01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/07/2009
Date de péremption : 22/07/2009
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Plates-formes informatiques, Postes de travail, Postes de travail de radiologie, Machines Ó dÚvelopper radiologiques, SystŔme de radiodiagnostic

2009/S 123-178506 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wojewˇdzki Szpital Specjalistyczny we Wroc┬awiu, ul. H. Kamie─skiego 73 a,
attn: Roma Komora, PL-51-124 Wroc┬aw. Tel. +48 713254375. E-mail:
zp@wssk.wroc.pl. Fax +48 713270425.
(SupplÚment au Journal officiel de l'Union europÚenne,
   3. 6.2009, 2009/S
104-150439)
Objet: CPV: 33111300, 33111200, 33111800, 30211300, 30214000.
Machines Ó dÚvelopper radiologiques.
Postes de travail de radiologie.
SystŔme de radiodiagnostic.
Au lieu de: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcˇw, w tym wymogi
dotyczůce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:

   1.  O█wiadczenie o spe┬nieniu warunkˇw okre█lonych w art. 22 ust.1 ustawy
Pzp ' wzˇr za┬ůcznika nr 3 do SIWZ.

   2.  Aktualny odpis z w┬a█ciwego rejestru albo aktualne za█wiadczenie o
wpisie do ewidencji dzia┬alno█ci gospodarczej, jeŘeli odrÖbne przepisy
wymagajů wpisu do rejestru lub zg┬oszenia do ewidencji dzia┬alno█ci
gospodarczej, wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem
terminu sk┬adania ofert.

   3.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, ' wystawionů nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert.

   4.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionů nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy
przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert.

   5.  Aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego oddzia┬u Zak┬adu Ubezpiecze─
Spo┬ecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo┬ecznego potwierdzajůce, Ře Wykonawca nie zalega z
op┬acaniem sk┬adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo┬eczne, lub
za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania
decyzji w┬a█ciwego organu - wystawione nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed
up┬ywem terminu sk┬adania ofert.

   6.  Aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego naczelnika UrzÖdu Skarbowego
potwierdzajůce, Ře wykonawca nie zalega z op┬acaniem podatkˇw i op┬at lub
za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania
decyzji w┬a█ciwego organu - wystawione nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed
up┬ywem terminu sk┬adania ofert.
Je█li Wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentˇw okre█lonych w pkt. 2-6,
sk┬ada dokumenty zgodnie z ž2 Rozporzůdzenia Prezesa Rady Ministrˇw z dnia
19 maja 2006 r. w sprawie rodzajˇw dokumentˇw, jakich moŘe Řůdaç
zamawiajůcy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogů byç sk┬adane
(Dz. U. Nr 87, poz.605).
III.2.3) Zdolnoۇ techniczna
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:

   1.  Informacja o osobach, ktˇrymi dysponuje Wykonawca i ktˇre bÖdů
uczestniczyç w wykonywaniu zamˇwienia, posiadajůcych odpowiednie
uprawnienia do wykonywania prac objÖtych przedmiotem zamˇwienia wraz z
przypisaniem (uwzglÖdniajůcym ramy czasowe) poszczegˇlnych osˇb do
realizacji zada─ okre█lonych w przedmiocie zamˇwienia (za┬ůcznik nr 4 do
SIWZ).
W przypadku, gdy Wykonawca poda informacjÖ o osobach, ktˇrymi bÖdzie
dysponowa┬, musi do┬ůczyç do oferty pisemne zobowiůzanie (o█wiadczenie)
tych osˇb lub innych podmiotˇw do udostÖpnienia osˇb, ktˇre bÖdů
uczestniczyç w wykonywaniu zamˇwienia.

   2.  Wykaz min. 3 dostaw wykonanych / wykonywanych na terenie UE w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczÖcia postÖpowania o udzielenie
zamˇwienia, a jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy ' w tym
okresie, zawierajůcy dostawy odpowiadajůce swoim rodzajem i warto█ciů co
najmniej 50 % warto█ci dostawom stanowiůcym przedmiot zamˇwienia, z
podaniem ich warto█ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcˇw (za┬ůcznik nr
5 do SIWZ) oraz za┬ůczenie dokumentˇw potwierdzajůcych, Ře te dostawy
zosta┬y wykonane naleŘycie oraz system pracuje zgodnie z za┬oŘeniami.

   3.  Wykaz o█rodkˇw (w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej), ktˇre sů w
stanie potwierdziç zdolno█ç Wykonawcy do zapewnienia przez 24 godziny na
dobÖ, 7 dni w tygodniu serwisu w zakresie zapewniajůcym ciůg┬o█ç pracy
systemu teleradiologicznego (moŘliwo█ç oceny obrazˇw i wykonywania opisˇw)
' za┬ůcznik nr 5 do SIWZ,

   4.  Wykaz min. 3 o█rodkˇw referencyjnych (w Polsce lub na terenie Unii
Europejskiej), w ktˇrych moŘliwe jest przeprowadzenie wizyty celem
stwierdzenia na miejscu, czy dostarczony system teleradiologiczny dzia┬a
zgodnie z za┬oŘeniami ' za┬ůcznik nr 5 do SIWZ.
VI.3) Informacje dodatkowe (jeŘeli dotyczy)
Zamawiajůcy przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamˇwienia
uzupe┬niajůcego w wysoko█ci nie wiÖkszej niŘ 50 % warto█ci przedmiotowego
zamˇwienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
IV.3.3) Termin sk┬adania wnioskˇw dotyczůcych uzyskania dokumentˇw lub
dostÖpu do dokumentˇw 14.7.2009.
IV.3.4) Termin sk┬adania ofert lub wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu 14.7.2009 - 09:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 14.7.2009 - 10:00.
Lire: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcˇw, w tym wymogi dotyczůce
wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:
1) O█wiadczenie o spe┬nieniu warunkˇw okre█lonych w art. 22 ust.1 ustawy
Pzp ' wzˇr za┬ůcznika nr 3 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z w┬a█ciwego rejestru albo aktualne za█wiadczenie o
wpisie do ewidencji dzia┬alno█ci gospodarczej, jeŘeli odrÖbne przepisy
wymagajů wpisu do rejestru lub zg┬oszenia do ewidencji dzia┬alno█ci
gospodarczej, wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem
terminu sk┬adania ofert.
3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, ' wystawiona nie wcze█niej niŘ 6
miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert.
4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre█lonym
w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy Pzp, ' wystawiona nie wcze█niej niŘ 6
miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert.
5) Aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego oddzia┬u Zak┬adu Ubezpiecze─
Spo┬ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┬ecznego potwierdzajůce,
Ře Wykonawca nie zalega z op┬acaniem sk┬adek na ubezpieczenie zdrowotne i
spo┬eczne, lub za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu ' wystawione nie wcze█niej niŘ
3 miesiůce przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert.
6) Aktualne za█wiadczenie w┬a█ciwego naczelnika UrzÖdu Skarbowego
potwierdzajůce, Ře wykonawca nie zalega z op┬acaniem podatkˇw i op┬at lub
za█wiadczenie, Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w ca┬o█ci wykonania
decyzji w┬a█ciwego organu ' wystawione nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce przed
up┬ywem terminu sk┬adania ofert.
7) JeŘeli Wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
- zamiast dokumentˇw okre█lonych w pkt 1 ppkt 2), 4), 5), 6), sk┬ada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktˇrym ma siedzibÖ lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajůce odpowiednio, Ře:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og┬oszono upad┬o█ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkˇw, op┬at, sk┬adek na ubezpieczenie
spo┬eczne i zdrowotne albo Ře uzyska┬ przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz┬oŘenie na raty zaleg┬ych p┬atno█ci lub wstrzymanie w
ca┬o█ci wykonania decyzji w┬a█ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siÖ o zamˇwienie; (z┬oŘone
dokumenty, potwierdzajůce status Wykonawcy opisany pod lit. a) i c)
powinny byç wystawione nie wcze█niej niŘ 6 miesiÖcy przed up┬ywem terminu
sk┬adania ofert, natomiast dokumenty, potwierdzajůce status Wykonawcy
opisany pod lit. b) powinny byç wystawione nie wcze█niej niŘ 3 miesiůce
przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert)
- zamiast dokumentu okre█lonego w pkt 1 ppkt 3) sk┬ada za█wiadczenie
w┬a█ciwego organu sůdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, ktˇrej dokumenty dotyczů, w zakresie okre█lonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. (z┬oŘone dokumenty, potwierdzajůce status
Wykonawcy opisany powyŘej powinny byç wystawione nie wcze█niej niŘ 6
miesiÖcy przed up┬ywem terminu sk┬adania ofert).'.
8) JeŘeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktˇrym Wykonawca ma
siedzibÖ lub miejsce zamieszkania, nie wydaje siÖ dokumentˇw, o ktˇrych
mowa w pkt 1 ppkt 2), 3), 4), 5), 6), zastÖpuje siÖ je dokumentem
zawierajůcym o█wiadczenie z┬oŘone przed notariuszem, w┬a█ciwym organem
sůdowym, administracyjnym albo organem samorzůdu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktˇrym
Wykonawca ma siedzibÖ lub miejsce zamieszkania.
III.2.3) Zdolnoۇ techniczna
Informacje i formalno█ci konieczne do dokonania oceny spe┬niania wymogˇw:
1) O█wiadczenie wykonawcy obejmujůce wykaz osˇb, ktˇrymi dysponuje lub
bÖdzie dysponowa┬ Wykonawca i ktˇre bÖdů uczestniczyç w wykonywaniu
zamˇwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
do█wiadczenia i wykszta┬cenia niezbÖdnych do wykonania zamˇwienia
(za┬ůcznik nr 4 do SIWZ), tj. wykaz osˇb zawierajůcy co najmniej 4 osoby z
co najmniej 5 letnim staŘem zawodowym w zakresie instalacji,
konfigurowania, wdraŘania i konserwacji medycznych cyfrowych systemˇw
obrazowania oraz systemˇw teleinformatycznych.
JeŘeli Wykonawca nie dysponuje osobami z ww. uprawnieniami zobowiůzany
jest za┬ůczyç do oferty pisemne zobowiůzania innych podmiotˇw do
udostÖpnienia tych osˇb.
2) Wykaz obejmujůcy minimum 1 dostawÖ wykonanů przez WykonawcÖ w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczÖcia postÖpowania o udzielenie
zamˇwienia, a jeŘeli okres prowadzenia dzia┬alno█ci jest krˇtszy - w tym
okresie, odpowiadajůcej swoim rodzajem i warto█ciů - rodzajowi i co
najmniej 50 % warto█ci przedmiotu zamˇwienia, tj. 1 dostawÖ polegajůců na
wykonaniu wirtualnej sieci telemedycznej (teleradiologii), umoŘliwiajůcej
komunikacjÖ szerokopasmowů pomiÖdzy co najmniej trzema zak┬adami opieki
zdrowotnej, o warto█ci co najmniej 4 mln z┬ brutto z podaniem warto█ci,
przedmiotu, daty wykonania i odbiorcˇw (za┬ůcznik nr 5 do SIWZ) oraz
za┬ůczenie dokumentˇw potwierdzajůcych, Ře dostawa ta zosta┬a wykonana
naleŘycie (opinie, referencje).
VI.3) Informacje dodatkowe (jeŘeli dotyczy)
Zamawiajůcy przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamˇwienia
podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, zamˇwie─ uzupe┬niajůcych,
stanowiůcych nie wiÖcej niŘ 20 % warto█ci zamˇwienia podstawowego i
polegajůcych na rozszerzeniu dostawy, jeŘeli zmiana Wykonawcy powodowa┬aby
koniecznoۇ nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co
powodowa┬oby niekompatybilno█ç technicznů lub nieproporcjonalnie duŘe
trudno█ci techniczne w uŘytkowaniu i dozorze, na podstawie art. 67 ust.1
pkt 7 ustawy Pzp.
IV.3.3) Termin sk┬adania wnioskˇw dotyczůcych uzyskania dokumentˇw lub
dostÖpu do dokumentˇw 22.7.2009.
IV.3.4) Termin sk┬adania ofert lub wnioskˇw o dopuszczenie do udzia┬u w
postÖpowaniu 22.7.2009 - 09:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 22.7.2009 - 10:00.
Autres informations complÚmentaires
Zamawiajůcy zamie█ci┬ ujednoliconů wersjÖ SIWZ wraz z za┬ůcznikami na
stronach internetowych www.wssk.wroc.pl oraz www.it-med.eu.
 
 
C L A S S E    C P V
30211300 - Plates-formes informatiques 
30214000 - Postes de travail 
33111200 - Postes de travail de radiologie 
33111300 - Machines Ó dÚvelopper radiologiques 
33111800 - SystŔme de radiodiagnostic