Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 15/07/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Veghel: Mobilier

2019/S 150-369710  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Veghel: Mobilier

2019/S 150-369710

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 097-233868)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
InkoopMeesters namens Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
71710949
Frisselsteinstraat 5
Veghel
5461 AD
Pays-Bas
Point(s) de contact: Elle Verwegen
Téléphone: +31 413726006
Courriel: info@das-makkelijk.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.das-makkelijk.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=123749

http://www.das-makkelijk.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=123749
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DAS Kantinemeubilair

II.1.2)
Code CPV principal
39100000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle kantinemeubilair dat nodig is voor een organisatie als Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei met 2 632 leerlingen en 300 medewerkers (2018).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/08/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 097-233868

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Lire:

Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle kantinemeubilair dat nodig is voor een organisatie als Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei met 2 632 leerlingen en 300 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Het is niet mogelijk hier een financiële waarde aan te hangen.

Lire:

Welkom op de DAS voor de levering van kantinemeubilair voor Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei. Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van kantinemeubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle kantinemeubilair dat nodig is voor een organisatie als Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei met 2 632 leerlingen en 300 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Kwaliteitscriterium

Au lieu de:

Lire:

Criteria: Kwaliteit Weging: 30

Numéro de section: II.2.5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Prijs

Au lieu de:

Lire:

Weging: 70

Numéro de section: II.2.5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Gunningscriteria

Au lieu de:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Voltooiing

Au lieu de:

Date: 31/12/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

Numéro de section: III.1.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Au lieu de:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag. Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Lire:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag. Bewijsstuk: Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Numéro de section: IV.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in

Au lieu de:

Lire:

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 27/03/2099

Lire:

Date: 15/07/2029

Numéro de section: IV.2.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Au lieu de:

Date: 28/03/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier