Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 03/09/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas - Services de stockage en navire - Opslaan en afhandelen van vaartuigen

2024/S 2024-350687  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350687-2024 - Mise en concurrence
Pays-Bas – Services de stockage en navire – Opslaan en afhandelen van vaartuigen
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Provincie Noord-Holland
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Opslaan en afhandelen van vaartuigen
Description: De Provincie heeft als ambitie gesteld dat de Opdracht duurzaam wordt uitgevoerd, conform de gestelde eisen en binnen de gestelde kaders en financiële mogelijkheden. Hiervoor is duurzaamheid opgenomen in de gunningscriteria. De Opdrachtgever wil worden ontzorgd in het opslaan, rapporteren, taxeren en het verwerken/verkopen van in beslag genomen vaartuigen en/of scheepswrakken. Onderstaande taken vallen hieronder: - dossiervorming met foto's; - Opdrachtnemer zorgt voor een bewaakt en afgesloten opslagterrein zodat het vaartuig in dezelfde staat blijft zoals het is aangetroffen in het water; - taxeren van vaartuigen boven de €3000,-; - verkoop vaartuigen; - (duurzaam) verwerken van de vaartuigen De maximale waarde van de Raamovereenkomst bedraagt €6.000.000,- exclusief btw.
Identifiant de la procédure: c6ace711-f7d0-4b60-9c0c-2ecde30be5c0
Identifiant interne: 2210388
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63726300 Services de stockage en navire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 50243000 Démolition de bateaux
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Kop van Noord-Holland (NL321)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Alkmaar en omgeving (NL328)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): IJmond (NL323)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Agglomeratie Haarlem (NL324)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zaanstreek (NL325)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Groot-Amsterdam (NL329)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 1
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationauxUitsluitingsgronden zijn opgevoerd in de aanbestedingsdocumenten of in TenderNed toegevoegd.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Opslaan en afhandelen van vaartuigen
Description: De opdrachtgever wil worden ontzorgd in het opslaan, rapporteren, taxeren en het verwerken/verkopen van in beslag genomen vaartuigen en/of scheepswrakken. Onderstaande taken vallen hieronder: - dossiervorming met foto's; - opdrachtnemer zorgt voor een bewaakt en afgesloten opslagterrein zodat het vaartuig in dezelfde staat blijft zoals het is aangetroffen in het water; - taxeren van vaartuigen boven de €3000,-; - verkoop vaartuigen; - (duurzaam) verwerken van de vaartuigen De maximale waarde van de Raamovereenkomst bedraagt €6.000.000,- exclusief btw.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63726300 Services de stockage en navire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 50243000 Démolition de bateaux
Options:
Description des options: Verlenging
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Kop van Noord-Holland (NL321)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Alkmaar en omgeving (NL328)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): IJmond (NL323)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Agglomeratie Haarlem (NL324)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zaanstreek (NL325)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Groot-Amsterdam (NL329)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Noord-Holland
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 60 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 5
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid de Opdracht vijf (5) maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van steeds 12 maanden.
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: E1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten, Persoonlijke situatie ondernemers
Description: Inschrijver dient het UEA volledig in te vullen en te ondertekenen en als bijlage mee te zenden in uw inschrijving. Het formulier is bijgevoegd in de aanbestedingsstukken.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: E2 Kerncompetentie 1: Verwerken van Vaartuigen
Description: Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het Verwerken van 30 vaartuigen. Inschrijver dient maximaal één referentieopdracht te overleggen, bestaande uit één of meerdere Opdrachtgevers.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: E3 Kerncompetentie 2: Opslaan van vaartuigen
Description: Inschrijver heeft aantoonbare ervaring met Opslaan op een eigen gehuurde of gekochte locatie van minimaal vier (4) vaartuigen tegelijk waarbij het vaartuig in dezelfde conditie blijft als dat deze is aangeleverd. Inschrijver dient maximaal één referentieopdracht te overleggen, bestaande uit één of meerdere Opdrachtgevers.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: E4 Beroepsbevoegdheid
Description: Inschrijver, waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan dienen te zijn ingeschreven in het nationale handelsregister.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Gc1: Dienstverlening
Description: De provincie Noord-Holland wil inzicht krijgen in de werkwijze van Inschrijver en daarmee een zo optimaal mogelijke dienstverlening binnen deze opdracht voor Opdrachtgever borgen, waarbij de bereikbaarheid van de opslaglocatie en de staat van het vaartuig belangrijke onderdelen zijn. Voor dit onderdeel dient Inschrijver een Plan van Aanpak in, zie de bijgevoegde aanbestedingsstukken.
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Gc2: Duurzaamheid
Description: De provincie Noord-Holland heeft als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn en naar 100% circulair inkopen toe te werken. De wens is dat deze Raamovereenkomst een bijdrage levert aan het behalen van deze doelstellingen en ambities. Hierbij sluit een Opdrachtnemer aan die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan én dit niet alleen op papier/ in theorie doet, maar ook tijdens de uitvoering van de Raamovereenkomst toepast. Voor dit onderdeel dient Inschrijver een Plan van Aanpak in, zie de bijgevoegde aanbestedingsstukken.
Pondération (points, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Prix
Nom: Prijs
Description: In het Prijzenblad, zie Bijlage 1, zijn verschillende kostenposten opgenomen zoals het aanmaken van een dossier, opslag vaartuig per m2/dag en het verwerken en afvoeren van polyester vaartuig per/ton etc. met fictieve aantallen (Q). Deze aantallen zijn fictief en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Pondération (points, valeur exacte): 30
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 21/06/2024 23:59:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 03/09/2024 12:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 3 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/09/2024 12:05:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Beroepsbevoegdheid
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants: 1
Justification de la durée de l’accord-cadre: De provincie meent om de volgende redenen van de wettelijke termijn van maximaal 48 maanden af te kunnen wijken: - Opdrachtnemers krijgen de mogelijkheid om de nodige investeringen te kunnen terugverdienen; - de markt voor deze werkzaamheden is beperkt waardoor het interessant is een partij voor een langere periode te contracteren; - de terugverdienperiode zorgt ervoor dat MKB’ers de kans krijgen om in te schrijven op deze Opdracht; - een lange termijn samenwerking geeft Opdrachtnemer en Opdrachtgever de kans wederzijds vertrouwen en leereffecten uit te wisselen en heeft een grotere impact op de thema’s duurzaamheid en circulariteit en - een efficiënte samenwerking met Opdrachtnemer om invulling te geven aan de ambities in de gevraagde dienstverlening is een lange termijn samenwerking gewenst.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Provincie Noord-Holland
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Provincie Noord-Holland
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Provincie Noord-Holland
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Provincie Noord-Holland

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Provincie Noord-Holland
Numéro d’enregistrement: 24460435
Adresse postale: Houtplein 33  
Ville: Haarlem
Code postal: 2012 DE
Subdivision pays (NUTS): Agglomeratie Haarlem (NL324)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Rianne Swart
Adresse électronique: aanbestedingen@noord-holland.nl
Téléphone: +31 235143143
Adresse internet: http://www.noord-holland.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Rechtbank te Noord-Holland
Ville: Haarlem
Code postal: 2011DB
Subdivision pays (NUTS): Agglomeratie Haarlem (NL324)
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Téléphone: +31 883611179
Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: c9c8a30f-a495-463f-ad59-120c5fb262cb - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 07:16:49 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350687-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
63726300 - Services de stockage en navire