Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/04/2020
Date de péremption : 08/10/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Zwolle: Services divers aux entreprises et services connexes

2020/S 77-182735  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/04/2020
S77
Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Zwolle: Services divers aux entreprises et services connexes

2020/S 077-182735

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 172-390720)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: SSC ONS
Numéro national d'identification: 08218173 0000
Adresse postale: Luttenbergstraat 2
Ville: Zwolle
Code NUTS: NL
Code postal: 8012 EE
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Harm Tijms
Courriel: inkoop@zwolle.nl
Téléphone: +31 384985196 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://ons.zwolle.nl/ Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=99221

https://ons.zwolle.nl/
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=99221
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Instellen DAS/marktplaats inhuur t.b.v. Talentenregio

Numéro de référence: Zwl-2018-10-01/ONS 99221Nx

II.1.2)
Code CPV principal
79900000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Deze publicatie, van een aantal deelnemers aan de Talentenregio, betreft het instellen van het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Hiermee beogen zij invulling te geven aan de behoefte aan de tijdelijke inhuur van extern personeel op basis van een inspanningsverplichting (en dus niet voor advies-/resultaatopdrachten). Het DAS wordt voor onbepaalde tijd ingesteld. Indien deze DAS wordt beëindigd, dan zal dit tijdig gecommuniceerd worden. De ingangsdatum is
   8. 10.2018. Het DAS biedt de mogelijkheid om iedere keer als een offerteaanvraag in uw vakgebied(en) wordt geplaatst, mee te dingen. Ondernemers (zowel ondernemingen, als ZZP'ers) worden uitgenodigd te reageren op deze offerteaanvragen. Aan registratie en toelating kunt u geen rechten op gunningen ontlenen. De selectieleidraad bevat de beschrijvingen van de procedures voor registraties, toelating en offerteaanvragen. Het staat de deelnemers vrij om gebruik te maken van het DAS of op een andere wijze in de behoefte te voorzien.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
16/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 172-390720

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Communicatie

Au lieu de:

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=99221

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=99221
Lire:

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260222&B=CTMSOLUTION

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260222&B=CTMSOLUTION
Numéro de section: II.2.14)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Nadere inlichtingen

Au lieu de:

De selectieleidraad en de bijlagen zijn te vinden op Negometrix (zie de link bij I.1.1)) en op www.talentenregiohuurtin.nl (tot
   8. 10.2018 op www.inhuurdesktalentenregio.nl). SSC ONS begeleid de deelnemers bij de uitvoering van de aanbesteding/publicatie.

www.talentenregiohuurtin.nl
www.inhuurdesktalentenregio.nl
Lire:

De selectieleidraad en de bijlagen staan op www.talentenregiohuurtin.nl SSC ONS begeleid de deelnemers bij de uitvoering van de aanbesteding/publicatie.

www.talentenregiohuurtin.nl
Numéro de section: VI.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nadere inlichtingen

Au lieu de:

De aanbestedende diensten zijn de volgende deelnemers van de Talentenregio: gemeente Zwolle, Deventer, Oldebroek, Meppel, Dronten, Heerde, Olst-Wijhe, Westerveld, Hattem, Raalte, Steenwijkerland, Dalfsen, Kampen, (bestuursdienst) Ommen- Hardenberg, Shared Service Centrum ONS, Omgevingsdienst IJsselland. Gedurende de looptijd van het DAS kan dit wijzigen. De data vermeld bij IV.2.2) en IV.2.3) zijn 'fictief', omdat dit een verplicht invulveld is, anders kan de publicatie niet voltooid worden.

Lire:

De aanbestedende diensten zijn de volgende deelnemers van de Talentenregio: gemeente Zwolle, Deventer, Oldebroek, Meppel, Dronten, Heerde, Olst-Wijhe, Westerveld, Hattem, Raalte, Steenwijkerland, Dalfsen, Kampen, Hardenberg, Shared Service Centrum ONS, Omgevingsdienst IJsselland. Gedurende de looptijd van het DAS kan dit wijzigen. De data vermeld bij IV.2.2) en IV.2.3) zijn 'fictief', omdat dit een verplicht invulveld is, anders kan de publicatie niet voltooid worden.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79600000 - Services de recrutement 
79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire 
79900000 - Services divers aux entreprises et services connexes