Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Zoetermeer:Services aux entreprises:droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité

2023/S 97-302532  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pays-Bas-Zoetermeer: Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 2023/S 097-302532 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: RDW Numéro national d'identification: 4443194 Adresse postale: Europaweg 205 Ville: Zoetermeer Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2711 ER Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Dorien Koers-Lohuis Courriel: Inkoopfc@rdw.nl Téléphone: +31 657454084 Fax: +31 793458044 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rdw.nl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Verkeer en Transport
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Onderhandelingsprocedure inzake ondersteuning Aanbesteding Waarneming
II.1.2) Code CPV principal 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Deze opdracht heeft betrekking op ondersteuning bij de uitvoering van de Aanbesteding Waarneming ten behoeve van de taken van Opdrachtgever op het gebied van Vrachtwagenheffing. Het betreft het kennisgebied tolsystemen ANPR/DSRC/ISO 12813, incl. kennis benodigd bij waarneming en toezicht. De opdracht heeft een looptijd tot einde van de te ondersteunen aanbesteding (gunning van de opdracht voor de levering van de waarnemingsdata) en een geraamde waarde tussen de EUR300.000 en EUR 500.000 excl. BTW (aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 500 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Adviesdiensten
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland Lieu principal d'exécution:
Veendam en overige plaatsen
II.2.4) Description des prestations:
De opdracht heeft een looptijd tot einde van de te ondersteunen aanbesteding (gunning van de opdracht voor de levering van de waarnemingsdata) en een geraamde waarde tussen de EUR 300.000 en EUR 500.000 excl. BTW (aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kennis / Pondération: 0 Prix - Pondération: 0
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
De opdracht betreft de ondersteuning bij de uitvoering van de Aanbesteding Waarneming ten behoeve van de taken van de RDW op het gebied van uitvoering van de Wet Vrachtwagenheffing, verder het project te noemen. Meer specifiek betreft het project de aanbesteding van een opdracht voor de levering van zogenaamde waarnemingsdata. Dit project loopt reeds meerdere jaren in opdracht van het Ministerie van I&W. Deze opdracht vanuit het Ministerie van I&W loopt per 1 juli 2023 af, terwijl het project niet is afgerond. Het project dient afgemaakt te worden in opdracht van RDW. De opdrachtnemer heeft gedurende de looptijd van het project veel unieke kennis opgedaan die onmisbaar is voor de verdere uitvoering van het project. Het gaat daarbij om unieke kennis over het project en de betrokken organisaties zoals het alignment met het ontwerp, de relatie met andere lopende projecten, lessons learned van eerdere projecten, de vertaling van behoefte naar technische interfacing, kennis van interacties met andere betrokken partijen waaronder keuzes en aannames, kennis van door het project uitgevoerde marktconsultaties, en overigens de uitgebreide interne dossiers, de genomen besluiten en de achtergronden en overwegingen daarvan etc. Een wisseling van opdrachtnemer zou een zodanige investering in tijd (en daarmee vertraging) en investering in geld noodzakelijk maken dat niet gesproken kan worden van een redelijke alternatief. De planning van de taken van de RDW op het gebied van de uitvoering van de Wet Vrachtwagenheffing maakt het noodzakelijk dat het project binnen een bepaalde tijd wordt afgerond. Deze termijn zal niet worden gehaald indien van opdrachtnemer gewisseld zou worden. De opdracht heeft een looptijd tot einde van de te ondersteunen aanbesteding (gunning van de opdracht voor de levering van de waarnemingsdata) en een geraamde waarde tussen de EUR 300.000 en EUR 500.000 excl. BTW (aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend). Voor de ondersteuning van de taken van de RDW op het gebied van de uitvoering van de Wet Vrachtwagenheffing is een aanbesteding gepubliceerd waarin de scope van de onderhavige opdracht is uitgezonderd. De onderhavige opdracht heeft enkel betrekking op het hierboven genoemde project binnen de taken van de RDW op het gebied Vrachtwagenheffing en is ter overbrugging.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
P1 Adviesdiensten
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Arup B.V.
Adresse postale: Naritaweg 118 Ville: Amsterdam Code NUTS: NL Nederland Code postal: 1043 CA Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 500 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 500 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een vordering tot vernietiging instellen bij de bevoegde rechter te 's-Gravenhage en binnen genoemde termijn de dagvaarding daarvoor correct betekenen aan de RDW. Indien niet binnen 30 dagen na dagtekening van deze publicatie een vordering tot vernietiging is ingesteld, heeft een ondernemer die zich door deze gunningsbeslissing benadeeld acht, zijn rechten verwerkt om tegen deze gunningsbeslissing op te komen en vernietiging van de overeenkomst te vorderen. Deze ondernemer heeft dan eveneens zijn rechten verwerkt om in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding te stellen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank 's Gravenhage Adresse postale: Postbus 20302 Ville: 's Gravenhage Code postal: 2500 EH Pays: Pays-Bas Courriel: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Klachtenmeldpunt aanbesteden RDW Ville: Zoetermeer Pays: Pays-Bas Courriel: inkoopfc@rdw.nl Adresse internet: http://www.rdw.nl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zie nadere inlichtingen voor de termijnen.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Rechtbank 's Gravenhage Adresse postale: Postbus 20302 Ville: 's Gravenhage Code postal: 2500 EH Pays: Pays-Bas Courriel: inkoopfc@rdw.nl Adresse internet: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Onderhandelingsprocedure inzake ondersteuning Aanbesteding Waarneming 22/05/2023 NLD National
 
 
C L A S S E    C P V
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité