Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 24/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Utrecht: Services de déplacement

2020/S 68-162376  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pays-Bas-Utrecht: Services de déplacement

2020/S 068-162376

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 052-123756)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kamer van Koophandel
Numéro national d'identification: 59581883
Ville: Utrecht
Code NUTS: NL
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Stefan de Jong
Courriel: s.dejong@aevesbenefit.com
Téléphone: +31 615130505 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.aevesbenefit.com Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=139759

http://www.aevesbenefit.com
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=139759
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
KvK verhuisdiensten

II.1.2)
Code CPV principal
98392000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met één leverancier voor verhuisdiensten in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij om projectmatige interne en externe verhuizingen, het transporteren van archiefmateriaal, opslag en registratie van goederen en/of beursmateriaal en het verantwoord afvoeren of verkopen van overtollig en afgeschreven goederen. De overeenkomst wordt aangegaan voor twee (2) jaar met een optionele verlenging van twee (2) keer een (1) jaar. Verwachte ingangsdatum is 20.5.2020. Het contact met de aanbestedende dienst verloopt uitsluitend via Negometrix. AevesBenefit treedt op als adviseur en procesbegeleider van/voor de aanbestedende dienst. Aanbestedingwet 2012 Op deze aanbestedingsprocedure is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Negometrix Deze aanbesteding zal volledig digitaal via Negometrix geschieden.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 052-123756

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 14/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 24/04/2020

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 14/04/2020

Heure locale: 12:10

Lire:

Date: 24/04/2020

Heure locale: 12:10

Numéro de section: VI.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nadere inlichtingen

Au lieu de:

Lire:

In de vorige rectificatie was per abuis een verkeerde datum opgenomen. Dit moet 24.4.2020 zijn. In verband met de huidige situatie rondom het Corona-virus heeft KvK besloten om de uiterste datum van inschrijving met tien dagen op te schuiven naar 24.4.2020 vóór 12:00. Hiermee hebben inschrijvers meer ruimte om in de vernieuwde werkwijze op afstand van collega's te werken aan een kwalitatief goede inschrijving.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
98392000 - Services de déplacement