Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Zeist: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 68-162208  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure restreinte Pays-Bas-Zeist: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2020/S 068-162208 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht Numéro national d'identification: 182049362 Adresse postale: Graaf Adolflaan 4 Ville: Zeist Code NUTS: NL Code postal: 3708 XB Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: HEVO Office Courriel: ilona.gloudemans@hevo.nl Téléphone: +31 736409409 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.cvog.nl http://www.cvog.nl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Selectie Europese aanbesteding architect renovatie en uitbreiding Christelijk Lyceum Zeist Numéro de référence: 1621202
II.1.2) Code CPV principal 71000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) is een brede scholengemeenschap met circa 1 400 leerlingen aan de Lindenlaan in Zeist. Het hoofdgebouw dateert uit 1922 en heeft in 1984 en 1999 diverse uitbreidingen gekregen aan de achterzijde. Deze uitbreidingen zijn nu aan een grondige renovatie toe. De normatieve ruimtebehoefte voor 1 385 leerlingen is berekend op 9 628 m2 bvo. Het bestaande gebouw heeft een omvang van 8 505 m2, dus de normatieve uitbreidingsbehoefte is 1 123 m2 bvo. De twee uitbreidingen die gerenoveerd worden zijn samen 3 322 m2 bvo. Met deze selectie is opdrachtgever op zoek naar een architect. De werkzaamheden voor deze opdracht omvatten het architectonisch en aanbestedingstechnisch gereedmaken van het bouwkundig ontwerp van het project en het medebegeleiden van de uitvoering van het ontwerp.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 262 297.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Code NUTS: NL310 Lieu principal d'exécution:
Zeist
II.2.4) Description des prestations:
Uitbreidingsbehoefte is 1 123 m2 bvo. De twee uitbreidingen die gerenoveerd worden zijn samen 3 322 m2 bvo.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 039-088289
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Selectie Europese aanbesteding architect Renovatie en uitbreiding Christelijk Lyceum Zeist
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Van Hoogevest Architecten Adresse postale: Westsingel 9 Ville: Amersfoort Code NUTS: NL Code postal: 3811 BA Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 262 297.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Midden-Nederland Adresse postale: Vrouwe Justitiaplein 1 Ville: Utrecht Code postal: 3511 EX Pays: Pays-Bas Courriel: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl Téléphone: +31 883611774 Adresse internet: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection