Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Rotterdam: Services de surveillance et de lutte contre la pollution des eaux de surface

2020/S 99-238119  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Pays-Bas-Rotterdam: Services de surveillance et de lutte contre la pollution des eaux de surface 2020/S 099-238119 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Rotterdam Numéro national d'identification: 24483298 0003 Adresse postale: Wilhelminakade 179 Ville: Rotterdam Code NUTS: NL Code postal: 3002 AN Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Gemeente Rotterdam Hoofdkantoor Courriel: mbd.deantoni@rotterdam.nl Téléphone: +31 618345146 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.rotterdam.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=149567 http://www.rotterdam.nl https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=149567
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ontwikkeling grondwatermodel Gebiedsgerichte GrondwaterAanpak (GGA) 2020
II.1.2) Code CPV principal 90733100
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De gemeente Rotterdam is voornemens een overeenkomst te sluiten met de stichting Deltares voor het (ontwikkelen,) verbeteren, beheren en onderhouden van een grondwatermodel ten behoeve van het systematisch beoordelen van de situatie in ondergrond-, water- en sedimentsysteem op de schaal van het Havengebied voor het project Gebiedsgerichte GrondwaterAanpak (GGA) van de gemeente Rotterdam voor de periode van twintig (20) jaar.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 148 100.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90733100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Lieu principal d'exécution:
Rotterdam, Havengebied, Botlek.
II.2.4) Description des prestations:
De gemeente Rotterdam is voornemens een overeenkomst te sluiten met de stichting Deltares voor het (ontwikkelen,) verbeteren, beheren en onderhouden van een grondwatermodel ten behoeve van het systematisch beoordelen van de situatie in ondergrond-, water- en sedimentsysteem op de schaal van het Havengebied voor het project Gebiedsgerichte GrondwaterAanpak (GGA) van de gemeente Rotterdam voor de periode van twintig (20) jaar.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Techniek - voor het systematisch (modelmatig) beoordelen van de situatie in ondergrond-, water- en sedimentsysteem op de schaal van het Havengebied, is geen standaardoplossing in de markt beschikbaar. Een dergelijk beoordeling vraagt daarom innovatieve technische aanpak die gebaseerd is op: een degelijke kennis van de ondergrond, het grondwater- en oppervlaktewatersysteem, de geochemische karakteristieken, de microbiologie, de stoffen en het stoftransport. Deze kennis is deels wetenschappelijk van aard en deels specifiek/uniek voor het Havengebied. De beschikbare ervaring met het vertalen van deze kennis naar een modelmatige omgeving rekening houdend met onzekerheden (en daaruit voortvloeiende risico's). De bovengenoemde kennis en ervaring en de vertaling hiervan in iMOD/MT3D-grondwater-stoftransportmodellen en risicomodellen voor de gebiedsaanpak, is momenteel een expertise die voor deze problematiek alleen bij Deltares aanwezig is. Voor het project is blijvend behoefte aan een onafhankelijk kennisinstituut die de situatie in ondergrond-, water- en sedimentsysteem op de schaal van het Havengebied systematisch kan beoordelen. Stichting Deltares is het onafhankelijke kennisinstituut dat voor dergelijke vraagstukken is opgericht en is zodoende de enige partij die deze dienst kan leveren.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Ontwikkeling grondwatermodel GebiedsGerichte Grondwater Aanpak (GGA) 2020
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
26/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Deltares Adresse postale: Postbus 177 Ville: Delft Code NUTS: NL Code postal: 2600 MH Pays: Pays-Bas Adresse internet: www.deltares.nl www.deltares.nl
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 148 100.00 EUR Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 148 100.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Vanwege technische redenen kunnen de werkzaamheden rond deze opdracht alleen door Deltares worden uitgevoerd. Voor het systematisch (modelmatig) beoordelen van de situatie in ondergrond-, water- en sedimentsysteem op de schaal van het Havengebied, is geen standaard oplossing in de markt beschikbaar. Vanwege de technische redenen ontbreekt feitelijk mededinging dit omdat de expertise rond deze werkzaamheden alleen bij Deltares ligt. Artikel
   2. 32 sub b) onderdeel 2 en 3 is hierop van toepassing. Voor het project is blijvend behoefte aan een onafhankelijk kennisinstituut die de situatie in ondergrond-, water- en sedimentsysteem op de schaal van het Havengebied systematisch kan beoordelen. Stichting Deltares is het onafhankelijke kennisinstituut dat voor dergelijke vraagstukken is opgericht en is zodoende de enige partij die deze dienst kan leveren (onafhankelijkheid/geen belangenverstrengeling).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Rotterdam Adresse postale: 50950 Ville: Rotterdam Code postal: 3007 BL Pays: Pays-Bas Adresse internet: www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/Organisatie/Rechbanken/Rechtbank-Rotterdam www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/Organisatie/Rechbanken/Rechtbank-Rotterdam
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met het sluiten van de overeenkomst dienen dit kenbaar te maken door binnen twintig kalenderdagen na dagtekening van deze aankondiging een kort geding aanhangig te maken bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Officiële benaming: Gemeente Rotterdam, Cluster BCO, Afd. Inkoop en Aanbestedingszaken Ville: Wilhelminakade 179 Code postal: 3002 AN Pays: Pays-Bas Courriel: aanbestedingszaken@rotterdam.nl Adresse internet: www.rotterdam.nl www.rotterdam.nl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90733100 - Services de surveillance et de lutte contre la pollution des eaux de surface