Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2019
Date de péremption : 08/07/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Utrecht: Services de mise à disposition de personnel médical

2019/S 110-270041  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/06/2019 S110  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pays-Bas-Utrecht: Services de mise à disposition de personnel médical 2019/S 110-270041 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Ministerie van Defensie - Defensie Ondersteuningscommando p/a NIC Inkoopprojecten 27370985 Herculeslaan 1 Utrecht 3584 AB Pays-Bas Point(s) de contact: Nienke Roorda Téléphone: +31 629000822 Courriel: nienke.roorda@hetnic.nl Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.defensie.nl Adresse du profil d'acheteur: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/98259 www.defensie.nl https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/98259
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=196839&B= Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=196839&B=
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kwalificatie - Perceel 4 Medisch ondersteunend(e) personeel/ diensten
II.1.2) Code CPV principal 79625000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Het Ministerie van Defensie heeft Defensiebreed regelmatig behoefte aan tijdelijk externe medische dienstverlening/ inhuur van medisch personeel, bestemd voor de eerste en tweedelijns zorg. In deze Marktplaats worden zowel opdrachten voor medische dienstverlening als voor de inhuur van medisch personeel geplaatst. Naast bovengenoemde behoefte, heeft het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG), vallend onder de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), regelmatig behoefte aan niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening/ inhuur van niet-medisch arbogerelateerd personeel. Het gaat hierbij nadrukkelijk om niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening/ inhuur: de arbodiensten zelf vallen buiten de scope van deze Marktplaats.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79620000 85100000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL
II.2.4) Description des prestations:
De instelling van de Marktplaats voor medische dienstverlening & inhuur van medisch personeel evenals niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening & inhuur niet-medisch arbogerelateerd personeel ten behoeve van het Ministerie van Defensie - Defensie Ondersteuningscommando, met referentienummer EG.172058/MB. Het Ministerie van Defensie nodigt geïnteresseerde partijen (ondernemingen waaronder ook ZZP'ers) uit om zich te registreren en aan te melden voor één of meerdere percelen. Gelet op het feit dat de gevraagde dienstverlening sociale en andere specifieke diensten Betreft, als bedoeld in bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU, is een procedure met een beperkt regime van toepassing. Om deze reden is er gekozen voor een Marktplaats. Percelen: Inhuur personeel - Medisch resp. Niet-medisch arbogerelateerd/ Dienstverlening - Medisch resp. Niet medisch arbogerelateerd
   1.  Medici & specialisten/ Medische diensten medici & specialisten
   2.  Verplegend personeel/ Verpleegkundige diensten
   3.  Paramedisch personeel/ Paramedische diensten
   4.  Medisch ondersteunend personeel/ Medisch ondersteunende diensten
   5.  Niet-medisch arbogerelateerd personeel/ Niet-medisch arbogerelateerde diensten
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 22/07/2019 Fin: 21/07/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
 - Ondernemer heeft voldoende financiële en economische draagkracht om: a. de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de uitvoering van de opdracht voortkomend uit een specifieke aanvraag in de Marktplaats, inclusief eventueel aanvullende opdrachten, te waarborgen; b. de opdracht conform de gestelde eisen in de aanvraag uit te voeren; - Aan ondernemer zijn geen claims bekend en zijn voor zover hem bekend, gedurende de periode van uitvoering van de opdracht, voortkomend uit een specifieke aanvraag in de Marktplaats, geen investeringen noodzakelijk die de financieel economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen, - De laatste aan ondernemer afgegeven accountantsverklaring (of in voorkomend geval een beoordelings- of samenstellingsverklaring) bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf. Zie Toelatingsleidraad voor overige criteria.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Neen.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de vermelde criteria in de Toelatingsleidraad en in de offerteaanvraag.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 08/07/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Néerlandais
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Een grove schatting komt neer op een volume van ongeveer 75 uitvragen per jaar, verdeeld over de percelen 1 t/m
   4.  Voor perceel 5 is de inschatting dat hierin voor een financiële waarde van ca. EUR 1 miljoen per jaar aan aanvragen uitgezet zal worden. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvulling op IV
   2. 2: De sluiting indiening verzoek tot toelating ten behoeve van de eerste beoordeling zal plaatsvinden op
   8. 7.2019, 11:00 uur. Indien u vanaf 22.7.2019 offerteaanvragen wenst te ontvangen, dient uw inschrijving in ieder geval voor eerder genoemde datum te zijn ingediend. Daarna hebben ondernemers ook de gelegenheid om een verzoek tot toelating in te dienen of en eerder ingediend verzoek tot toelating te verbeteren. Aanbestedende dienst beoordeelt minimaal om de 10 werkdagen nieuwe of verbeterde verzoeken tot toelating en laat binnen 10 werkdagen aan de (nieuwe) ondernemer weten of hij toegelaten wordt tot de marktplaats of niet. Het staat alle (afgewezen) ondernemers vrij later opnieuw een verbeterd verzoek tot toelating in te dienen om alsnog tot de marktplaats te worden toegelaten. Opening van de inschrijvingen voor de offerteaanvragen zal plaatsvinden op het tijdstip zoals aangegeven in de betreffende offerteaanvraag.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Arrondissementsrechtbank Den Haag Postbus 20302 's-Gravenhage 2500 EH Pays-Bas Courriel: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/06/2019
 
 
C L A S S E    C P V
79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire 
79625000 - Services de mise à disposition de personnel médical 
85100000 - Services de santé