Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Tiel: Services d'ingénierie géotechnique

2021/S 199-519214  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pays-Bas-Tiel: Services d'ingénierie géotechnique 2021/S 199-519214 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Waterschap Rivierenland Numéro national d'identification: 30281419 Adresse postale: de Blomboogerd 1 te Tiel Ville: Tiel Code NUTS: NL Nederland Code postal: 4003 BX Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Mw. M.G. van Os Courriel: r.van.os@wsrl.nl Téléphone: +31 344649813 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wsrl.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=185501
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Waterschap
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
NO Geotechnisch grondonderzoek GMO Sprok - Heteren Numéro de référence: 2021
II.1.2) Code CPV principal 71332000 Services d'ingénierie géotechnique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Nadere offerteaanvraag DAS Geotechnische diensten tender 185501 Uitvoeren van geotechnisch grondonderzoek en laboratoriumonderzoek t.b.v. (voor)verkenning, ontwerp en versterking van dijktraject Sprok - Sterreschans - Heteren (kwalificatie1). Wilt u uitgenodigd worden voor de nadere offerteaanvragen dient u zich eerst te kwalificeren bij de DAS Tender 25427 Dynamisch aankoopsysteem Geotechnische diensten. Indien u nog niet bent gekwalificeerd kunt u zich nog aanmelden bij de Tender 25427 binnen 15 dagen nadat deze vooraankondiging is gepubliceerd. Het DAS biedt u, als u voor het systeem bent toegelaten, de gelegenheid om, iedere keer als WSRL het voornemen om een opdracht te plaatsen bekend maakt, mee te dingen naar deze opdracht. Toelating tot het DAS houdt dus nog geen opdracht in en evenmin kunt u hieraan rechten op ontvangen van opdrachten ontlenen.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71332000 Services d'ingénierie géotechnique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland Lieu principal d'exécution:
Sprok - Heteren
II.2.4) Description des prestations:
Het uitvoeren van geotechnisch grondonderzoek (boringen en sonderingen) en laboratoriumonderzoek (volumieke gewichten en proeven t.b.v. bepaling erosieklassen), en uitvoeren van EM-metingen nabij de waterkering op het dijktraject Sprok - Sterreschans - Heteren. Het dijktraject wordt opgedeeld in vier deeltrajecten, waarvoor het aanvullende grondonderzoek in fases wordt uitgevoerd. De uitvraag bevat een gedetailleerde uitvraag voor het eerste deeltraject. Het onderzoek voor overige drie deeltrajecten wordt indicatief beschreven en als optie opgenomen in de uitvraag. Mogelijk worden aanvullend HPT- en ERT-onderzoeken bij het eerste of de overige deeltrajecten uitgevraagd. De sondeer-, boor-, en laboratoriumwerkzaamheden vallen in classificatie (kwalificatie)
   1.  De EM-metingen (en mogelijk HPT- en ERT-onderzoeken) vallen buiten de classificaties (kwalificaties) zoals opgenomen in de DAS.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
25/10/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique