Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 15/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas - Services d'ing'nierie - Ingenieursdiensten Zaanstad

2024/S 2024-350344  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350344-2024 - Mise en concurrence
Pays-Bas – Services d'ingénierie – Ingenieursdiensten Zaanstad
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gemeente Zaanstad
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Ingenieursdiensten Zaanstad
Description: De gemeente Zaanstad wenst met één partij een raamovereenkomst af te sluiten voor de uitvoering van ingenieursdiensten, voor de komende twee (2) jaar, met een optie tot verlenging van twee (2) keer één (1) jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 12-11-2024. Wij hebben een voorkeur voor een middelgroot ingenieursbureau met kennis van de regio. De definitieve opdrachtformulering, het Programma van Eisen en uitgebreide informatie over de opdracht wordt toegestuurd aan de gegadigden die worden uitgenodigd om offerte uit te brengen. Gemeente Zaanstad is voornemens om vijf (5) gegadigden uit te nodigen die offerte mogen uitbrengen. Indien het aantal gegadigden dat niet wordt uitgesloten en dat aan de geschiktheidseisen en/of selectiecriteria voldoet lager is dan vijf maar groter of gelijk aan twee, kan gemeente Zaanstad de procedure voort zetten door die gegadigde(n) uit te nodigen die aan de geschiktheidseisen voldoen. De omvang van de opdracht (ingenieursdiensten) bedraagt 350.000 euro per jaar. De totale omvang van de opdracht voor vier jaar is daarmee
   1. 400.000 euro.
Identifiant de la procédure: 3a6a0806-1093-4ea0-891f-938114be6f05
Identifiant interne: 2024-379
Type de procédure: Restreinte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Selectie van gegadigden die offerte mogen uitbrengen vindt plaats door het beoordelen van de uitsluitingsgronden, de geschiktheidseisen en de selectiecriteria. Die vijf gegadigden, die aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen voldoen én die de hoogste totaalscores op de selectiecriteria hebben behaald, zullen worden uitgenodigd om offerte uit te brengen in de offertefase. Indien er een gedeelde vijfde plaats is met twee of meer gegadigden, dan wordt door middel van loting bepaald welke gegadigde voor de gunningsfase in aanmerking komt. De loting mag bijgewoond worden door die gegadigden die voor loting in aanmerking komen.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71300000 Services d'ingénierie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Gemeente Zaanstad
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 400 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 1
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationauxUitsluitingsgronden zijn opgevoerd in de aanbestedingsdocumenten of in TenderNed toegevoegd.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Ingenieursdiensten Zaanstad
Description: Wij hebben een voorkeur voor een middelgroot ingenieursbureau met kennis van de regio. De definitieve opdrachtformulering, het Programma van Eisen en uitgebreide informatie over de opdracht wordt toegestuurd aan de gegadigden die worden uitgenodigd om offerte uit te brengen. Gemeente Zaanstad is voornemens om vijf (5) gegadigden uit te nodigen die offerte mogen uitbrengen. Indien het aantal gegadigden dat niet wordt uitgesloten en dat aan de geschiktheidseisen en/of selectiecriteria voldoet lager is dan vijf maar groter of gelijk aan twee, kan gemeente Zaanstad de procedure voort zetten door die gegadigde(n) uit te nodigen die aan de geschiktheidseisen voldoen. De doelstellingen van de opdracht zijn: ? Een allround bureau vinden waaraan wij onze projecten vanaf een schetsontwerp kunnen uitbesteden. ? Het vinden van een betrokken partner die ons helpt bij de voorbereiding van projecten in de openbare ruimte. ? De effectiviteit en creativiteit van ons ingenieursbureau vergroten. ? Flexibiliteit verkrijgen en aan de interne vraag van de organisatie voldoen. ? Expertise en sparringpartner bij specifieke vraagstukken. De omvang van de opdracht (ingenieursdiensten) bedraagt 350.000 euro per jaar. De totale omvang van de opdracht voor vier jaar is daarmee
   1. 400.000 euro.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71300000 Services d'ingénierie
Options:
Description des options: De gemeente Zaanstad wenst met één partij een raamovereenkomst af te sluiten voor de uitvoering van ingenieursdiensten, voor de komende twee (2) jaar, met een optie tot verlenging van twee (2) keer één (1) jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 12-11-2024.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Gemeente Zaanstad
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 12/11/2024
Date de fin de durée: 11/11/2028
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Een optie tot verlenging van twee (2) keer één (1) jaar.
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 400 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Nom: S1 S-1 Capaciteit
Description: De gemeente wenst partijen te selecteren die de capaciteit heeft om ons ingenieursbureau te ondersteunen. Beschrijf op welke wijze in uw organisatie gewaarborgd wordt dat er voldoende capaciteit is en hoe er omgegaan wordt met pieken en dalen. Welke methoden heeft u bijvoorbeeld bij soortgelijke opdrachten ingezet? En hoe wordt er voor voldoende ervaren projectteamleden gezorgd? Zie aanbestedingsdocumenten.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure

Critère:
Type: Autre
Nom: S2 S-2 Dienstverlening
Description: De gemeente wenst partijen te selecteren die dermate bekend is met de werkzaamheden die wij uitvragen waardoor de dienstverlening continue van hoog niveau kan zijn. Kennis van de regio en gebiedsspecifieke vraagstukken is een pre. Beschrijf uw ervaringen met soortgelijke opdrachten en op welke wijze u – binnen de uitgevoerde opdrachten – het kwaliteitsniveau hebt geborgd. Zie aanbestedingsdocumenten.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: E1 Geen crimineel verleden
Description: De inschrijver of gegadigde is niet bij een rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van: a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351);b. omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26 mei 1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).Als veroordelingen als bedoeld onder a, b, c, of d worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 5
Nombre maximal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 5
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: G-1 Tarieven
Description: Volgt in de volgende fase.
Pondération (points, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: G-2 Kwaliteit advisering
Description: Volgt in de volgende fase.
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: G-3 Samenwerking en Innovatie
Description: Volgt in de volgende fase.
Pondération (points, valeur exacte): 30
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 25/06/2024 10:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de la procédure:
Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner: 05/08/2024
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 15/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Gemeente Zaanstad
Organisation chargée des procédures de recours: Gemeente Zaanstad
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Gemeente Zaanstad
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Gemeente Zaanstad
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Gemeente Zaanstad

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Gemeente Zaanstad
Numéro d’enregistrement: 49675616
Adresse postale: Stadhuisplein 100  
Ville: Zaandam
Code postal: 1506MZ
Subdivision pays (NUTS): Zaanstreek (NL325)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Jari Maas
Adresse électronique: inkoop.contracten@zaanstad.nl
Téléphone: +31 14075
Adresse internet: http://www.zaanstad.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Rechtbank Haarlem
Adresse postale: Postbus 1621  
Ville: Haarlem
Code postal: 2003 BR
Subdivision pays (NUTS): Zaanstreek (NL325)
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Adresse internet: http://www.rechtbankhaarlem.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Niet van toepassing
Ville: Niet van toepassing
Code postal: 1500GA
Subdivision pays (NUTS): Zaanstreek (NL325)
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: inkoop.contracten@Zaanstad.nl
Adresse internet: https://www.Zaanstad.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Gemeente Zaanstad
Adresse postale: Postbus 2000  
Ville: Zaandam
Code postal: 1500 GA
Subdivision pays (NUTS): Zaanstreek (NL325)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Afd. JZ, Mevrouw L. Dasilva
Adresse électronique: inkoop.contracten@zaanstad.nl
Adresse internet: http://WWW.Zaanstad.nl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8cd17fea-a2fa-42fb-8152-00e85ef63abb - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 16:08:59 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350344-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie