Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Zwolle: Gaz naturel

2022/S 130-368671  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pays-Bas-Zwolle: Gaz naturel 2022/S 130-368671 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Shared Service Centrum Ons Numéro national d'identification: 70046069 Adresse postale: Luttenbergstraat 2 Ville: Zwolle Code NUTS: NL Nederland Code postal: 8012EE Pays: Pays-Bas Point(s) de contact: Theo de Heer Courriel: t.de.heer@ssc-ons.nl Téléphone: +31 384984105 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ssc-ons.nl Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/393192
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Levering aardgas Numéro de référence: Shared Service Centrum Ons
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Levering aardgas. Opdrachtgever (aanbestedende diensten) bestaat uit individuele deelnemers zoals hieronder benoemd. Per individuele deelnemer zal een afzonderlijke overeenkomst worden afgesloten. Gemeente Dalfsen, Gemeente Dronten, Gemeente Hardenberg, Gemeente Kampen, Gemeente Meppel, Gemeente Ommen, Gemeente Staphorst, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Westerveld, Gemeente Zwartewaterland, Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, Stichting De Stadkamer, Stichting Promes, Stichting Zwembad De Kerkvlekken, Stichting Zwembad Onder Ons De Krim, Stichting Zwolse Theaters, Wijkvereniging Oosterboer.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA:
   0. 01 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09123000 Gaz naturel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: NL Nederland
II.2.4) Description des prestations:
Levering aardgas. Opdrachtgever (aanbestedende diensten) bestaat uit individuele deelnemers zoals hieronder benoemd. Per individuele deelnemer zal een afzonderlijke overeenkomst worden afgesloten. Gemeente Dalfsen, Gemeente Dronten, Gemeente Hardenberg, Gemeente Kampen, Gemeente Meppel, Gemeente Ommen, Gemeente Staphorst, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Westerveld, Gemeente Zwartewaterland, Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, Stichting De Stadkamer, Stichting Promes, Stichting Zwembad De Kerkvlekken, Stichting Zwembad Onder Ons De Krim, Stichting Zwolse Theaters, Wijkvereniging Oosterboer.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Op basis van artikel 5 duodecies lid 1 Verordening (EU) 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende de beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2022/578 van de Raad van 8 april 2022, is het verboden om overheidsopdrachten voort te zetten met: a) een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam; b) een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a) van dit lid, of c) een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld punt a) of b) van dit lid, met inbegrip van onderaannemers, leveranciers of entiteiten wier capaciteit wordt ingeroepen in de zin van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, wanneer zij meer dan 10 % van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen. Overeenkomstig artikel 5 duodecies lid 4 dienen lopende contracten met partijen als hiervoor bedoeld uiterlijk 10 oktober 2022 te zijn beëindigd. Handelend conform de Europese wetgeving is Opdrachtgever derhalve genoodzaakt de overeenkomst met Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. 'Gazprom Energy' op te zeggen. De overeenkomst met Greenchoice wordt voor een beperkte periode aangegaan, zijnde 15 maanden. Momenteel wordt een Europese aanbesteding voorbereid wat betreft de levering van aardgas vanaf 01-01-2024. Totaal geschat volume van Opdrachtgevers is
   3. 000.000 m3 per jaar.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Levering aardgas
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Greenchoice B.V.
Ville: Rotterdam Code NUTS: NL Nederland Pays: Pays-Bas
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot:
   0. 01 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: rechtbank arrondissement Overijssel Ville: Almelo Pays: Pays-Bas
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Indien binnen een termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort gedingprocedure aanhangig is gemaakt, hetgeen moet blijken uit toezending van een kopie van het exploit van de dagvaarding, zal Opdrachtgever in beginsel niet tot gunning van de opdracht overgaan voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij zeer dringende omstandigheden zich hiertegen verzetten.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2022 Pays-Bas-Zwolle: Gaz naturelType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Attribution de marché sans publication préalableType de marché: Fournitures 08/07/2022 NL National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel