Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 11/09/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas - Services de surveillance et de contr'le - Inspectie en metingen verhardingen provinciale wegen

2024/S 2024-373621  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373621-2024 - Mise en concurrence
Pays-Bas – Services de surveillance et de contrôle – Inspectie en metingen verhardingen provinciale wegen
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Provincie Overijssel
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Inspectie en metingen verhardingen provinciale wegen
Description: De provincie Overijssel heeft circa 650 km hoofdrijbanen in beheer en onderhoud. Langs deze hoofdrijbanen ligt ruim 450 km fietspad en circa 160 km parallelweg. De verhardingen worden op CROW basiskwaliteit onderhouden. Wekelijks worden deze verhardingen door rayoninspecteurs geschouwd op gebruiksveiligheid. Jaarlijks wordt op een groot deel van deze hoofdrijbanen inspecties en metingen uitgevoerd om de toestand van de verharding in beeld te brengen. Voor de fietspaden en parallelwegen is dat om het jaar, daarbij wordt ook het fietscomfort gemeten. De provincie wil een raamovereenkomst sluiten met één bedrijf die dezemetingen/inspecties kan uitvoeren en de data die hierbij wordt ingewonnen kan analyseren en de provincie op basis daarvan kan adviseren. Zie aanbestedingsstukken.
Identifiant de la procédure: adf43314-7a24-46b2-a578-7e73146c249d
Identifiant interne: 23.O.141
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71700000 Services de surveillance et de contrôle
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71631480 Service d'inspection routière
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Noord-Overijssel (NL211)
Pays: Pays-Bas
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuidwest-Overijssel (NL212)
Pays: Pays-Bas
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Twente (NL213)
Pays: Pays-Bas
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Veluwe (NL221)
Pays: Pays-Bas
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuidwest-Gelderland (NL224)
Pays: Pays-Bas
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Achterhoek (NL225)
Pays: Pays-Bas
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arnhem/Nijmegen (NL226)
Pays: Pays-Bas
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Flevoland (NL230)
Pays: Pays-Bas
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 1
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationauxUitsluitingsgronden zijn opgevoerd in de aanbestedingsdocumenten of in TenderNed toegevoegd.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Het meten en inspecteren van de provinciale wegen, en de data die hierbij wordt ingewonnen analyseren en de provincie op basis daarvan adviseren.
Description: De provincie Overijssel heeft circa 650 km hoofdrijbanen in beheer en onderhoud. Langs deze hoofdrijbanen ligt ruim 450 km fietspad en circa 160 km parallelweg. De verhardingen worden op CROW basiskwaliteit onderhouden. Wekelijks worden deze verhardingen door rayoninspecteurs geschouwd op gebruiksveiligheid. Jaarlijks wordt op een groot deel van deze hoofdrijbanen inspecties en metingen uitgevoerd om de toestand van de verharding in beeld te brengen. Voor de fietspaden en parallelwegen is dat om het jaar, daarbij wordt ook het fietscomfort gemeten. De provincie wil een raamovereenkomst sluiten met één bedrijf die dezemetingen/inspecties kan uitvoeren en de data die hierbij wordt ingewonnen kan analyseren en de provincie op basis daarvan kan adviseren. Zie aanbestedingsstukken.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71700000 Services de surveillance et de contrôle
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71631480 Service d'inspection routière
Options:
Description des options: Er wordt een raamovereenkomst afgesloten voor twee jaar. De mogelijkheid bestaat om deze, onder dezelfde voorwaarden, tot twee (2) keer toe met één (1) jaar te verlengen.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Noord-Overijssel (NL211)
Pays: Pays-Bas
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuidwest-Overijssel (NL212)
Pays: Pays-Bas
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Twente (NL213)
Pays: Pays-Bas
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Veluwe (NL221)
Pays: Pays-Bas
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuidwest-Gelderland (NL224)
Pays: Pays-Bas
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Achterhoek (NL225)
Pays: Pays-Bas
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arnhem/Nijmegen (NL226)
Pays: Pays-Bas
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Flevoland (NL230)
Pays: Pays-Bas
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: De mogelijkheid bestaat om de raamovereenkomst, onder dezelfde voorwaarden, tot twee (2) keer toe met één (1) jaar te verlengen.
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Nom: E1 Algemene gegevens en voorwaarden
Description: Inschrijver verklaart akkoord te gaan met:
   1.  Op deze (raam)overeenkomst zijn de algemene inkoopvoorwaarden (AIV 2022) van toepassing. Opdrachtgever wijst leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver uitdrukkelijk van de hand.
   2.  eisen zoals beschreven in de bijlage 'Programma van Eisen'
   3.  de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in het Beschrijvend document, in paragraaf
   2. 1.
   4.  de verplichting om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor SROI-activiteiten. Daarnaast:
   5.  De inschrijver gaat volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de concept raamovereenkomst en conformeert zich aan de inhoud hiervan inclusief eventuele wijzigingen hierop in de nota's van inlichtingen. Deze concept raamovereenkomst is als bijlage bij de aanbestedingsstukken opgenomen.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: E2 UEA
Description: U dient een ingevuld UEA in te dienen. Indien u met combinaties of beroep op derde inschrijft, upload u per onderneming een ingevuld UEA.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: E3 Verklaringen
Description: U dient: - een ingevulde 'Verklaring kerncompetenties' in te dienen (bijlage D) - een getekende verklaring 'Russische partijen' in te dienen (bijlage E) Daarnaast: In paragraaf
   3. 5 van het Beschrijvend document staat aangegeven welke verklaringen u -indien van toepassing- moet invullen en indienen. Voor de machtiging is er geen format voorgeschreven. Is dit van toepassing? Zo ja, upload dan hier de gevraagde verklaringen. - Verklaring inzet derden (bijlage C); - Holding verklaring (bijlage F); - Verklaring aansprakelijkheid (bijlage B); - Machtiging.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Prijs
Description: Vul de totaalprijs in die exact overeenkomt met uw ingevulde inschrijfbiljet (bijlage K). Voor de beoordeling wordt in deze aanbestedingsprocedure de methodiek ‘Gunnen Op Waarde’ (GOW) toegepast. Daarom is er bij weging 0 ingevuld, de uiteindelijke vergelijkingsprijs is afhankelijk van uw fictieve inschrijfsom.
Valeur fixe (total): 0

Critère:
Type: Qualité
Nom: Kwaliteit
Description: Het gunningscriterium kwaliteit bestaat uit de volgende subgunningscriteria: - GC
   2. 1 Werkwijze - GC
   2. 2 Risico's en kansen - GC
   2. 3 Organisatie
Valeur fixe (total): 45000
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 05/07/2024 15:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Algemene gegevens en voorwaarden-Verklaringen
Date limite de réception des offres: 11/09/2024 15:00:00 (UTC+2)
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 11/09/2024 16:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Provincie Overijssel
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Provincie Overijssel
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Provincie Overijssel
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Provincie Overijssel

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Provincie Overijssel
Numéro d’enregistrement: 221853294
Adresse postale: Luttenbergstraat 2  
Ville: ZWOLLE
Code postal: 8012EE
Subdivision pays (NUTS): Noord-Overijssel (NL211)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Emma Kolk
Adresse électronique: inkoop@ssc-ons.nl
Téléphone: +31 621485799
Adresse internet: http://www.ssc-ons.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Arrondissement Overijssel
Ville: Zwolle
Code postal: 8011 KP
Subdivision pays (NUTS): Noord-Overijssel (NL211)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Rechtbank Arrondissement Overijssel
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: b70ae04c-596b-4997-9199-59e19fe40bc2 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/06/2024 15:40:45 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373621-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71631480 - Service d'inspection routière 
71700000 - Services de surveillance et de contrôle