Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 15/07/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Veghel: Mobilier

2019/S 150-369717  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Veghel: Mobilier

2019/S 150-369717

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 243-554430)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
InkoopMeesters namens Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
201952460
Frisselsteinstraat 5
Veghel
5461 AD
Pays-Bas
Point(s) de contact: Marloes Verhoeven
Téléphone: +31 413745084
Courriel: das@inkoopmeesters.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.inkoopmeesters.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111126

http://www.inkoopmeesters.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=111126
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DAS Vergader- en personeelsruimte meubilair

II.1.2)
Code CPV principal
39100000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op de DAS voor de levering van Vergader- en personeelsruimte meubilair voor Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair in het primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle vergader- en personeelsruimte meubilair dat nodig is voor een organisatie als VCPONG met 1 542 leerlingen en 352 medewerkers (2018).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/08/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 243-554430

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

Welkom op de DAS voor de levering van Vergader- en personeelsruimte meubilair voor Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair in het primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Lire:

Welkom op de DAS voor de levering van Vergader- en personeelsruimte meubilair voor Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van schoolmeubilair in het primair onderwijs. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle vergader- en personeelsruimte meubilair dat nodig is voor een organisatie als VCPONG met 1 542 leerlingen en 352 medewerkers (2018).

Numéro de section: II.2.5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Kwaliteitscriterium

Au lieu de:

Criteria: Kwaliteit Weging: 60

Lire:

Criteria: Kwaliteit Weging: 30

Numéro de section: II.2.5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Prijs

Au lieu de:

Weging: 40

Lire:

Weging: 70

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Voltooiing

Au lieu de:

Date: 13/12/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

Numéro de section: II.2.14

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Nadere inlichtingen

Au lieu de:

Het is niet duidelijk wat de omvang van de opdracht gaat zijn. Het betreft alle vergader- en personeelsruimte meubilair voor VCPO Noord-Groningen. Hier kan echter geen financiële waarde aan gekoppeld worden.

Lire:Numéro de section: III.1.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Au lieu de:

Verzekering bedrijfsaansprakelijkheid Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag. Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het aanbestedingsdocument genoemde bedrag.

Lire:

Inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag. Bewijsstuk: Een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Au lieu de:

Lire:

Inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS. Bewijsstuk: Een referentiebeschrijving die, naar oordeel van Opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat Inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er 1 referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in 1 referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan 1 competentie te voldoen.

Numéro de section: III.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Au lieu de:

Kerncompetentie DAS Inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS. Een referentiebeschrijving die, naar oordeel van Opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat Inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er 1 referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in 1 referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan 1 competentie te voldoen.

Lire:

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 13/12/2099

Lire:

Date: 15/07/2029

Numéro de section: IV.2.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Au lieu de:

Date: 14/12/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier