Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 28/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Utrecht: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

2020/S 69-164143  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-Utrecht: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

2020/S 069-164143

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 010-018979)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministerie van Defensie
Numéro national d'identification: 27370985
Adresse postale: Herculeslaan 1
Ville: Utrecht
Code NUTS: NL
Code postal: 3584 AB
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Vincent Spijkerman
Courriel: VFJ.Spijkerman@mindef.nl
Téléphone: +31 683163283 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.defensie.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138683

http://www.defensie.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138683
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
17587268 Generieke Satcom Internet Box

II.1.2)
Code CPV principal
32000000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor dertig robuuste en generieke Satcom Internet Boxen (SIB). De Nederlandse Defensie treedt wereldwijd op voor missies en oefeningen. Daarbij wordt door (militairen) gebruik gemaakt van satellietcommunicatie in combinatie met netwerkapparatuur. Deze opdracht heeft als doel om dertig nieuwe netwerkboxen te verwerven, volledig bedraad en voorzien van de nieuwe netwerk apparatuur. De netwerkapparatuur moet robuust zijn, compact en eenvoudig te vervangen bij een defect (Hot Swappable). De netwerkbox moet volledig zijn bedraad, robuust, spatwater dicht, eenvoudig te transporteren en licht in gewicht. Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze uitnodiging tot inschrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet. Offertefase vr. 10.1.2020 19:00 t/m ma.
   2. 3.2020 12:00.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 010-018979

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nummer van de aankondiging in het PB S

Au lieu de:

Lire:

2020/S 010-018979

2020/S 010-018979
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 30/03/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 28/04/2020

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: De inschrijving moet geldig blijven tot

Au lieu de:

Date: 03/07/2020

Lire:

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Au lieu de:

Lire:

Periode in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen: vier.

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 30/03/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 28/04/2020

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
32000000 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 
32530000 - Matériel de communication par satellite