Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Utrecht: Services d'entretien de voies ferrées

2020/S 180-435675  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pays-Bas-Utrecht: Services d'entretien de voies ferrées 2020/S 180-435675 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ProRail bv Numéro national d'identification: 381962604 Adresse postale: Moreelsepark 3 Ville: Utrecht Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 3511 EP Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Mieke Osse Courriel: mieke.osse@prorail.nl Téléphone: +31 639894965 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Veluwe 2 - afwijkingen prestatie gericht onderhoud
II.1.2) Code CPV principal 50225000 Services d'entretien de voies ferrées
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De aanbesteding vindt plaats als een niet-openbare procedure op grond van het ARN2016 Deel II alsmede de Europees als oproep tot mededinging gepubliceerde Erkenningsregeling ProRail (EP2019), branchedeel onderhoudsaannemers. De werkzaamheden betreffen herstelwerkzaamheden naar aanleiding van in het contractgebied aangetroffen afwijkingen die niet tot de scope van opdrachtnemer behoren. Op deze opdracht is de Erkenningsregeling ProRail (EP2016) branchedeel onderhoudsaannemers van toepassing.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 18 753 598.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL NEDERLAND Lieu principal d'exécution:
Veluwe
II.2.4) Description des prestations:
De werkzaamheden betreffen herstelwerkzaamheden naar aanleiding van in het contractgebied aangetroffen afwijkingen die niet tot de scope van opdrachtnemer behoren. Deze herstelwerkzaamheden zijn in die zin geen onderdeel van de oorspronkelijke opdracht en in de loop der tijd noodzakelijk geworden, waarbij uitvoering door de zittende onderhoudsaannemer dient te worden verricht omdat aansluiting gezocht kan worden bij reguliere onderhoudswerkzaamheden. Bovendien leidt uitvoering door dezelfde onderhoudsaannemer tot efficiencyvoordelen. Voorts voorkomt dit aanzienlijk ongemak.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans appel à la concurrence préalable Explication:
Deze herstelwerkzaamheden zijn in die zin geen onderdeel van de oorspronkelijke opdracht en in de loop der tijd noodzakelijk geworden, waarbij uitvoering door de zittende onderhoudsaannemer dient te worden verricht omdat aansluiting gezocht kan worden bij reguliere onderhoudswerkzaamheden. Bovendien leidt uitvoering door dezelfde onderhoudsaannemer tot efficiencyvoordelen. Voorts voorkomt dit aanzienlijk ongemak. Het betreft hier een publicatie o.b.v. artikel
   4. 16 Aanbestedingswet. Deze publicatie geschiedt echter onverplicht gelet op het feit dat er sprake is van een aanvullende opdracht als bedoeld in artikel
   2. 163d Aanbestedingswet. ProRail wenst echter (vrijwillig) transparant te handelen.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1 Intitulé:
Veluwe 2 - afwijkingen prestatie gericht onderhoud
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
03/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Strukton Rail Nederland bv Adresse postale: Westkanaaldijk 2 Ville: Maarssen Code NUTS: NL NEDERLAND Code postal: 3542 DA Pays: Pays-Bas
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 18 753 598.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Midden-Nederland Adresse postale: postbus 16005 Ville: Utrecht Code postal: 3500 DA Pays: Pays-Bas Courriel: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl Téléphone: +31 883620000 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50225000 - Services d'entretien de voies ferrées