Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Zoetermeer:Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail

2023/S 196-615370  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pays-Bas-Zoetermeer: Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail 2023/S 196-615370 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: RDW Numéro national d'identification: 27374436 Adresse postale: Europaweg 205 Ville: Zoetermeer Code NUTS: NL Nederland Code postal: 2711ER Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Jelma Buitenweg - van der Meulen Courriel: jbuitenweg@rdw.nl Téléphone: +316 31046850 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rdw.nl Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=175027
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Verkeer en transport
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Hotel- en vergaderaccommodaties RDW Numéro de référence: 48-1175
II.1.2) Code CPV principal 55000000 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Het doel van dit inkooptraject is het contracteren van één Opdrachtnemer (intermediair) voor de gehele RDW die faciliteert in het boeken van hotel- en vergaderaccommodaties binnen Nederland (middels een Online boekingstool). Hierbij horen tevens alle bijkomende leveringen/diensten die nodig zijn om de diensten en/of leveringen mogelijk te maken.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 000 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 55100000 Services d'hôtellerie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland
II.2.4) Description des prestations:
De belangrijkste doelstellingen die de RDW wil bereiken met deze aanbesteding zijn: Actueel aanbod in hotel- en vergaderaccommodaties; Minder administratieve handelingen en minder crediteuren; Duidelijke en eerlijke prijsafspraken; Overzichtelijke boekingstool(s) voor de Boekers van hotel- en vergaderaccommodaties; Eenvoudige vergelijking van verschillende hotelaanbieders; Eenvoudige vergelijking van verschillende vergaderaanbiedingen en offertes; Een korte doorlooptijd van aanvraag tot offerte/boeking; Op elk gewenst moment digitaal inzicht in de uitgaven per kostenplaats/afdeling; Waarborgen van privacy- en securityeisen; Professioneel advies; Mogelijkheid tot maatwerk.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Casus / Pondération: x Critère de qualité - Nom: Implementatie / Pondération: x Critère de qualité - Nom: Duurzaamheid / Pondération: x Critère de qualité - Nom: Demonstratie / Pondération: x Prix - Pondération: x
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zie VI.3)
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 071-181407
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Worldmeetings.com B.V.
Ville: Den Haag Code NUTS: NL Nederland Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 000 000.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 5 000 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Voor inschrijving worden geen kosten vergoed;
   2.  De aanbestedende dienst is niet verplicht om een aanbesteding voort te zetten en kan een aanbesteding te allen tijde beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten en/of schaden;
   3.  Een onderneming mag zich slechts eenmaal, al dan niet in combinatie met andere ondernemingen, inschrijven. Een onderneming kan wel vaker als onderaannemer fungeren;
   4.  Contractvoorwaarden aanbestedende dienst zijn van toepassing. Branche- en leveranciersvoorwaarden zijn niet van toepassing. De contractvoorwaarden worden vermeld bij de uitnodiging tot inschrijving;
   5.  Het Nederlandse recht is van toepassing op deze aanbesteding en op de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen;
   6.  De aanbestedende dienst is gerechtigd verlenging van de gestanddoeningstermijn te vragen.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Rechtbank Den Haag Ville: Den Haag Pays: Pays-Bas
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Hotel- en vergaderaccommodaties RDW 11/10/2023 NLD National Original
 
 
C L A S S E    C P V
55000000 - Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail 
55100000 - Services d'hôtellerie