Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/08/2019
Date de péremption : 01/08/2029
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Veghel: Mobilier scolaire

2019/S 150-369722  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/08/2019
S150
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure restreinte
Pays-Bas-Veghel: Mobilier scolaire

2019/S 150-369722

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 063-139300)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
InkoopMeesters namens Stichting Ambion
16086263
Frisselsteinstraat 5
Veghel
5461 AD
Pays-Bas
Point(s) de contact: Merel Swinkels
TÈlÈphone: +31 413745087
Courriel: das@inkoopmeesters.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.inkoopmeesters.nl Adresse du profil díacheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=87866

http://www.inkoopmeesters.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=87866
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
DAS Meubilair

II.1.2)
Code CPV principal
39160000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op de DAS voor de levering van schoolmeubilair primair onderwijs voor Stichting Ambion. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse schoolmeubilair voor primair onderwijs ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle schoolmeubilair voor primair onderwijs die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Ambion met 3 175 leerlingen en 448 medewerkers (2018).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
01/08/2019

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 063-139300

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Telefoon

Au lieu de:

+31 413745087

Lire:

+31 413745084

NumÈro de section: II.1.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Benaming

Au lieu de:

DAS Meubilair

Lire:

DAS Schoolmeubilair Primair Onderwijs

NumÈro de section: II.1.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: CPV-classificatie

Au lieu de:

39100000

Lire:

39160000

NumÈro de section: II.1.4)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

Welkom op de DAS voor de levering van meubilair voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van meubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. 2 maal per jaar wordt dit DAS gerectificeerd om nieuwe onderwijsorganisaties toe te laten als opdrachtgevers. Op dit moment zijn de volgende onderwijsorganisaties opdrachtgevers binnen dit DAS: Onderwijsgroep PrimusScholennetwerk De Basis. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.

Lire:

Welkom op de DAS voor de levering van Schoolmeubilair primair onderwijs voor Stichting Ambion. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse schoolmeubilair voor primair onderwijs ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU. Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina. De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle schoolmeubilair voor primair onderwijs die nodig zijn voor een organisatie als Stichting Ambion met 3 175 leerlingen en 448 medewerkers (2018).

NumÈro de section: II.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Aanvullende CPV-code(s)

Au lieu de:

39100000

Lire:

39160000

NumÈro de section: II.2.4)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Beschrijving van de aanbesteding

Au lieu de:

Het betreft een Dynamisch Aankoop Systeem voor de levering van meubilair voor diverse onderwijsorganisaties. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van meubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. 2 maal per jaar wordt dit DAS gerectificeerd om nieuwe onderwijsorganisaties toe te laten als opdrachtgevers. Op dit moment zijn de volgende onderwijsorganisaties opdrachtgevers binnen dit DAS: Onderwijsgroep Primus Scholennetwerk De Basis. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Lire:

Het betreft een Dynamisch Aankoop Systeem voor de levering van schoolmeubilair voor Primair Onderwijs voor Stichting Ambion. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van meubilair. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Kwaliteitscriterium

Au lieu de:

Lire:

Criteria: Kwaliteit Weging: 30

NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Kostencriterium

Au lieu de:

Lire:

Criteria: Prijs Weging: 70

NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Au lieu de:Lire:

NumÈro de section: II.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: (1) Voltooiing

Au lieu de:

Date: 28/03/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

NumÈro de section: III.1.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Au lieu de:

De gegadigde is minimaal verzekerd voor een bedrag van 1 250 000 EUR per gebeurtenis. De gegadigde levert hiervoor aan: een kopie van een geldige verzekeringspolis waaruit blijkt dat gegadigde afdoende is verzekerd.

Lire:

De inschrijver is afdoende verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid voor minimaal het in het DAS genoemde bedrag. Bewijsstuk: een kopie van een verzekeringspolis of een verklaring van verzekeraar waaruit blijkt dat Inschrijver minimaal verzekerd is voor het in het DAS genoemde bedrag.

NumÈro de section: III.1.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

Au lieu de:

De gegadigde heeft ervaring met het leveren van minimaal 30 leerlingensets in 1 levering ten behoeve van een organisatie, inclusief het uitpakken, monteren, en gebruiksklaar opleveren op de gevraagde locatie en het meenemen en op een milieuvriendelijke manier verwerken van oud meubilair en verpakkingsmaterialen. Hiervoor dient gegadigde een referentiebeschrijving aan. Hierbij worden ook de organisatiegegevens van de referent verstrekt. De opdrachtgever behoud zich het recht voor om de referenties te controleren bij de door gegadigde opgegeven referent.

Lire:

De inschrijver beschikt over de kerncompetenties zoals gesteld in het DAS. Bewijsstuk: een referentiebeschrijving die, naar oordeel van opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat de inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. De referentie mag niet ouder zijn dan 3 jaar op het moment van inschrijven. Per competentie dient er 1 referentie te worden ingediend. In het geval van meerdere competenties mogen deze ook in 1 referentie worden voldaan, mits duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Meerdere referenties mogen niet gecombineerd worden om aan 1 competentie te voldoen.

NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 28/03/2099

Lire:

Date: 01/08/2029

NumÈro de section: IV.2.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Au lieu de:

Lire:

Date: 02/08/2029

NumÈro de section: II.1.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Benaming

Au lieu de:

Meubilair

Lire:

Schoolmeubilair

NumÈro de section: Titel

Au lieu de:

Nederland-Veghel: Meubilair

Lire:

Nederland-Veghel: Schoolmeubilair

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
39160000 - Mobilier scolaire