Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne :Services d'urbanisme et d'architecture paysag're :Wykonanie us''ugi projektowej wraz z dokumentacj'... projektow'... wraz z pe''nieniem nadzoru autorskiego na podstawie wybranej pracy konkursowej wy''onionej w konkursie pn. Dwuetapowy realizacyjny konkurs ar

2024/S 2024-070602  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70602-2024 - Résultats
Pologne – Services d'urbanisme et d'architecture paysagère – Wykonanie uslugi projektowej wraz z dokumentacja projektowa wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na podstawie wybranej pracy konkursowej wylonionej w konkursie pn. Dwuetapowy realizacyjny konkurs ar
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Loisirs, culture et culte

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Wykonanie uslugi projektowej wraz z dokumentacja projektowa wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na podstawie wybranej pracy konkursowej wylonionej w konkursie pn. Dwuetapowy realizacyjny konkurs ar
Description: „Wykonanie uslugi projektowej wraz dokumentacja projektowa wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na podstawie wybranej pracy konkursowej wylonionej w konkursie pn. Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddzialu Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku na Westerplatte”, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddzialu Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku na Westerplatte”.
Identifiant de la procédure: 58754b2e-6426-44e5-8db2-ded4f002672a
Identifiant interne: PA.280.22(1).2023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagère
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Wykonanie uslugi projektowej wraz z dokumentacja projektowa wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na podstawie wybranej pracy konkursowej wylonionej w konkursie pn. Dwuetapowy realizacyjny konkurs ar
Description: „Wykonanie uslugi projektowej wraz dokumentacja projektowa wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na podstawie wybranej pracy konkursowej wylonionej w konkursie pn. Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddzialu Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku na Westerplatte”, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddzialu Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku na Westerplatte”. Zamówienie dotyczy wykonania pelnej, zupelnej i kompletne dokumentacji a takze wykonania innych czynnosci wskazanych w Umowie z wykonawca.
Identifiant interne: PA.280.22(1).2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagère
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: brak
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Przedmiotem negocjacji jest termin realizacji poszczególnych etapów umowy i wysokosc kwoty wynagrodzenia
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przedmiotem negocjacji jest termin realizacji poszczególnych etapów umowy i wysokosc kwoty wynagrodzenia
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy.
   2.  Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysluguja równiez organizacjom wpisanym na liste, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Malych i Srednich Przedsiebiorców.
   3.  Odwolanie przysluguje na: a) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienia umowy; b) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; c) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo, ze zamawiajacy byl do tego zobowiazany.
   4.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.
   5.  Pisma w postepowaniu odwolawczym wnosi sie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ze odwolanie i przystapienie do postepowania odwolawczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaja opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Pisma w formie pisemnej wnosi sie za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwolujacy przekazuje Zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
   8.  Domniemywa sie, ze Zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   9.  Odwolanie wnosi sie: 1) w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a. 10. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne. 11. Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 9 i 10 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest mniejsza niz progi unijne. 12. Jezeli Zamawiajacy mimo takiego obowiazku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówien Publicznych ogloszenia o wyniku postepowania; b) miesiaca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescil w Biuletynie Zamówien Publicznych ogloszenia o wyniku postepowani
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 10 252 511,10 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Muro Architekci Sp. z o.o., ul. Nawrot 9/11 lok. 7, 90-060 Lódz
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 10 252 511,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: PA.280.22(1).2023
Titre: „Wykonanie uslugi projektowej wraz dokumentacja projektowa wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego na podstawie wybranej pracy konkursowej wylonionej w konkursie pn. Dwuetapowy realizacyjny konkurs arch
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku
Numéro d’enregistrement: 367011290
Adresse postale: pl.Bartoszewskiego 1  
Ville: Gdansk
Code postal: 80-862
Subdivision pays (NUTS): Gdanski (PL634)
Pays: Pologne
Point de contact: Elzbieta Adrych, Zaneta Gawecka-Watroba
Adresse électronique: przetargi@muzeum1939.pl
Téléphone: +48 583237520
Télécopieur: +48 583237530
Adresse internet: http://www.muzeum1939.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Muro Architekci Sp. z o.o., ul. Nawrot 9/11 lok. 7, 90-060 Lódz
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 7252216358
Adresse postale: Nawrot 9/11  
Ville: Lódz
Code postal: 90-060
Subdivision pays (NUTS): Lódzki (PL712)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@muroarchitekci.pl
Téléphone: 606838350
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ea8fa38f-c251-4567-88a3-98ea3efccaf8 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 09:29:52 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70602-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère