Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?adzice:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2024/S 12-031727  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-?adzice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2024/S 012-031727 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina ?adzice NumÈro national d'identification: NIP: 772-22-61-328 Adresse postale: ul. Wyzwolenia 36 Ville: ?adzice Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 97-561 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Kipigroch Courriel: gmina@ladzice.pl TÈlÈphone: +48 446840895 Fax: +48 446840822 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bip.ladzice.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy ?adzice w okresie od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. NumÈro de rÈfÈrence: ZPP.271.9.2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy ?adzice w okresie od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.. Zakres us?ugi obejmuje odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gminy ?adzice oraz wyposa?enie i obs?uga wskazanego przez Zamawiaj?cego punktu selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych (PSZOK).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 266 964.55 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL713 Piotrkowski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zadanie pn. ÑOdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy ?adzice w okresie od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.î
   2.  Zakres zamÛwienia obejmuje: 1) Wyposa?enie w terminie do 01.01.2024 r. w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj? mieszka?cy, w?a?cicieli nieruchomo?ci na ktÛrych znajduj? si? domki letniskowe lub innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ca?ym okresie trwania umowy w: a) pojemniki spe?niaj?ce wymagania, w tym w zakresie pojemno?ci, okre?lone w dokumentach, o ktÛrych mowa w pkt
   4. 4 SWZ oraz ich sta?e udost?pnienie w ca?ym okresie trwania umowy - na odpady niesegregowane (zmieszane), b) pojemniki lub worki na odpady selektywnie zbierane o oznaczeniu i kolorystyce zgodnej z obowi?zuj?cymi przepisami, spe?niaj?cymi wymagania /w tym w zakresie pojemno?ci/ wskazane w dokumentach, o ktÛrych mowa w pkt
   4. 4 SWZ: 1) ?Û?ty pojemnik/worek na metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateria?owe, 2) zielony pojemnik/worek na szk?o, 3) niebieski pojemnik/worek na papier i tektur?, 4) br?zowy pojemnik/worek na bioodpady, 5) szary pojemnik/worek na popiÛ?, oraz dbanie o stan sanitarny, techniczny i porz?dkowy tych?e pojemnikÛw. 2) Odbieranie od w?a?cicieli wymienionych w pkt 1 a), b) i zagospodarowanie ka?dej ilo?ci odpadÛw komunalnych - tj. odbiÛr workÛw/oprÛ?nianie pojemnikÛw, o ktÛrych mowa w pkt 1 a) i 1 b) i ich zagospodarowanie na warunkach okre?lonych w szczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia (pkt
   4. 6.2 SWZ); 3) Wyposa?enie w pojemniki i kontenery na odpady i obs?uga wskazanego przez Zamawiaj?cego Punktu Selektywnego Zbierania OdpadÛw Komunalnych (PSZOK) w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamÛwienia. Ponadto, w okresie do 31 stycznia 2024 r. Wykonawca zobowi?zany jest do organizacji oraz wskazania konkretnych lokalizacji zbiÛrki zu?ytych baterii i akumulatorÛw w co najmniej 5 punktach na terenie Gminy ?adzice (rekomendowane szko?y i sklepy), oraz przeterminowanych lekÛw ñ (rekomendowana lokalizacja w aptece, o?rodku zdrowia), w co najmniej 1 takim punkcie na terenie gminy. 4) Prowadzenie dzia?a? informacyjno- edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczegÛlno?ci w zakresie selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w Rozdziale 4 SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Aspekt ?rodowiskowy ñ norma emisji spalin / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi?? tysi?cy 00/100 z?otych). SzczegÛ?y w Rozdziale 16 SWZ Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 193-605185
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy ?adzice w okresie od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FCC Polska SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? NumÈro national d'identification: REGON 357190739 Adresse postale: ul. Lecha 10 Ville: Zabrze Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 41-800 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 129 211.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 368 321.71 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Podstawy wykluczenia zawarte s? w Rozdziale 7 SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP Adresse postale: ul. Krucza 36 / ul. WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 226958504 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z ustaw? Pzp - terminy wniesienia odwo?ania okre?lono w art. 182 Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy ?adzice w okresie od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges