01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/11/2018
Date de péremption : 19/12/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Tilburg: Services de conservation des sites et des monuments historiques

2018/S 217-497201 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

10/11/2018
S217
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-Tilburg: Services de conservation des sites et des monuments historiques

2018/S 217-497201

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 206-470340)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Gemeente Tilburg
32696202
Spoorlaan 181
Tilburg
5038 CB
Pays-Bas
Point(s) de contact: Ing. H.J.M. Geerts
Téléphone: +31 135428632
Courriel: henk.geerts@tilburg.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tilburg.nl Adresse du profil d'acheteur: http://www.tilburg.nl/aanbestedingen

http://www.tilburg.nl
http://www.tilburg.nl/aanbestedingen
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Ontzorging culturele kunstwerken

Numéro de référence: 15400004

II.1.2)
Code CPV principal
92522000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
De dienst bestaat in hoofdzaak uit de in het programma van eisen genoemde werkzaamheden.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/11/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 206-470340

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang: 14-1-2019 Einde: 31-12-2022 Deze opdracht kan worden verlengd: ja Bij een positieve beoordeling kan de opdrachtgever te kennen geven om de overeenkomst met één (1) jaar te willen verlengen.De Aanbestedende dienst is gerechtigd om deze overeenkomst tweemaal met één jaar te verlengen. De maximale looptijd van de overeenkomst is derhalve bijna 4 jaar.

Lire:

Aanvang: 1-3-2019 Einde: 28-2-2021 Deze opdracht kan worden verlengd: ja Bij een positieve beoordeling kan de opdrachtgever te kennen geven om de overeenkomst met één (1) jaar te willen verlengen.De Aanbestedende dienst is gerechtigd om deze overeenkomst tweemaal met één jaar te verlengen. De maximale looptijd van de overeenkomst is derhalve 4 jaar.

Numéro de section: II.2.11)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Inlichtingen over opties

Au lieu de:

De overeenkomst heeft een looptijd van bijna twee (2) jaar en gaat in op 14-1-2019 en eindigt op 31-12-2020. Eén keer per jaar zal er een evaluatie /beoordeling plaats vinden van de uitgevoerde werkzaamheden. Bij een positieve beoordeling kan de opdrachtgever te kennen geven om de overeenkomst te willen verlengen

Lire:

De overeenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar en gaat in op 1-3-2019 en eindigt op 28-2-2021. Eén keer per jaar zal er een evaluatie / beoordeling plaats vinden van de uitgevoerde werkzaamheden.Bij een positieve beoordeling kan de opdrachtgever te kennen geven om de overeenkomst te willen verlengen

Numéro de section: III.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Technische en beroepsbekwaamheid

Au lieu de:

- Kwaliteitssysteem, - Ervaringseis, - Veiligheid, - Restauratoren Nederland, - Nederlandse taal.

Lire:

- Kwaliteitssysteem, - Ervaringseis, - Veiligheid, - Beroepscertificaat, lidmaatschap branchevereniging, - Nederlandse taal.

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 05/12/2018

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 19/12/2018

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Datum: 5-12-2018 Plaatselijke tijd: 10:15

Lire:

Datum: 19-12-2018 Plaatselijke tijd: 10:15

Numéro de section: VI.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nadere inlichtingen

Au lieu de:

Vragen ten behoeve van inlichtingen kunnen, uitsluitend worden gesteld tot en met 16-11-2018, 12:00 uur via www.tenderned.nl. De Nota van Inlichtingen wordt minimaal 10 dagen voor aanbesteding gepubliceerd op www.tenderned.nl. Er zal geen aanwijzing (bezoek van de locatie) terplaatse worden gehouden.

www.tenderned.nl
www.tenderned.nl
Lire:

Vragen ten behoeve van inlichtingen kunnen, uitsluitend worden gesteld tot en met 23-11-2018, 12:00 uur via www.tenderned.nl. De Nota van Inlichtingen wordt minimaal 10 dagen voor aanbesteding gepubliceerd op www.tenderned.nl. Er zal geen aanwijzing (bezoek van de locatie) terplaatse worden gehouden.

www.tenderned.nl
www.tenderned.nl
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Voornamelijk wijziging geschiktheidseisen

 
 
C L A S S E    C P V
92522000 - Services de conservation des sites et des monuments historiques