Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 09/08/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas - Services de r'paration, d'entretien et services connexes relatifs au transport maritime et ' d'autres 'quipements - Onderhoud vaartuigen Grevelingen

2024/S 2024-373554  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373554-2024 - Mise en concurrence
Pays-Bas – Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport maritime et à d'autres équipements – Onderhoud vaartuigen Grevelingen
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Staatsbosbeheer
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Onderhoud vaartuigen Grevelingen
Description: Staatsbosbeheer heeft in de Grevelingen drie vaartuigen tot haar beschikking. Deze vaartuigen zijn genoemd: Branta, Bruinvis en De Veerman. De genoemde vaartuigen moeten jaarlijks onderhouden worden. Om de opdrachten voor het scheepsonderhoud rechtmatig te verstrekken, wordt het onderhoud openbaar aanbesteed met in achtneming van de hiervoor geldende wet- en regelgeving en de werkwijze van Staatsbosbeheer. Het scheepsonderhoud van de drie schepen Branta, Bruinvis en De Veerman bedraagt naar verwachting €600.000,- (exclusief BTW) over een periode van 6 jaar.
Identifiant de la procédure: 9b8c2e24-6fcd-4038-af33-80ad5c06f7d8
Identifiant interne: P23-246
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50240000 Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport maritime et à d'autres équipements
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34913600 Hélices de bateau, 50241000 Services de réparation et d'entretien de bateaux, 50242000 Services de conversion de bateaux, 50243000 Démolition de bateaux, 50244000 Services de remise en état de navires ou de bateaux, 50245000 Services de modernisation de bateaux, 51145000 Services d'installation de moteurs de navires
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Zonnemaire
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Zie planning. Zie de aanbestedingsleidraad.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 1
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationauxUitsluitingsgronden zijn opgevoerd in de aanbestedingsdocumenten of in TenderNed toegevoegd.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Onderhoud vaartuigen Grevelingen
Description: Staatsbosbeheer, Team Grevelingen heeft drie vaartuigen tot haar beschikking. Deze vaartuigen zijn genoemd: Branta, Bruinvis en De Veerman. De genoemde vaartuigen moeten jaarlijks onderhouden worden. Onderhoud van 3 vaartuigen van team Grevelingen
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50240000 Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport maritime et à d'autres équipements
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34913600 Hélices de bateau, 50241000 Services de réparation et d'entretien de bateaux, 50242000 Services de conversion de bateaux, 50243000 Démolition de bateaux, 50244000 Services de remise en état de navires ou de bateaux, 50245000 Services de modernisation de bateaux, 51145000 Services d'installation de moteurs de navires
Options:
Description des options: Zie herzieningsclausules in de aanbestedingsleidraad
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Zonnemaire
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/10/2024
Date de fin de durée: 30/09/2030
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 4
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: De Overeenkomst gaat naar verwachting in op 1 oktober 2024 en heeft een looptijd van twee (2) jaar met de mogelijkheid voor de Aanbestedende dienst om de Overeenkomst met vier (4) keer één (1) jaar te verlengen.
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: E1 Geen crimineel verleden
Description: De inschrijver is niet bij een rechterlijke uitspraak die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld op grond van: a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (PbEU 2008, L 300); b. omkoping in de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (PbEU 1997, C 195) en van artikel 2, eerste lid, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector (PbEU 2003, L 192); c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316); d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344); e. terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten in de zin van de artikelen 1, 3 en 4 van Kaderbesluit 2002/475/ JBZ van de Raad van 13 juni 2003 inzake terrorismebestrijding (PbEU 2002, L 164); f. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ (PbEU 2011, L 101). Als veroordelingen als bedoeld onder a t/m f worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: E2 Betalingen belastingen en premies
Description: De inschrijver heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: E3 Geen faillissement of surseance van betaling
Description: De inschrijver verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn niet gestaakt, jegens hem geldt geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, en de inschrijver verkeert niet in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: E4 Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht
Description: De inschrijver verklaart dat zij bij het opstellen van hun inschrijving rekening heeft gehouden met de verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht en deze niet heeft geschonden.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: E5 Referenties
Description: Door de aanbestedende dienst zijn kerncompetenties vastgesteld. Zie hiervoor de aanbestedingsleidraad.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: E6 Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Description: Een inschrijver dient bij inschrijving een door hem ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te dienen. Met dit Uniform Europees Aanbestedingsdocument geeft de inschrijver aan: a. of uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn; b. of hij voldoet aan de in de aankondiging of in de aanbestedingsstukken gestelde geschiktheidseisen; c. of hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: E7 Certificeringen
Description: Door de aanbestedende dienst zijn certificeringen bepaald. Zie hiervoor de aanbestedingsleidraad.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Prijscriterium
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Nom: Kwaliteitscriterium
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 11/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 09/08/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 3 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 09/08/2024 10:15:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Staatsbosbeheer
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Staatsbosbeheer
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Staatsbosbeheer
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Staatsbosbeheer

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Staatsbosbeheer
Numéro d’enregistrement: 261881072
Adresse postale: Smallepad 5  
Ville: Amersfoort
Code postal: 3811 MG
Subdivision pays (NUTS): Utrecht (NL310)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Ellen Renzen
Adresse électronique: sbbinkoop@staatsbosbeheer.nl
Téléphone: +31 306926111
Adresse internet: http://www.staatsbosbeheer.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Rechtbank Den Haag
Adresse postale: Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60  
Ville: Den Haag
Code postal: 2595 AJ
Subdivision pays (NUTS): Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL332)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Rechtbank Den Haag
Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e660d710-999c-4554-ae8b-dcfa8515e5d2 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/06/2024 22:25:44 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373554-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34913600 - Hélices de bateau 
50240000 - Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport maritime et à d'autres équipements 
50241000 - Services de réparation et d'entretien de bateaux 
50242000 - Services de conversion de bateaux 
50243000 - Démolition de bateaux 
50244000 - Services de remise en état de navires ou de bateaux 
50245000 - Services de modernisation de bateaux 
51145000 - Services d'installation de moteurs de navires