Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne :Services de collecte des eaux usées :Åswiadczenie usÅ'ug wywozu nieczystoÅ»ci staÅ'ych i pÅ'ynnych oraz odpadów wielkogabarytowych

2024/S 2024-070257  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70257-2024 - Résultats
Pologne – Services de collecte des eaux usées – Swiadczenie uslug wywozu nieczystosci stalych i plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie - Balicach
Forme juridique de l’acheteur: Contractant du secteur de la défense
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Swiadczenie uslug wywozu nieczystosci stalych i plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych
Description: Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslug wywozu nieczystosci stalych i plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych realizowane w ramach 5 zadan: - Zadanie nr 1 – swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych, nieczystosci plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z
   8.  BLTr w m. Balice, z obiektu technicznego RCI Balice w m. Zabierzów, z obiektu technicznego RCI Balice w m. Zabierzów, z obiektu technicznego RCI Balice w m. Cholerzyn, 360. PRDZ w m. Brzoskwinia - Zadanie nr 2 – swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z WCR Nowy Targ w m. Nowy Targ - Zadanie nr 3 - swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z WCR Oswiecim w m. Oswiecim - Zadanie nr 4 - swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych, nieczystosci plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z 11.MBOT Oswiecim w m. Oswiecim - Zadanie nr 5 - swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych, nieczystosci plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z
   8.  BLTr w m. Balice – wojska sojusznicze.
Identifiant de la procédure: efa332a3-a004-4a9b-83bc-8fa84815130b
Identifiant interne: 37/SI/2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90410000 Services de collecte des eaux usées
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   4.  Groupe de lots
4.1.
Groupe de lots: GLO-0001
Lots inclus: LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0005
Identifiant interne: 37/SI/2023
4.1.3.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (points, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Emisja spalin
Pondération (points, valeur exacte): 20

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zadanie nr 1 – swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych, nieczystosci plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z
   8.  BLTr w m. Balice, z obiektu technicznego RCI Balice w m. Zabierzów, z obiektu technicznego RCI Balice w m. Zabierzów, z obiektu technicznego RCI Balice w m. Cholerzyn, 360. PRDZ w m. Brzoskwinia
Description: Zadanie nr 1 – swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych, nieczystosci plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z
   8.  BLTr w m. Balice, z obiektu technicznego RCI Balice w m. Zabierzów, z obiektu technicznego RCI Balice w m. Zabierzów, z obiektu technicznego RCI Balice w m. Cholerzyn, 360. PRDZ w m. Brzoskwinia
Identifiant interne: 37/SI/2023-1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90410000 Services de collecte des eaux usées
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
Options:
Description des options: 4. W ramach niniejszej umowy Zamawiajacy przewiduje w zakresie zadania nr 1, zamówienie podstawowe oraz zamówienie w ramach opcji, zgodnie z art. 441 Ustawy.
   5.  Skorzystanie przez Zamawiajacego z opcji bedzie mialo zastosowanie w ramach zawartej umowy wedlug cen jednostkowych okreslonych w umowie. Opcja w niniejszym postepowaniu polega na mozliwosci zamówienia oprócz ilosci uslug podstawowych, dodatkowych ilosci uslug w ramach opcji okreslonej w zal. nr 9 do SWZ – „Szczególowa oferta cenowa”.
   6.  Uruchomienie opcji nastapi po wyczerpaniu ilosci uslug w zamówieniu podstawowym oraz pozyskaniu przez Zamawiajacego srodków finansowych na realizacje opcji, przez zamówienia skladane na zasadach przewidzianych w umowie.
   7.  Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „opcja” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego. Ostateczna ilosc wywozu odpadów w ramach opcji bedzie uzalezniona od biezacych potrzeb Zamawiajacego i posiadanych przez niego na ten cel srodków finansowych. Zamawiajacy moze nie skorzystac z opcji, a Wykonawcy nie przysluguja z tego tytulu zadne roszczenia.
   8.  Zamawiajacy moze z opcji korzystac wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilosci swiadczen okreslonej dla opcji w zal. nr 9 do SWZ – „Szczególowa oferta cenowa” w calym okresie obowiazywania umowy.
   9.  Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o zamiarze skorzystania z opcji, jego zakresie i terminach wykonania uslug. Skorzystanie z opcji nie wymaga aneksowania umowy. 10. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z opcji, Wykonawcy bedzie sie nalezalo wynagrodzenie wg cen jednostkowych jak dla zamówienia podstawowego. 11. Uslugi wykonane w ramach opcji musza spelniac wszystkie wymagania jak dla zamówienia podstawowego.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (points, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Emisja spalin
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Zadanie nr 2 – swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z WCR Nowy Targ w m. Nowy Targ
Description: Zadanie nr 2 – swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z WCR Nowy Targ w m. Nowy Targ
Identifiant interne: 37/SI/2023-2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90410000 Services de collecte des eaux usées
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (points, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Emisja spalin
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Zadanie nr 3 - swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z WCR Oswiecim w m. Oswiecim
Description: Zadanie nr 3 - swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych z WCR Oswiecim w m. Oswiecim
Identifiant interne: 37/SI/2023-3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90410000 Services de collecte des eaux usées
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (points, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Emisja spalin
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Zadanie nr 4 - swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych, nieczystosci plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z 11.MBOT Oswiecim w m. Oswiecim
Description: Zadanie nr 4 - swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych, nieczystosci plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z 11.MBOT Oswiecim w m. Oswiecim
Identifiant interne: 37/SI/2023-4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90410000 Services de collecte des eaux usées
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
Options:
Description des options: 4. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiajacy przewiduje w zakresie zadania nr 4 zamówienie podstawowe oraz zamówienie w ramach opcji, zgodnie z art. 441 Ustawy.
   5.  Skorzystanie przez Zamawiajacego z opcji bedzie mialo zastosowanie w ramach zawartej umowy wedlug cen jednostkowych okreslonych w umowie. Opcja w niniejszym postepowaniu polega na mozliwosci zamówienia oprócz ilosci uslug podstawowych, dodatkowych ilosci uslug w ramach opcji okreslonej w zal. nr 9 do SWZ – „Szczególowa oferta cenowa”.
   6.  Uruchomienie opcji nastapi po wyczerpaniu ilosci uslug w zamówieniu podstawowym oraz pozyskaniu przez Zamawiajacego srodków finansowych na realizacje opcji, przez zamówienia skladane na zasadach przewidzianych w umowie.
   7.  Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „opcja” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego. Ostateczna ilosc wywozu odpadów w ramach opcji bedzie uzalezniona od biezacych potrzeb Zamawiajacego i posiadanych przez niego na ten cel srodków finansowych. Zamawiajacy moze nie skorzystac z opcji, a Wykonawcy nie przysluguja z tego tytulu zadne roszczenia.
   8.  Zamawiajacy moze z opcji korzystac wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilosci swiadczen okreslonej dla opcji w zal. nr 9 do SWZ – „Szczególowa oferta cenowa” w calym okresie obowiazywania umowy.
   9.  Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o zamiarze skorzystania z opcji, jego zakresie i terminach wykonania uslug. Skorzystanie z opcji nie wymaga aneksowania umowy. 10. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z opcji, Wykonawcy bedzie sie nalezalo wynagrodzenie wg cen jednostkowych jak dla zamówienia podstawowego. 11. Uslugi wykonane w ramach opcji musza spelniac wszystkie wymagania jak dla zamówienia podstawowego.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (points, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Emisja spalin
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Zadanie nr 5 - swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych, nieczystosci plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z
   8.  BLTr w m. Balice – wojska sojusznicze.
Description: Zadanie nr 5 - swiadczenie uslug w zakresie wywozu nieczystosci stalych niesegregowanych, stalych segregowanych, nieczystosci plynnych oraz odpadów wielkogabarytowych z
   8.  BLTr w m. Balice – wojska sojusznicze.
Identifiant interne: 37/SI/2023 - 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90410000 Services de collecte des eaux usées
Nomenclature supplémentaire (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
Options:
Description des options: 4. W ramach niniejszego postepowania Zamawiajacy przewiduje w zakresie zadania nr 5, zamówienie podstawowe oraz zamówienie w ramach opcji, zgodnie z art. 441 Ustawy.
   5.  Skorzystanie przez Zamawiajacego z opcji bedzie mialo zastosowanie w ramach zawartej umowy wedlug cen jednostkowych okreslonych w umowie. Opcja w niniejszym postepowaniu polega na mozliwosci zamówienia oprócz ilosci uslug podstawowych, dodatkowych ilosci uslug w ramach opcji okreslonej w zal. nr 9 do SWZ – „Szczególowa oferta cenowa”.
   6.  Uruchomienie opcji nastapi po wyczerpaniu ilosci uslug w zamówieniu podstawowym oraz pozyskaniu przez Zamawiajacego srodków finansowych na realizacje opcji, przez zamówienia skladane na zasadach przewidzianych w umowie.
   7.  Zamawiajacy zastrzega, iz czesc zamówienia okreslona jako „opcja” jest uprawnieniem, a nie zobowiazaniem Zamawiajacego. Ostateczna ilosc wywozu odpadów w ramach opcji bedzie uzalezniona od biezacych potrzeb Zamawiajacego i posiadanych przez niego na ten cel srodków finansowych. Zamawiajacy moze nie skorzystac z opcji, a Wykonawcy nie przysluguja z tego tytulu zadne roszczenia.
   8.  Zamawiajacy moze z opcji korzystac wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilosci swiadczen okreslonej dla opcji w zal. nr 9 do SWZ – „Szczególowa oferta cenowa” w calym okresie obowiazywania umowy.
   9.  Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o zamiarze skorzystania z opcji, jego zakresie i terminach wykonania uslug. Skorzystanie z opcji nie wymaga aneksowania umowy. 10. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z opcji, Wykonawcy bedzie sie nalezalo wynagrodzenie wg cen jednostkowych jak dla zamówienia podstawowego. 11. Uslugi wykonane w ramach opcji musza spelniac wszystkie wymagania jak dla zamówienia podstawowego.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/03/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (points, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Description: Emisja spalin
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 789 913,08 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: PreZero Malopolska Sp z o.o., F.H.U. OMEGA Dariusz Dziedzic
Offre:
Identifiant de l’offre: PreZero Malopolska Sp. z o.o. zadanie nr 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 598 440,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11/2024
Date de conclusion du marché: 05/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.o. zadanie nr 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 8 528,98 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 21/2024
Date de conclusion du marché: 15/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.o. zadanie nr 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 74 694,10 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 21/2024
Date de conclusion du marché: 15/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: PreZero Malopolska Sp z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: PreZero Malopolska Sp. z o.o.
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 108 150,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20/2024
Date de conclusion du marché: 12/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie - Balicach
Numéro d’enregistrement: NIP: 944-19-95-873
Adresse postale: ul. kpt. M. Medweckiego 10;  
Ville: Balice
Code postal: 32-083
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekcja Zamówien Publicznych
Adresse électronique: balice.zamowienia@ron.mil.pl
Téléphone: +48 12 261136197
Adresse internet: https://8bltr.wp.mil.pl/pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://portal.smartpzp.pl/8bltr
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: NIP: 5262239325
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 22 458 78 01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: PreZero Malopolska Sp z o.o.
Numéro d’enregistrement: NIP: 7341066587
Ville: Kraków
Code postal: 30-731
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Adresse électronique: daniel.harezga@prezero.com
Téléphone: +48515224834
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0005
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: F.H.U. OMEGA Dariusz Dziedzic
Numéro d’enregistrement: NIP: 6792448095
Ville: Kraków
Code postal: 30-742
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Adresse électronique: daniel.harezga@prezero.com
Téléphone: +48515224834
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: NIP: 5491969930
Ville: Oswiecim
Code postal: 32-600
Subdivision pays (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Pays: Pologne
Adresse électronique: stanaszek.szymon@zuk.oswiecim.pl
Téléphone: +48506815234
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003 LOT-0004
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a83f8ed7-b9f0-488f-8bca-6cbff3255789 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 12:41:48 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70257-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90410000 - Services de collecte des eaux usées