Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Zoetermeer: Services d'action sociale et services connexes

2021/S 86-223495  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pays-Bas-Zoetermeer: Services d'action sociale et services connexes 2021/S 086-223495 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis d'attribution de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gemeente Zoetermeer Numéro national d'identification: 71952436 Adresse postale: Engelandlaan 502 Ville: Zoetermeer Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2711 EB Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Anita Bukman Courriel: inkoop@zoetermeer.nl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zoetermeer.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Gebiedsgerichte ondersteuning Wmo en preventieve jeugdhulp Numéro de référence: 0637612758
II.1.2) Code CPV principal 85300000 Services d'action sociale et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
De opdracht behelst een integraal aanbod voor de Wmo voorzieningen (individuele begeleiding en dagbesteding) met een logische samenhang en gebiedsgericht georganiseerd waar de verwachting is dat het meerwaarde oplevert. De opdracht behelst ook inclusie van de 'randen' van Wmo en de aansluiting met andere onderdelen van het sociaal domein, zoals preventieve jeugdhulp. De inkoopstrategie is gericht op het krijgen van een aanbod waaruit blijkt dat marktpartijen hebben begrepen dat de gemeente inzet op een integraal en waar mogelijk gebiedsgericht aanbod van diensten, waarbij synergie en onderlinge samenwerking een van de pijlers is van de succesvolle uitvoering van de opdracht.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA:
   1. 00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85311100 Services sociaux pour les personnes âgées 85311200 Services sociaux pour les personnes handicapées 85312100 Services de foyers de jour 85312310 Services d'orientation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland Code NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage Lieu principal d'exécution:
Zoetermeer
II.2.4) Description des prestations:
Omvang per jaar: 10 300 000 EUR. Dit bedrag is exclusief indexatie en eventuele compensatie voor autonome groei.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Het betreft een aankondiging van een gegunde opdracht van een sociale en andere specifieke dienst. Deze is eerder vooraangekondigd met TenderNed-kenmerk: 276396. Omdat in dat dossier geen aankondiging van een gegunde opdracht kon plaatsvinden is op basis van de handleiding van TenderNed een nieuw dossier aangemaakt met als procedure 'onderhandeling zonder bekendmaking'.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Gebiedsgerichte ondersteuning Wmo en preventieve jeugdhulp
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Coöperatie Alliantie Zoetermeer U.A.
Numéro national d'identification: 82075123 Adresse postale: Boelekade 1 Ville: Gouda Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2806 AS Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot:
   1. 00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Het betreft een aankondiging van een gegunde opdracht van een sociale en andere specifieke dienst. Deze is eerder vooraangekondigd met TenderNed-kenmerk: 276396. Omdat in dat dossier geen aankondiging van een gegunde opdracht kon plaatsvinden is op basis van de handleiding van TenderNed een nieuw dossier aangemaakt met als procedure 'onderhandeling zonder bekendmaking'. Bij de definitieve waarde is een fictief bedrag van 1 EUR ingevuld.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank 's-Gravenhage Adresse postale: Prins Clauslaan 60 Ville: 's-Gravenhage Code postal: 2595 AJ Pays: Pays-Bas Courriel: E-mailadres@isonbekend.nl Téléphone: +31 703813131 Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Potentiële aanbieders die het niet eens zijn met de beslissing over toelating tot de dialoogfase dienen binnen tien (10) werkdagen bezwaar aan te tekenen. De termijn van tien (10) werkdagen wordt aangemerkt als vervaltermijn.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Gemeente Zoetermeer Adresse postale: Engelandlaan 502 Ville: Zoetermeer Pays: Pays-Bas Courriel: inkoop@zoetermeer.nl Adresse internet: http://www.zoetermeer.nl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021 Pays-Bas-Zoetermeer: Services d'action sociale et services connexesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Attribution de marché sans publication préalableType de marché: Servicesservices 04/05/2021 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
85300000 - Services d'action sociale et services connexes 
85311100 - Services sociaux pour les personnes âgées 
85311200 - Services sociaux pour les personnes handicapées 
85312100 - Services de foyers de jour 
85312310 - Services d'orientation