Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Rotterdam: Services d'ingénierie mécanique et électrique

2021/S 40-100260  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pays-Bas-Rotterdam: Services d'ingénierie mécanique et électrique 2021/S 040-100260 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Grafisch Lyceum Rotterdam Numéro national d'identification: 332432839 Adresse postale: Heer Bokelweg 255 Ville: Rotterdam Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 3032 AD Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Inkoop Meesters Courriel: post@inkoopmeesters.nl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.glr.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Onderhoud E installaties
II.1.2) Code CPV principal 71334000 Services d'ingénierie mécanique et électrique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Elektrotechnische installatie preventief. Brand- meld- en ontruimingsinstallatie preventief. Correctief. Zie paragraaf
   1. 2 van het aanbestedingsdocument voor een uitgebreide beschrijving van deze aanbesteding.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 275 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL33C Groot-Rijnmond Lieu principal d'exécution:
Rotterdam.
II.2.4) Description des prestations:
De omvang van de opdracht is daarnaast te herleiden uit de overzichten van locaties en installaties. Verder is de omvang van de opdracht afhankelijk van de projecten die worden uitgezet en is de waarde vooraf niet exact vast te stellen. De afgelopen jaren is bij benadering 65 000 EUR per jaar inclusief btw voor preventief onderhoud uitgevoerd en circa 25 000 EUR per jaar inclusief btw voor correctief onderhoud. Aan het genoemde bedrag kunnen geen rechten worden ontleend. Het preventief onderhoud, inspecties en beheer worden uitgevoerd op basis van een resultaatsverplichting tegen een vooraf vastgesteld bedrag per jaar. De (kleine) reparatiewerkzaamheden die bij het te verrichten onderhoudswerk (zowel o.a. preventief als correctief) noodzakelijk blijken worden zonder extra verrekening uitgevoerd, voor zover de tijdsduur van twee uur niet wordt overschreden, exclusief aanrijdtijden en voorts de materiaalkosten, gerekend, per locatie, per reparatie, niet hoger zijn dan 250,-- EUR exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer dient voor werkzaamheden, die de kosten of tijdsduur uit bovenstaande eis overschrijden, af te stemmen met Opdrachtgever en dient hiervoor een gespecificeerde opgave van kosten aan te dragen.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kwaliteit / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 212-518407
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Onderhoud E installaties
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NeBo Totaal bv Numéro national d'identification: 24390652 Adresse postale: Handelsweg 11 Ville: Rhoon Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 3161 GD Pays: Pays-Bas Courriel: m.gelderblom@omnia-assist.nl Téléphone: +31 180431166 Adresse internet: http://www.nebototaal.nl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 275 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Rotterdam Ville: Rotterdam Pays: Pays-Bas Courriel: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71334000 - Services d'ingénierie mécanique et électrique