Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne :Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui :Zawarcie ramowej umowy rozwojowej oprogramowania HandelMax, EnergOS, StatOS, SRK TPA na okres do 30.04.2025 r.

2024/S 2024-071853  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71853-2024 - Résultats
Pologne – Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui – Zawarcie ramowej umowy rozwojowej oprogramowania HandelMax, EnergOS, StatOS, SRK TPA na okres do 30.04.2025 r.
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: PGE Systemy S.A.
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Zawarcie ramowej umowy rozwojowej oprogramowania HandelMax, EnergOS, StatOS, SRK TPA na okres do 30.04.2025 r.
Description: Zawarcie ramowej umowy rozwojowej oprogramowania HandelMax, EnergOS, StatOS, SRK TPA na okres do 30.04.2025 r.
Identifiant de la procédure: d803f6f2-4311-48e1-b6e3-b0dbf475ac7f
Identifiant interne: POST/PGE/SYS/DZ/00197/2023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 9 000 000,00 PLN
Valeur maximale de l’accord-cadre: 9 000 000,00 PLN
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
Droit transnational applicable:
Description: Zawarcie ramowej umowy rozwojowej oprogramowania HandelMax, EnergOS, StatOS, SRK TPA na okres do 30.04.2025 r.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zawarcie ramowej umowy rozwojowej oprogramowania HandelMax, EnergOS, StatOS, SRK TPA na okres do 30.04.2025 r.
Description: Zawarcie ramowej umowy rozwojowej oprogramowania HandelMax, EnergOS, StatOS, SRK TPA na okres do 30.04.2025 r.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 13/12/2023
Date de fin de durée: 30/04/2025
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 9 000 000,00 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia – jezeli zostaly przeslane w sposób okreslony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie, Pzp, albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamówieniu oraz wobec postanowien Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 1 i 2 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   1.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   2.  Jezeli Zamawiajacy mimo takiego obowiazku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   3.  Odwolujacy przesyla kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: PGE Systemy S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: PGE Systemy S.A.

   6.  Résultats
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique particulier en raison d’une absence de concurrence pour des raisons techniques
Autre justification: Zgodnie z art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) Ustawy PZP, zamawiajacy moze udzielic zamówienia z wolnej reki jezeli dostawy lub uslugi moga byc swiadczone tylko przez jednego wykonawce z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a Ustawy PZP) lub z przyczyn zwiazanych z ochrona praw wylacznych wynikajacych z odrebnych przepisów (art. 214 ust 1 pkt 1 lit. b Ustawy PZP) - jezeli nie istnieje rozsadne rozwiazanie alternatywne lub rozwiazanie zastepcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawezenia parametrów zamówienia. Uzasadnieniem zastosowanego trybu „zamówienia z wolnej reki” jest fakt, ze Wykonawca jest jedynym producentem i dystrybutorem Systemu oraz posiada do niego wszelkie prawa autorskie (prawa wylaczne w rozumieniu Ustawy PZP) - jest jedynym podmiotem, który moze dokonywac modyfikacji, rozszerzen funkcjonalnych i swiadczyc usluge utrzymaniowa dla Systemu. Systemy HandelMax, EnergOS, StatOS, SRK TPA produkcji Asseco Poland S.A. to krytyczne bilingowe systemy informatyczne sluzace do rozliczania energii elektrycznej i gazu dla klientów indywidualnych, kompleksowych oraz prosumentów. W Systemach obslugiwani sa odbiorcy z tzw. „Wielkiego Odbioru” oraz „Drobnego Odbioru”. W przypadku Prosumentów dotyczy to wszystkich Oddzialów PGE Obrót oraz PGE Dystrybucja, zas w przypadku klientów nie bedacych prosumentami, Oddzialów Skarzysko-Kamienna, Rzeszów oraz Zamosc. Oswiadczenie Wykonawcy, ze jest jedynym producentem i dystrybutorem systemów informatycznych Handel Max II, EnergOS, StatOS oraz SRK TPA eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A. oraz posiada do nich wszelkie prawa autorskie.– w dokumentacji postepowania. W przedmiotowej sprawie ww. przeslanki trybu zamówienia z wolnej reki maja zastosowanie i sa spelnione.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Asseco Poland S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 5 000 000,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: POST/PGE/SYS/DZ/00239/2023
Titre: Ramowa umowa rozwojowa oprogramowania multiZbyt na okres do 30.04.2025 r.
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 13/11/2023
Date de conclusion du marché: 28/11/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: PGE Systemy S.A.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: PGE Systemy S.A.
Numéro d’enregistrement: NIP: 526-25-33-154
Adresse postale: ul. Sienna 39  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-121
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: recepcja.pgesystemy@gkpge.pl
Téléphone: +48 22 340 16 09
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Asseco Poland S.A.
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: NIP: 522-000-37-82
Adresse postale: ul. Olchowa 14  
Ville: Rzeszów
Code postal: 35-322
Subdivision pays (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Pays: Pologne
Adresse électronique: info@asseco.pl
Téléphone: 48 17 888 55 55
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: c0ef8dcc-ea9e-41d8-aa74-66cc135e3bcd - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 31/01/2024 14:56:13 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71853-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui