Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 04/09/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas - Transport routier postal - Europees openbare aanbesteding - Transportdiensten

2024/S 2024-373669  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373669-2024 - Mise en concurrence
Pays-Bas – Transport routier postal – Europees openbare aanbesteding - Transportdiensten
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Afeer
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Europees openbare aanbesteding - Transportdiensten
Description: Aanbestedende dienst zoekt een dienstverlener die zorgdraagt voor het transport van genoemde producten en de mogelijkheid tot opslag van grondstoffen en producten op een beheerde locatie van inschrijver of een door inschrijver gehuurde locatie. Transportdiensten per jaar € 90.000 Externe transporten €78.000 Intern Transport €12.000 Looptijd 4 jaar Totaal geraamde waarde €360.000,00,
Identifiant de la procédure: f8d177d5-479c-40dc-a084-f421979b7c31
Identifiant interne: VenP0124
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60160000 Transport routier postal
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Winschoten
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 360 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: INFORMATIE BIJEENKOMST: 20 JUNI 2024 14:00-16:00 (MELD U AAN) Om er voor te zorgen dat partijen een goede inschrijving kunnen doen, wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vind plaats op donderdag 20 juni 2024 van 14:00 uur tot 16:00 uur op het hoofdkantoor van Afeer, Hogebrug 1, 9697 XB, Blijham. Inloop is van 13:45 tot 14:00. Graag horen wij voor maandag 17 juni 2024, 12:00 uur, of u aanwezig bent en met hoeveel personen u komt. (Maximaal 2 per organisatie). Aanmelden kan door een E-mail te sturen naar: kenniscentrum@coppa.nl Wanneer u zicht heeft aangemeld ontvangt u de agenda van die middag. Vriendelijke groet, C. Kuijpers.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 1
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Motifs d’exclusion purement nationauxUitsluitingsgronden zijn opgevoerd in de aanbestedingsdocumenten of in TenderNed toegevoegd.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Transportdiensten
Description: Aanbestedende dienst zoekt een dienstverlener die zorgdraagt voor het transport van genoemde producten en de mogelijkheid tot opslag van grondstoffen en producten op een beheerde locatie van inschrijver of een door inschrijver gehuurde locatie. Transportdiensten per jaar € 90.000 Externe transporten €78.000 Intern Transport €12.000 Looptijd 4 jaar Totaal geraamde waarde €360.000,00,
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 60160000 Transport routier postal
Nomenclature supplémentaire (cpv): 63120000 Services de stockage et d'entreposage
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Winschoten
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 360 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: E1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: E2 Uittreksel Handelsregister
Description: U moet bij uw inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toevoegen. Dit uittreksel mag maximaal 6 maanden oud zijn op de sluitingsdatum van deze aanbesteding. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: E3 Verklaring Russische betrokkenheid
Description: Op basis van het vijfde sanctiepakket van de EU is niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen. Wij sluiten u uit indien er sprake is van: • Personen met een Russische nationaliteit en personen of rechtspersonen (bedrijven, entiteiten of organen) die gevestigd zijn in Rusland; • Rechtspersonen die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische partij zoals genoemd hierboven; en • Personen of rechtspersonen die handelen in belang van of op aanwijzing van een bovengenoemde Russische partij. De rechtspersonen als bedoeld bij de tweede of derde bullet omvatten ook rechtspersonen gevestigd in de EU/EER of in een ander land dan Rusland. Dit geldt ook voor opdrachten waar een Russische partij voor meer dan 10% deelneemt als onderaannemer of leverancier. Wij sluiten u niet uit als sprake is van één van de uitzonderingen als aangegeven in dit vijfde sanctiepakket.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: E4 Standaardformat referenties
Description: Wij eisen dat u over bepaalde kerncompetenties beschikt. U moet dat bij uw inschrijving bewijzen door een referentie op te geven met betrekking tot onderstaande kerncompetentie. Bij de referentieopdracht moet u de organisatie en leiding van de opdracht hebben verzorgd . Ook moet de referentieopdracht in de afgelopen 3 kalenderjaren succesvol zijn uitgevoerd. Als u een opdracht indient die nog niet geheel afgerond is, dan mag u alleen de werkzaamheden invullen die u tot nu toe daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Kerncompetentie 1: Aanbieder moet ervaring hebben met het, voor 1 partij, op afroep transporteren van non-food producten met een waarde van minstens €54.000,00 per jaar Kerncompetentie 2: Aanbieder moet ervaring hebben met het transporteren van goederen, waarbij de volgende voertuigen zijn ingezet: vrachtwagens met bakwagen en laadklep, city opleggers en opleggers met laadklep.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: prijs (70)
Description: U dient uw prijs aan te bieden conform het aangeleverde prijsinvulformulier.
Pondération (points, valeur exacte): 70

Critère:
Type: Qualité
Nom: Kwaliteit (30)
Description: Aan uw inschrijving dient u een plan van aanpak toe te voegen
Pondération (points, valeur exacte): 30
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 12/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 04/09/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 04/09/2024 10:15:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants: 1
Justification de la durée de l’accord-cadre: twee (2) jaar met de mogelijkheid om, twee (2) maal, één (1) jaar verlening.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Afeer
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Afeer
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Afeer
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Afeer

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Afeer
Numéro d’enregistrement: 819004658
Adresse postale: Mr. A.J. Romijnweg 17  
Ville: Winschoten
Code postal: 9672 AH
Subdivision pays (NUTS): Oost-Groningen (NL111)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Kenniscentrum Coppa CBP
Adresse électronique: fa@afeer.nl
Téléphone: +315 97453666
Adresse internet: http://www.afeer.nl
Autres points de contact:
Nom officiel: Rechtbank Noord-Nederland
Adresse postale: Guyotplein 1  
Ville: Groningen
Code postal: 9712 NX
Subdivision pays (NUTS): Overig Groningen (NL113)
Pays: Pays-Bas
Téléphone: +31 883614444
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9b3dbe93-8423-4e45-a1e4-e32a10db4560 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 12:58:54 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373669-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
60160000 - Transport routier postal 
63120000 - Services de stockage et d'entreposage