Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Tiel: Travaux de construction

2020/S 61-145073  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/03/2020
S61
Marché de travaux - Informations complémentaires - Sans objet
Pays-Bas-Tiel: Travaux de construction

2020/S 061-145073

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 018-038349)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Waterschap Rivierenland
Numéro national d'identification: 30281419
Adresse postale: de Blomboogerd 1
Ville: Tiel
Code NUTS: NL
Code postal: 4003 BX
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: mw. M.G. van Os
Courriel: r.van.os@wsrl.nl
Téléphone: +31 344649813 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wsrl.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=141735

http://www.wsrl.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=141735
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Renovatie van het J.U. Smitgemaal te Kinderdijk

Numéro de référence: 2019

II.1.2)
Code CPV principal
45000000

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Het J.U. Smitgemaal is gelegen aan de rand van het molengebied in Kinderdijk (Unesco Werelderfgoed). Het gemaal bevat drie dieselmotoren die drie vijzels aandrijven om het water vanuit de Nederwaard op de Lek te malen. Waterschap Rivierenland is voornemens om twee dieselmotoren te vervangen door elektromotoren en één dieselmotor aan te passen. Tevens zal het gemaal bouwkundig worden gerenoveerd, waarbij enkele multifunctionele ruimtes worden gerealiseerd. De werkzaamheden worden beschreven in drie percelen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 018-038349

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Referentienummer

Au lieu de:

2019

Lire:

2020007482

Numéro de section: II.2.14)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Nadere inlichtingen

Au lieu de:

Lire:

In verband met de coronavirus is de commissievergadering voor het verkrijgen van bestuurlijke goedkeuring met vier weken verplaatst. De documenten worden dan ook nadat goedkeuring is verkregen beschikbaar gesteld.

Numéro de section: II.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht

Au lieu de:

Date: 06/03/2020

Lire:

Date: 27/04/2020

Numéro de section: VI.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nadere inlichtingen

Au lieu de:

Let op, dit betreft een vooraankonding van de opdracht.

Lire:

Let op, dit betreft een vooraankondiging van de opdracht. In verband met de coronavirus is de commissievergadering voor het verkrijgen van bestuurlijke goedkeuring met vier weken verplaatst. De documenten worden dan ook nadat goedkeuring is verkregen beschikbaar gesteld.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment