Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - R'actifs de laboratoire - Dostawa odczynnik'w laboratoryjnych i material'w pomocniczych (a w wybranych obszarach wraz z dzierüaw'? analizator'w i urz'?dze'? pomocniczych) niezb'?dnych do diagnostyki pacjent'w- 12 zada'?

2024/S 2024-350674  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350674-2024 - Résultats
Pologne – Réactifs de laboratoire – Dostawa odczynników laboratoryjnych i materialów pomocniczych (a w wybranych obszarach wraz z dzierzawa analizatorów i urzadzen pomocniczych) niezbednych do diagnostyki pacjentów- 12 zadan
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materialów pomocniczych (a w wybranych obszarach wraz z dzierzawa analizatorów i urzadzen pomocniczych) niezbednych do diagnostyki pacjentów- 12 zadan
Description: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materialów pomocniczych (a w wybranych obszarach wraz z dzierzawa analizatorów i urzadzen pomocniczych) niezbednych do diagnostyki pacjentów- 12 zadan
Identifiant de la procédure: 155c374c-0b9f-4aaf-bfbb-6b1eb50d5157
Avis précédent: 152514-2024
Identifiant interne: FDZ.242-29/24
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Dr. K. Jaczewskiego 8  
Ville: Lublin
Code postal: 20-090
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zadanie nr 1Sprzet laboratoryjny do pobierania materialu do diagnostyki pacjenta kompatybilny z iglami firmy Sarstedt
Description: Sprzet laboratoryjny do pobierania materialu do diagnostyki pacjenta kompatybilny z iglami firmy Sarstedt
Identifiant interne: Zadanie nr 1-sprzet laboratoryjny do pobierania materialu do diagnostyki pacjenta kompatybilny z iglami firmy Sarstedt
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. W toku postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy.
   3.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej (albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie papierowej) przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub tresci SWZ na stronie internetowej.
   5.  Odwolanie wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt 1).
   6.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 4 i 5 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Zadanie nr 2-wymazówki z podlozem transportowym
Description: Wymazówki z podlozem transportowym
Identifiant interne: Zadanie nr 2-wymazówki z podlozem transportowym
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jak w zadaniu nr 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Zadanie nr3-Wirówka laboratoryjna wraz z osprzetem
Description: Wirówka laboratoryjna wraz z osprzetem
Identifiant interne: Zadanie nr 3-wirówka laboratoryjna wraz z osprzetem
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jak w zadaniu nr 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Zadanie nr 4-Barwniki do barwienia rozmazów krwi i szpiku
Description: Barwniki do barwienia rozmazów krwi i szpiku
Identifiant interne: Zadanie nr 4-Barwniki do barwienia rozmazów krwi i szpiku
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jak w zadaniu nr 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Zadanie nr5-Testy immunochromatograficzne wykrywajace i róznicujace antygeny wirusów SARS-CoV-2, grypy A i B oraz RSV.
Description: Testy immunochromatograficzne wykrywajace i róznicujace antygeny wirusów SARS-CoV-2, grypy A i B oraz RSV.
Identifiant interne: Zadanie nr5-Testy immunochromatograficzne wykrywajace i róznicujace antygeny wirusów SARS-CoV-2, grypy A i B oraz RSV.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jak w zadaniu nr 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Zadanie nr 6-Odczynniki do oznaczen parametrów biochemicznych, immunochemicznych kompatybilne z posiadanymi analizatorami wraz z dzierzawa aparatury pomocniczej
Description: Odczynniki do oznaczen parametrów biochemicznych, immunochemicznych kompatybilne z posiadanymi analizatorami wraz z dzierzawa aparatury pomocniczej .
Identifiant interne: Zadanie nr 6-Odczynniki do oznaczen parametrów biochemicznych, immunochemicznych kompatybilne z posiadanymi analizatorami wraz z dzierzawa aparatury pomocniczej
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jak w zadaniu nr 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Zadanie nr7-odczynniki do wykonywania oznaczen wraz z dzierzawa aparatu do pomiaru odczynu Biernackiego (OB)
Description: Odczynniki do wykonywania oznaczen wraz z dzierzawa aparatu do pomiaru odczynu Biernackiego ( OB.)
Identifiant interne: Zadanie nr7-odczynniki do wykonywania oznaczen wraz z dzierzawa aparatu do pomiaru odczynu Biernackiego (OB)
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jak w zadaniu nr 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Zadanie nr8-Test kasetkowy do oznaczania FOB
Description: Test kasetkowy do oznaczania FOB
Identifiant interne: Zadanie nr8-Test kasetkowy do oznaczania FOB
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jak w zadaniu nr 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Zadanie nr 9-Odczynniki laboratoryjne pomocnicze
Description: Odczynniki laboratoryjne pomocnicze
Identifiant interne: Zadanie nr 9-Odczynniki laboratoryjne pomocnicze
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jak w zadaniu nr 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Zadanie nr 10-Aparat do pomiaru osmolalnosci wraz z akcesoriami zuzywalnymi
Description: Aparat do pomiaru osmolalnosci wraz z akcesoriami zuzywalnymi
Identifiant interne: Zadanie nr 10-Aparat do pomiaru osmolalnosci wraz z akcesoriami zuzywalnymi
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jak w zadaniu nr 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Zadanie nr 11-Koncówki robocze jednorazowego uzytku wraz z dzierzawa aparatu do hydrochirurgicznego oczyszczania ran
Description: Koncówki robocze jednorazowego uzytku wraz z dzierzawa aparatu do hydrochirurgicznego oczyszczania ran
Identifiant interne: Zadanie nr 11-Koncówki robocze jednorazowego uzytku wraz z dzierzawa aparatu do hydrochirurgicznego oczyszczania ran
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jak w zadaniu nr 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: Zadanie nr 12-Odczynniki do oznaczania parametrów hematologicznych z malej objetosci krwi pelnej wraz z dzierzawa analizatora
Description: Odczynniki do oznaczania parametrów hematologicznych z malej objetosci krwi pelnej wraz z dzierzawa analizatora
Identifiant interne: Zadanie nr 12-Odczynniki do oznaczania parametrów hematologicznych z malej objetosci krwi pelnej wraz z dzierzawa analizatora
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33696500 Réactifs de laboratoire
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434000 Analyseurs, 33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: termin platnosci
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jak w zadaniu nr 1
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 764 230,11 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Sarstedt
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 1- Sarstedt
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 21 885,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zadanie nr 1
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDAN Andrzej Hedrzak
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 2- Medan
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 69 600,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zadanie nr 2
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MPW MED Instruments
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 3- MPW
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 154 111,11 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zadanie nr3
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: OPTA-TECH Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 4- Opta-Tech
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 4 960,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zadanie nr 4
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Argenta Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 5- Argenta
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 52 800,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zadanie nr 5
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Beckman Coulter Polska
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 6- Beckman
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 128 170,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zadanie nr 6
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Bio-Novum Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 7- Bio-Novum
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur du résultat: 112 380,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zadanie nr 7
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Argenta Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 8- Argenta
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur du résultat: 3 200,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zadanie nr 8
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues5
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDAN Andrzej Hedrzak
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 9-Medan
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 4 824,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zadanie nr 9
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Smith&Nephew Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 11-Smith&Nephew
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur du résultat: 73 700,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zadanie nr 11
Date de conclusion du marché: 23/05/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Beckman Coulter Polska
Offre:
Identifiant de l’offre: Zadanie nr 12-Beckman
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 138 600,00 PLN
L’offre a été classée
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Zadanie nr 12
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Département: KIO
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: KIO
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 22 458 78 01
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: eB2B Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 951-223-07-07
Département: Platforma Zakupowa
Adresse postale: AL. KEN 51 lok. U21  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-797
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: eB2B Sp. z o.o.
Adresse électronique: admin@eb2b.com.pl
Téléphone: +48 22 428 19 28
Adresse internet: www.eb2b.com.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): www.eb2b.com.pl
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Numéro d’enregistrement: 712-241-09-26
Département: Szpital
Adresse postale: ul. Jaczewskiego 8 ul. Jaczewskiego 8 ul. Jaczewskiego 8
Ville: Lublin
Code postal: 20-090
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: dzp@spsk4.lublin.pl
Téléphone: +48 81 72 44 360
Adresse internet: http://www.usk4.lublin.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): http://www.usk4.lublin.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Sarstedt
Numéro d’enregistrement: 7870001085
Adresse postale: ul. Warszawska 25  
Ville: Stare Babice
Code postal: 05-082
Subdivision pays (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sarstedt@sarstedt.pl
Téléphone: +48225767100
Adresse internet: www.sarstedt.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: MEDAN Andrzej Hedrzak
Numéro d’enregistrement: 6310107273
Adresse postale: ul. A. Korczoka 32  
Ville: Gliwice
Code postal: 44-103
Subdivision pays (NUTS): Gliwicki (PL229)
Pays: Pologne
Adresse électronique: medan@medan.pl
Téléphone: +48 71 782 54 01
Adresse internet: www.medan.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0002 LOT-0009
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: MPW MED Instruments
Numéro d’enregistrement: 5250001753
Adresse postale: ul. Boremlowska 46  
Ville: Warszawa
Code postal: 04-347
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: mpw@mpw.pl
Téléphone: +48 22 548 90 87
Adresse internet: www.mpw.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: OPTA-TECH Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 5211082492
Adresse postale: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-797
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: optatech@optatech.pl
Téléphone: +48 22 546 54 00
Adresse internet: www.optatech.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0004
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Argenta Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 7811011656
Adresse postale: ul. Polska 114  
Ville: Poznan
Code postal: 60-401
Subdivision pays (NUTS): Poznanski (PL418)
Pays: Pologne
Point de contact: Argenta
Adresse électronique: argenta@argenta.pl
Téléphone: +48 22 488 37 75
Adresse internet: www.argenta.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0005 LOT-0008
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Beckman Coulter Polska
Numéro d’enregistrement: 5272581485
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 181A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-222
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Beckman
Adresse électronique: beckman@beckman.pl
Téléphone: +48227244354
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): www.beckman.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0006 LOT-0012
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: Bio-Novum Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 9462684339
Adresse postale: ul. Nowy Swiat 23a/3U  
Ville: Lublin
Code postal: 20-418
Subdivision pays (NUTS): Lubelski (PL814)
Pays: Pologne
Adresse électronique: bionovum@bionovum.pl
Téléphone: +48 81 73 44 541
Adresse internet: www.bio-novum.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0007
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: Smith&Nephew Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 5262825537
Adresse postale: ul. Osmanska12  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-823
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: smith@smith.pl
Téléphone: +48225489545
Adresse internet: www.smith.com.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0011
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3a2b258b-0780-4d0a-9f20-971b78e654d5 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 10:36:47 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350674-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire