Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 17/08/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?aga?: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures

2020/S 147-361555  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-?aga?: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 2020/S 147-361555 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina ?aga o statusie miejskim Adresse postale: pl. S?owia?ski 17 Ville: ?aga Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 68-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Janina Ch?ostowska Courriel: j.chlostowska@um.zagan.pl T╚l╚phone: +48 684771009 Fax: +48 684771017 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.zagan.pl http://www.bip.zagan.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.bip.zagan.pl/zamowienia_publiczne/198/status/rodzaj/wzp/zwr/0 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zagospodarowanie odpad█w komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gminy ?aga o statusie miejskim oraz z punktu selektywnego zbierania odpad█w komunalnych Num╚ro de r╚f╚rence: WZP.271.7.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych odpad█w komunalnych) i segregowanych odpad█w komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gminy ?aga o statusie miejskim oraz z punktu selektywnego zbierania odpad█w komunalnych w instalacji komunalnej lub instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpad█w. Wykonawca b?dzie realizowa zam█wienie zgodnie z przepisami prawa, w szczeg█lno?ci: a) ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z p█?n. zm.); b) ustaw z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 2010 z p█?n. zm.).
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000 ...limination et traitement des ordures 90514000 Services de recyclage des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
gmina ?aga o statusie miejskim
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ugi polegaj?cej na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych odpad█w komunalnych) i segregowanych odpad█w komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gminy ?aga o statusie miejskim oraz z punktu selektywnego zbierania odpad█w komunalnych w instalacji komunalnej lub instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpad█w. Wykonawca b?dzie realizowa zam█wienie zgodnie z przepisami prawa, w szczeg█lno?ci: a) ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z p█?n. zm.); b) ustaw z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 2010 z p█?n. zm.). Wykonawca zobowi?zany jest do zagospodarowania nast?puj?cych frakcji odpad█w komunalnych o kodach: 20 03 01 ˝ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 15 01 01 ˝ opakowania z papieru i tektury, 15 01 07 ˝ opakowania ze szk?a, 15 01 02 ˝ opakowania z tworzyw sztucznych, 20 01 40 ˝ metale, 20 02 01 ˝ odpady ulegaj?ce biodegradacji, 20 03 07 ˝ odpady wielkogabarytowe, 16 01 03 ˝ zu?yte opony, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 09 04 ˝ odpady budowlane i rozbi█rkowe. Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania b?d przekazywane sukcesywnie w ilo?ciach zale?nych od ilo?ci odpad█w wytworzonych na terenie miasta ?aga i odebranych przez podmiot ?wiadcz?cy us?ug odbioru i transportu odpad█w komunalnych z terenu gminy ?aga o statusie miejskim. Odpady podlegaj?ce obowi?zkowi zagospodarowania w instalacji komunalnej mog zosta zagospodarowane wy??cznie w instalacji komunalnej. Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca zapewni realizacj zam█wienia w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpad█w komunalnych przy u?yciu instalacji komunalnej do przetwarzania odpad█w obj?tych przedmiotem zam█wienia, wskazanej na li?cie, o kt█rej mowa w art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z p█?n. zm.). Je?eli instalacja komunalna prowadzona przez wykonawc i wskazana w ofercie nie b?dzie w stanie przyj? odpad█w podczas realizacji niniejszego przedmiotu zam█wienia, wykonawca zobowi?zany jest wskaza inn instalacj komunaln?, kt█ra przyjmie odpady komunalne na koszt wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do wykonawcy. W tej sytuacji w przypadku konieczno?ci transportu odpad█w komunalnych do innej instalacji na odleg?o? od gminy ?aga o statusie miejskim wi?ksz ni odleg?o? instalacji wykonawcy, wykonawca pokryje r█?nic w kosztach wynikaj?c z konieczno?ci transportu odpad█w komunalnych na wi?ksz odleg?o??. Wykonawca powiadomi podmiot, kt█ry b?dzie dostarcza wykonawcy odpady w celu zagospodarowania w ramach niniejszego przedmiotu zam█wienia o fakcie, ?e nie jest w stanie przyj? odpad█w, a tak?e wska?e temu podmiotowi inn instalacj komunaln oraz dni i godziny przyjmowania przez ni odpad█w najp█?niej w pierwszym dniu okresu, w kt█rym nie b?dzie w stanie przyj? odpad█w. Wykonawca poinformuje Zamawiaj?cego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpad█w, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikaj?cych z decyzji organ█w nadzorczych w terminie do 24 godzin od momentu zaistnia?ych zdarze?, ogranicze?, przestoj█w. Brak informacji o zaistnia?ych zmianach w funkcjonowaniu instalacji mo?e skutkowa naliczeniem kar umownych. Wykonawca zobowi?zuje si przyjmowa odpady na instalacj komunaln w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach
   6. 00˝21.00 (za wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca zobowi?zany jest ka?dorazowo potwierdzi przyj?cie odpad█w kwitem wagowym z legalizowanej wagi znajduj?cej si na terenie instalacji zagospodarowania odpad█w. Kwit wagowy powinien zawiera mi?dzy innymi dat?, godzin wjazdu i wyjazdu, nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj dostarczonych odpad█w, nazw podmiotu dostarczaj?cego odpady, wag brutto, tar?, wag netto, nr kwitu wagowego. Opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w rozdziale SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 4 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   5. 1. O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy: nie podlegaj wykluczeniu w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu i SIWZ, na potwierdzenie kt█rych wykonawca z?o?y o?wiadczenie wst?pne ˝ jednolity europejski dokument zam█wienia (JEDZ).
   5. 2. Warunki udzia?u w post?powaniu: o udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce: 1) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w; 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3) zdolno?ci technicznej lub zawodowej ˇ okre?lone przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu i SIWZ.
   5. 3. Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia.
   5. 3.1. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
   5. 3.2. Przepisy dotycz?ce wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia.
   5. 3.3. Je?eli oferta wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy b?dzie ??da przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego, umowy reguluj?cej wsp█?prac tych wykonawc█w.
   5. 4. Okre?lenie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   5. 4.1. Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu, o kt█rym mowa w pkt
   5. 2.1. ppkt 1 SIWZ, je?eli: 1) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zagospodarowania odpad█w, tj. sk?adowanie, przetwarzanie w instalacji komunalnej na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 701 z p█?n. zm.); 2) posiada wpis do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, o kt█rym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 701 z p█?n. zm.); na potwierdzenie spe?nienia tego warunku wykonawca przed?o?y dokumenty, o kt█rych mowa w punkcie
   6. 2 SIWZ.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   5. 4.2. Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o kt█rym mowa w pkt
   5. 2.1 ppkt 3 SIWZ, je?eli: 1) wykona w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie co najmniej 1 us?ug obejmuj?c swym zakresem zagospodarowanie odpad█w komunalnych o ??cznej masie co najmniej 1 600 Mg przez okres co najmniej 4 miesi?cy; 2) prowadzi instalacj komunaln wskazan w Wojew█dzkim planie gospodarki odpadami dla wojew█dztwa lubuskiego, zgodnie z uchwa? nr XXX/280/12 Sejmiku Wojew█dztwa Lubuskiego z dnia 10 wrze?nia 2012 r. ĐPlan gospodarki odpadami dla wojew█dztwa lubuskiego na lata 2012˝2017ţ; 3) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zam█wienia, tj. minimum 1 osob obs?uguj?c legalizowan wag przemys?ow?. Na potwierdzenie spe?nienia tego warunku wykonawca przed?o?y dokumenty o kt█rych mowa w punkcie
   6. 4 SIWZ.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
17.1. Wz█r umowy w sprawie zam█wienia publicznego stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ. 17.2. Zakres ?wiadczenia wykonawcy wynikaj?cy z umowy jest to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie. 17.3. Umowa podlega uniewa?nieniu w cz??ci wykraczaj?cej poza okre?lenie przedmiotu zam█wienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia z uwzgl?dnieniem art. 144 ustawy Pzp. 17.4. Wykonawcy, wyst?puj?cy wsp█lnie ponosz solidarn odpowiedzialno? za wykonanie umowy. 17.5. Zmiany w umowie. Zamawiaj?cy zakazuje zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru wykonawcy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zam█wie publicznych Zamawiaj?cy skr█ci termin sk?adania ofert, ze wzgl?du piln potrzeb udzielenia zam█wienia od dnia 1 wrze?nia 2020 r. Zamawiaj?cy nie mia mo?liwo?ci wszcz?cia post?powania o udzielenie zam█wienia w stosownym czasie ze wzgl?du na ograniczenia kadrowe spowodowane COVID-19. W Wydziale odpowiedzialnym za przygotowanie opisu przedmiotu zam█wienia w okresie stanu epidemicznego na d?ugotrwa?ej opiece nad dzie?mi przebywa?o 5 pracownik█w, w tym pracownik merytoryczny zajmuj?cy si gospodark odpadami.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 17/08/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 17/08/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Pok█j nr 20 Urz?du Miasta ?aga?, ul. Jana Paw?a II 15/20, 68-100 ?aga?, POLSKA
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   9. 1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 PLN (s?ownie z?otych: trzydzie?ci tysi?cy 00/100).
   9. 2. Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   9. 3. Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach, o kt█rych mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieni?dzu; b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
   9. 4. Z tre?ci gwarancji i por?cze?, o kt█rych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2˝5 Pzp musi wynika bezwarunkowe, nieodwo?alne i na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego, zobowi?zanie gwaranta do zap?aty na rzecz Zamawiaj?cego kwoty okre?lonej w gwarancji: 1) je?eli wykonawca, kt█rego oferta zosta?a wybrana: a) odm█wi podpisania umowy w sprawie zam█wienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy (je?eli Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia); c) zawarcie umowy w sprawie zam█wienia publicznego stanie si niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie wykonawcy; 2) je?eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt█rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pe?nomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy?ki, o kt█rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak mo?liwo?ci wybrania oferty z?o?onej przez wykonawc jako najkorzystniejszej.
   9. 5. Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium wnoszone w pieni?dzu wp?aca si przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego Bank Santander O/ ?aga 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101
   9. 6. Wniesienie wadium w pieni?dzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj?cego b?dzie skuteczne z chwil uznania tego rachunku bankowego kwot wadium (je?eli wp?yw ?rodk█w pieni??nych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj?cego nast?pi przed up?ywem terminu sk?adania ofert).
   9. 7. Wadium wniesione w inne formie ni pieni??na wykonawca wnosi w formie elektronicznej za po?rednictwem dedykowanego formularza dost?pnego na ePUAP oraz udost?pnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji). Orygina dokumentu wadialnego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym os█b upowa?nionych do jego wystawienia (gwaranta) sk?adny jest przez wykonawc za po?rednictwem formularza do komunikacji, jako za??cznik.
   9. 8. Je?eli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych og?aszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kurs█w ?rednich walut obcych) w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   9. 9. Je?eli wadium zostanie wniesione w formach, o kt█rych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2˝5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach okre?lona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych og?aszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kurs█w ?rednich walut obcych) w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   9. 10. Z wadium wniesionego w pieni?dzu oraz w innych formach, o kt█rych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2˝5 Pzp, musi wynika?, ?e wadium zabezpiecza ofert wykonawcy z?o?on w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego na ĐZagospodarowanie odpad█w komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie gminy ?aga o statusie miejskim oraz z punktu selektywnego zbierania odpad█w komunalnychţ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
18.1. ?rodki ochrony prawnej unormowane s w dziale VI art. 179 ˝ 198 g ustawy Pzp. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. 18.2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 18.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 18.4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 18.5. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia. 18.6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej. 18.7. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 18.5 i 18.6 SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 18.8. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 18.9. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 18.10. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 18.11. Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 18.12. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie p█?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. 18.13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.zup.gov.pl www.zup.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90510000 - ╔limination et traitement des ordures 
90514000 - Services de recyclage des ordures mÚnagŔres