Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 01/08/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Uden: Moniteurs à écran tactile

2019/S 150-369748  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Uden: Moniteurs à écran tactile

2019/S 150-369748

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 242-552523)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Stichting Kiem Onderwijs
421931007
Meerloseweg 3
Uden
5402 XH
Pays-Bas
Point(s) de contact: Inkoop Meesters
Téléphone: +31 413332396
Courriel: c.vanmoorsel@kiemuden.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.kiemuden.nl

http://www.kiemuden.nl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DAS ICT Hardware - touchscreens

II.1.2)
Code CPV principal
30231320

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - touchscreens voor Stichting Kiem Onderwijs. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze touchscreens ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/08/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 242-552523

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

Alle door de betrokken onderwijsorganisaties te bestellen touchscreens.

Lire:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle touchscreens die nodig zijn voor een organisatie als Stichting KIEM onderwijs met 2 835 leerlingen en 284 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Gunningscriteria

Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 60 Prijs - Weging: 40

Lire:

Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit Kwaliteitscriterium - Weging: 30 Prijs - Weging: 70

Numéro de section: II.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Au lieu de:

Aanvang: 15.1.2019 Einde: 31.12.2099

Lire:

Aanvang: 15.1.2019 Einde:
   1. 8.2029

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/12/2099

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 01/08/2029

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30231320 - Moniteurs à écran tactile