Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Utrecht: Équipement de contrôle des parcs de stationnement

2022/S 53-137152  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pays-Bas-Utrecht: Équipement de contrôle des parcs de stationnement 2022/S 053-137152 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Utrecht Numéro national d'identification: 71663234 Adresse postale: Stadsplateau 1 Ville: UTRECHT Code NUTS: NL Nederland Code postal: 3521 AZ Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: André Wolterink Courriel: inkoop@utrecht.nl Téléphone: +31 302860000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.utrecht.nl/inkoop Adresse du profil d'acheteur: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/inkoopbeleid/
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Gemeente Utrecht Ville: Utrecht Code NUTS: NL Nederland Pays: Pays-Bas Courriel: inkoop@utrecht.nl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tenderned.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Marktconsultatie - Marktconsultatie Parkeerautomaten Numéro de référence: 2021-SPEC-004
II.1.2) Code CPV principal 34926000 Équipement de contrôle des parcs de stationnement
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Gemeente Utrecht gaat een Europese aanbesteding Parkeerautomaten uitvoeren. Op 31 december 2023 expireert de huidige overeenkomst. Het doel van de aanbesteding is om een nieuwe leverancier te selecteren voor de levering en onderhoud van Parkeerautomaten voor een langere periode. De aanbesteding bestaat uit: - Vervanging cq upgrade van het huidige areaal van ca. 500 automaten. - Contract voor beheer en onderhoud. - Raamovereenkomst voor nieuwe leveringen Voorafgaand aan de aanbesteding wil de gemeente graag met marktpartijen van gedachten wisselen over de opzet van de aanbesteding en de mogelijkheden. Met deze marktconsultatie wil de gemeente Utrecht de beoogde scope van de opdracht toetsen en inzichten ophalen waarmee de aanbestedingsprocedure zo succesvol mogelijk kan verlopen.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland Lieu principal d'exécution:
Utrecht
II.2.4) Description des prestations:
In de gemeente Utrecht staan 882 parkeerautomaten. Voor de komende jaren is het streven het huidige areaal aan automaten terug te brengen naar ca. 500. Daarnaast worden er naar verwachting ook jaarlijks nieuwe betaald parkerengebieden aangewezen waar automaten geplaatst moeten worden.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
01/06/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pays-Bas-Utrecht: Équipement de contrôle des parcs de stationnementType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Fournitures 16/03/2022 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
34926000 - Équipement de contrôle des parcs de stationnement