Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas - Services de technologies de l'information, conseil, d'veloppement de logiciels, internet et appui - Levering, implementatie en beheer van een financi'le SaaS-applicatie

2024/S 2024-350688  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350688-2024 - Résultats
Pays-Bas – Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui – Levering, implementatie en beheer van een financiële SaaS-applicatie
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Gemeente Buren
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Levering, implementatie en beheer van een financiële SaaS-applicatie
Description: Met deze aanbesteding beoogt Opdrachtgever een leverancier te contracteren voor de levering, implementatie en beheer van één financieel systeem volgens het SaaS-principe met bijbehorende dienstverlening. Dit betekent dat de applicatie niet lokaal op de systemen van Opdrachtgever draait maar extern op de servers bij de te contracteren leverancier. -
Identifiant de la procédure: 102eb73f-1aa3-4d2a-b490-5f6a8bd919ac
Identifiant interne: Z.056083
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Maurik
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Levering, implementatie en beheer van een financiële SaaS-applicatie
Description: Met deze aanbesteding beoogt Opdrachtgever een leverancier te contracteren voor de levering, implementatie en beheer van één financieel systeem volgens het SaaS-principe met bijbehorende dienstverlening. Dit betekent dat de applicatie niet lokaal op de systemen van Opdrachtgever draait maar extern op de servers bij de te contracteren leverancier.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Options:
Description des options: Opdrachtgever wil een Overeenkomst aangaan voor de initiële duur van acht (8) jaar en zeven (7) maanden met de optie tot eenzijdige verlenging door Opdrachtgever onder gelijkblijvende voorwaarden van maximaal twee (2) keer één (1) jaar. De verwachte ingangsdatum van de Overeenkomst is 01 juni 2024. De uiterste einddatum van de Overeenkomst is naar verwachting 31 december 2034.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Maurik
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/06/2024
Date de fin de durée: 31/12/2034
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Opdrachtgever wil een Overeenkomst aangaan voor de initiële duur van acht (8) jaar en zeven (7) maanden met de optie tot eenzijdige verlenging door Opdrachtgever onder gelijkblijvende voorwaarden van maximaal twee (2) keer één (1) jaar. De verwachte ingangsdatum van de Overeenkomst is 01 juni 2024. De uiterste einddatum van de Overeenkomst is naar verwachting 31 december 2034.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Prijs
Description: Inschrijvers dienen in het Prijzenblad (Bijlage E) de opbouw van hun inschrijfprijs op te geven. Deze opbouw bestaat uit eenmalige (project)- en jaarlijkse kosten. De inschrijfsom waarmee zal worden ingeschreven wordt als volgt berekent: eenmalige (project)kosten + (jaarlijkse kosten * tien (10) jaren) = inschrijfsom De door Inschrijver ingediende inschrijfsom zal vervolgens op basis van onderstaande formule worden doorberekend naar een score Prijs: (1 - (inschrijfsom Inschrijver – laagst ingediende inschrijfsom) / laagst ingediende inschrijfsom)) * 300 = score Prijs
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Wensen
Description: - Indien de gestelde wens in de SaaS-applicatie gerealiseerd is op de datum ingang overeenkomst (antwoord ‘ja’), dan ontvangt Inschrijver hiervoor het aangegeven aantal punten. - Indien de gestelde wens in de SaaS-applicatie niet gerealiseerd is op de datum ingang overeenkomst (antwoord ‘nee’), dan ontvangt Inschrijver hiervoor geen punten. Let op: indien een Inschrijver aangeeft dat een wens reeds gerealiseerd is op de datum van de Overeenkomst, dan wordt Inschrijver hier contractueel aan gehouden. Indien na gunning blijkt dat de Inschrijver één of meerdere wensen niet kan realiseren, worden hier (contractuele) consequenties aan verbonden. Afhankelijk van de aard en het type wens kan dat variëren in de vorm van een boetebeding, het alsnog laten realiseren van de wens(en) voor rekening van de opdrachtnemer of, in het uiterste geval, tot ontbinding van de overeenkomst.
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: Implementatie
Description: Opdrachtgever hecht veel waarde aan een kwalitatief goede implementatie, waarin planning met mijlpalen, te leveren benodigde documentatie en handleidingen (in Nederlandse taal), risico analyse, gevraagde capaciteit vanuit Opdrachtgever (zowel technische als functionele ondersteuning bij implementaties), geleverde capaciteit van Inschrijver voor support en nazorg (projectleider, consultant en voldoende mankracht om de planning te realiseren) zijn opgenomen. Houd bij het implementatieplan in ieder geval rekening met de volgende planning:
   1.  de SaaS-applicatie wordt uiterlijk op 1 december 2025 in productie genomen en
   2.  de testomgeving wordt uiterlijk op 1 september 2025 in gebruik genomen. Opdrachtgever wenst de volgende onderdelen in ieder geval opgenomen te zien in het antwoord op de kwalitatieve open vraag Implementatie: • De implementatieplanning; • Een risicoanalyse (inclusief maatregelen om risico’s te vermijden); • De communicatie met de betrokkenen; • Een beschrijving van de voorwaarden/condities van opdrachtgever, alsmede uitgedrukt in uren; • Een gedetailleerde beschrijving van de resultaten van het project om te komen tot de geslaagde implementatie van de SaaS-applicatie alsmede de randvoorwaarden en de geldende kaders en normen, mede in het licht van de uitgevoerde risicoanalyse; • De projectorganisatie, inclusief de wijze van verslaglegging en de wijze van projectmanagement; • De werkverdeling en verdeling van verantwoordelijkheden, waaronder de van Opdrachtgever verlangde inzetbaarheid, inclusief recente praktijkvoorbeelden); • De deelleveringen (‘milestones’) van het project en de functionele specificaties voor de deelleveringen waaraan moet worden voldaan; • Het tijdschema van de implementatie (inclusief de deelleveringen), in overeenstemming met de eisen die aan de planning zijn gesteld; • De wijze waarop de acceptatieprocedure, in overleg met Opdrachtgever, zal worden opgesteld en uitgevoerd, inclusief de planning die hiermee gemoeid gaat; • De wijze waarop door Inschrijver de nazorg wordt vormgegeven; • De wijze bij exit aan het einde van de overeenkomst. Schenk daarbij in ieder geval aandacht aan de wijze waarop de bestanden na de contractperiode beschikbaar kunnen blijven voor Opdrachtgever. maximaal aantal punten Inschrijver kan maximaal 450 punten met deze open vraag scoren. De beantwoording wordt beoordeeld zoals beschreven in de Inschrijfleidraad. restricties Inschrijver beantwoordt bovenstaande in maximaal 20 pagina’s A4 met lettertype Calibri 10 pt (daarnaast kunnen screenshots worden toegevoegd én een planningsschema op A3-formaat, die niet worden meegerekend bij het bepalen van het totaal aantal toegestane pagina’s). Indien Inschrijver het aantal genoemde pagina’s overschrijdt, worden de extra pagina’s door Opdrachtgever ongelezen en onbeoordeeld terzijde gelegd. Dit kan leiden tot een mindere beoordeling van het antwoord van Inschrijver.
Pondération (points, valeur exacte): 45

Critère:
Type: Qualité
Nom: Toelichtende presentatie
Description: Na de initiële beoordeling van de ontvangen inschrijvingen dienen de Inschrijvers een presentatie te geven waarin zij hun inschrijving toelichten. De presentatie dient te worden gegeven door de in te zetten primaire contactpersoon vanuit de leverancier. Het is toegestaan om twee (2) collega´s aan te laten sluiten welke voor ondersteuning kunnen zorgen. Er kunnen zich dus maximaal drie (3) personen aanmelden voor de presentatie. Opdrachtgever is voornemens deze plaats te laten vinden op locatie bij Gemeente Buren. Voor de presentatie mag de Inschrijver (maximaal) 90 minuten gebruiken. Let wel, binnen de 90 minuten dienen ook de vragen van het beoordelingsteam te worden behandeld. Het uitlopen van de presentatie zal een nadelig effect kunnen hebben. Het is dus aan de leverancier om dit op een juiste wijze in te plannen. De presentatie en beantwoording van vragen heeft tot doel de papieren beoordeling te bevestigen dan wel te ontkrachten. Het dient als bewijsvoering voor het gevoel dat is gewekt op basis van de verstrekte documenten. In die zin is het een essentiële en besluitvormende stap in de eindbeoordeling. Tevens heeft het beoordelingsteam de mogelijkheid om vragen te stellen. De vragen zoals gesteld door het beoordelingsteam kunnen divers van aard zijn en kunnen bijvoorbeeld aansluiten op zowel het schriftelijk voorstel, uw achtergrond, uw visie op Opdrachtgever en mogelijke toekomstige samenwerking. Inschrijver dient in de presentatie in te gaan op de beantwoording van de wensen. Het geven van een demonstratie van de door Inschrijver aangeboden oplossing is op voorhand expliciet niet de bedoeling en kan resulteren in een lagere beoordeling van de presentatie. De presentatie is een separaat subgunningscriterium binnen deze aanbesteding. Elk lid van het beoordelingsteam zal een individueel cijfer toekennen aan de gegeven presentatie. Met de presentatie kunnen Inschrijvers maximaal 150 punten verdienen.
Pondération (points, valeur exacte): 15
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Gemeente Buren
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Gemeente Buren
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Gemeente Buren
Organisation qui signe le marché: Gemeente Buren

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 183 165,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Centric Netherlands B.V.
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 1 183 165,00 EUR
Sous-traitance: no
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: CON-0001
Titre: P1 Levering, implementatie en beheer van een financiële SaaS-applicatie
Date de conclusion du marché: 30/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Gemeente Buren
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Gemeente Buren
Numéro d’enregistrement: 111974862
Adresse postale: De Wetering 1  
Ville: MAURIK
Code postal: 4021VZ
Subdivision pays (NUTS): Zuidwest-Gelderland (NL224)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Het aanbestedingsteam
Adresse électronique: aanbesteden@flottmanagement.nl
Téléphone: +31 10044262
Adresse internet: http://www.buren.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Rechtbank Arnhem
Adresse postale: Walburgstraat 2-4  
Ville: Arnhem
Code postal: 6811 CD
Subdivision pays (NUTS): Arnhem/Nijmegen (NL226)
Pays: Pays-Bas
Téléphone: +31 883612000
Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Centric Netherlands B.V.
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 24181890
Adresse postale: Antwerpseweg 8  
Ville: Gouda
Code postal: 2803 PB
Subdivision pays (NUTS): Oost-Zuid-Holland (NL33B)
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: tender.expertise@centric.eu
Téléphone: +31 182345000
Télécopieur: +31 182345001
Adresse internet: http://www.centric.eu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a45de3dc-61b4-4d10-a3fe-82a8a13410e7 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 16:42:20 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350688-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui