Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 04/05/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Utrecht: Navires

2020/S 69-164082  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Utrecht: Navires

2020/S 069-164082

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 053-125608)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Numéro national d'identification: 111590197
Adresse postale: Winthontlaan 2
Ville: Utrecht
Code NUTS: NL
Code postal: 3526 KV
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Lizette Hemels-Sanders
Courriel: secretariaat@its-projects.nl
Téléphone: +31 572362240 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nwo-i.nl

http://www.nwo-i.nl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Vlootvervanging RV Stern II

Numéro de référence: 20-1027.LH

II.1.2)
Code CPV principal
34510000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Aanbestedende dienst beheert ten behoeve van de Nederlandse mariene en maritieme onderzoekgemeenschap de zeegaande onderzoeksfaciliteiten via haar afdeling NMF (Nationale Mariene onderzoek Faciliteiten). Onder deze afdeling valt het schip RV Stern, welke wordt ingezet voor dagtochten t.b.v. het uitvoeren van marien/maritiem onderzoek in de Waddenzee. RV Stern is aan het eind van haar levensduur en dient vanuit het oogpunt van techniek, ergonomie, veiligheid en duurzaamheid vervangen te worden. Aanbestedende dienst wenst met het oog op het voorgaande een opdrachtnemer te contracteren die op basis van het door opdrachtgever te verstrekken bestek en detailontwerp de opvolger van de RV Stern realiseert.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 053-125608

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 04/05/2020

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
De geschiktheidseis als opgenomen in paragraaf
   9. 2.2. van de selectieleidraad is als volgt gewijzigd vastgesteld: 'De gegadigde verklaart dat zijn onderneming is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal 1 000 000,- EUR per schadeveroorzakende gebeurtenis met een minimum 2 500 000,- EUR per jaar, dan wel dat de gegadigde in geval van definitieve gunning zijn onderneming zal verzekeren voor dit bedrag, alvorens de overeenkomst wordt gesloten.' Aangezien het een geschiktheidseis betreft, heeft aanbestedende dienst de termijn voor het indienen van een aanmelding verlengd. Zie ook het dashboard van TenderNed voor de gewijzigde planning.

 
 
C L A S S E    C P V
34510000 - Navires