Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas: Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire: Flexibele arbeidskrachten; Klant Contact Centrum Burgerzaken

2024/S 2024-033320  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33320-2024 - Résultats
Pays-Bas – Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire – Flexibele arbeidskrachten; Klant Contact Centrum Burgerzaken
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gemeente Haarlemmermeer
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Flexibele arbeidskrachten; Klant Contact Centrum Burgerzaken
Description: De opdracht bestaat uit het beschikbaar stellen van flexibele arbeidskrachten voor cluster Klant Contact Centrum (KCC), team Burgerzaken die aanbestedende dienst door middel van detachering aan zich wil verbinden. Dit betekent dat inschrijver vanuit haar detacheringsbureau via de raamovereenkomst personeel uitleent aan Aanbestedende dienst. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor deze opdracht circa € 950.000,-- exclusief BTW per jaar. Teneinde te voorkomen dat de raamovereenkomst eerder beëindigd moet worden dan de looptijd zou aangeven, in verband met het bereiken van de maximale waarde in euro’s die gesteld wordt bij de aanbesteding, is in de raming rekening gehouden met onvoorziene uitnutting van deze raamovereenkomst. De maximale waarde van deze raamovereenkomst is derhalve bepaald op €8.550.000,--. In geen geval kunnen rechten worden ontleend aan het hierboven genoemd bedrag; genoemde indicatie van het volume is dan ook geen garantieomzet. Het is puur bedoeld om de genodigden een globaal beeld te geven.
Identifiant de la procédure: 9984367b-b046-443c-a81e-8837428fb93e
Identifiant interne: 2023-427
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79620000 Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Groot-Amsterdam (NL329)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Hoofddorp
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Flexibele arbeidskrachten; Klant Contact Centrum Burgerzaken
Description: Deze opdracht is niet in verschillende percelen opgedeeld. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor deze opdracht circa € 950.000,-- exclusief BTW per jaar. Teneinde te voorkomen dat de raamovereenkomst eerder beëindigd moet worden dan de looptijd zou aangeven, in verband met het bereiken van de maximale waarde in euro’s die gesteld wordt bij de aanbesteding, is in de raming rekening gehouden met onvoorziene uitnutting van deze raamovereenkomst. De maximale waarde van deze raamovereenkomst is derhalve bepaald op €8.550.000,--. In geen geval kunnen rechten worden ontleend aan het hierboven genoemd bedrag; genoemde indicatie van het volume is dan ook geen garantieomzet. Het is puur bedoeld om de genodigden een globaal beeld te geven.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79620000 Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire
Options:
Description des options: n.v.t.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Groot-Amsterdam (NL329)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Hoofddorp
5.1.4.
Renouvellement
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaren; de gemeente heeft de optie de overeenkomst te verlengen met vier (4) x één (1) jaar.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Prijs
Description: Voor deze opdracht wordt een tarievenblad aangeleverd (bijlage E) die inschrijver invult. De instructies vindt inschrijver in de aanbestedingsleidraad hoofdstuk 9 alsook in de toelichting in bijlage E.
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Kwaliteit
Description: Zie aanbestedingsleidraad hoofdstuk
   9. 
Pondération (points, valeur exacte): 70
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Gemeente Haarlemmermeer
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Gemeente Haarlemmermeer
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Gemeente Haarlemmermeer
Organisation qui signe le marché: Gemeente Haarlemmermeer

   6.  Résultats
Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure: 8 550 000,00 EUR
Valeur approximative des accords-cadres: 0,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 8 550 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Even Werkt! B.V.
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 8 550 000,00 EUR
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CON-0001
Titre: P1 Flexibele arbeidskrachten; Klant Contact Centrum Burgerzaken
Date de conclusion du marché: 01/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Gemeente Haarlemmermeer
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Gemeente Haarlemmermeer
Numéro d’enregistrement: 381942865
Adresse postale: Taurusavenue 100  
Ville: Hoofddorp
Code postal: 2132 LS
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Mandy Reemnet
Adresse électronique: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Téléphone: +31 9001852
Adresse internet: http://www.haarlemmermeer.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Rechtbank Noord-Holland
Ville: Haarlem
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: Info@rechtspraak.nl
Téléphone: +31 883616100
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Even Werkt! B.V.
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 58742867
Adresse postale: Herculesplein 88  
Ville: Utrecht
Code postal: 3584AA
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Sandra Groeneveld
Adresse électronique: tenderdesk@cohedron.nl
Téléphone: +31 623256413
Adresse internet: http://www.evenwerkt.nl
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f5620b81-de32-4120-bc52-fb6070b22855 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 15/01/2024 16:35:05 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33320-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire