Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 17/08/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?aga?: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures

2020/S 147-361569  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-?aga?: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 2020/S 147-361569 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina ?aga o statusie miejskim Num╚ro national d'identification: WZP.271.6.2020 Adresse postale: pl. S?owia?ski 17 Ville: ?aga Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 68-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Janina Ch?ostowska Courriel: j.chlostowska@um.zagan.pl T╚l╚phone: +48 684771009 Fax: +48 684771017 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.zagan.pl http://www.bip.zagan.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.bip.zagan.pl/zamowienia_puboliczne/198/status/rodzaj/wzp/zwr/0 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i transport odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz zapewnienie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpad█w komunalnych na terenie gminy ?aga o statusie miejskim Num╚ro de r╚f╚rence: WZP.271.6.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na: ˇ odbiorze odpad█w niesegregowanych (zmieszanych) odpad█w komunalnych i segregowanych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie Gminy ?aga o statusie miejskim i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpad█w, zgodnie z hierarchi sposob█w post?powania z odpadami, o kt█rej mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach, ˇ zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpad█w Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy ?aga o statusie miejskim, ˇ zagospodarowaniu w instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpad█w o kodach: 20 01 35*, 20 01 36 Zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, 20 01 34 Baterie i akumulatory inne ni wymienione w 20 01 31, 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj?ce rt??, 20 01 31*, 20 01 32 Przeterminowane leki, 20 01 28, 1501 10* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ?ywice. Szczeg█?owy opis w SIWZ
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90511100 Services de collecte de d╚chets solides urbains 90513100 Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina ?aga o statusie miejskim
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na: ˇ odbiorze odpad█w niesegregowanych (zmieszanych) odpad█w komunalnych i segregowanych z nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie Gminy ?aga o statusie miejskim i ich transport do instalacji komunalnej lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpad█w, zgodnie z hierarchi sposob█w postepowania z odpadami, o kt█rej mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach, ˇ zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpad█w Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy ?aga o statusie miejskim, ˇ zagospodarowaniu w instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpad█w o kodach: 20 01 35*, 20 01 36 Zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne ni wymienione w 20 01 31, 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj?ce rt??, 20 01 31*, 20 01 32 Przeterminowane leki, 20 01 28, 1501 10* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ?ywice.
   3. 2. Przedmiot umowy ma by realizowany z zachowaniem harmonogramu i sposobu okre?lonego w: uchwale Nr XXV/65/2016 Rady Miasta ?aga z 14.07.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy ?aga o statusie miejskim; uchwale Nr XXV/66/2016 Rady Miasta ?aga z 14.07.2016 r. w sprawie szczeg█?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpad█w komunalnych Od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpad█w, w zamian za uiszczon przez w?a?cicieli nieruchomo?ci op?at za gospodarowanie odpadami komunalnymi; uchwale Nr XIX/17/2016 Rady Miasta ?aga z 26.02.2016 r. ze zm. w sprawie przyj?cia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpad█w Komunalnych w ?aganiu.
   3. 3. Dane dotycz?ce Gminy ?aga o statusie miejskim: a) powierzchnia Gminy ?aga o statusie miejskim wynosi 4038 ha. b) dane wg stanu na dzie 30.06.2020r.: ˇ liczba nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie miasta ?aga ˝ 2676 nieruchomo?ci, ˇ liczba mieszka?c█w miasta ?aga segreguj?cych odpady, obj?ta systemem gospodarki odpadami - 20586 os█b. c) ilo? odpad█w komunalnych odebrana od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu miasta ?aga w I p█?roczu 2020 r. ˝ 3496,26 Mg, z tego: ˇ niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) stanowi?y 2064,34 Mg ˇ selektywnie zebrane odpady komunalne - 1431,92 Mg (z tego: opakowania z papieru i tektury 181,58 Mg, opakowania ze szk?a 259,66 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 255,98 Mg, bioodpady 467,82 Mg, meble i inne odpady wielkogabarytowe 126,24 Mg, oraz odpady budowlane i remontowe ˝ 139,76 Mg, zu?yte opony- 0,88Mg).). d) ilo? odpad█w segregowanych zebrana w PSZOK w I p█?roczu 2020 r. ˝ 318,108 Mg: ˇ odpady wielkogabarytowe(kod 20 03 07)ˇ142,98 Mg, ˇ odpady ulegaj?ce biodegradacji (kod 20 02 01)- 8,52 Mg, ˇ opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) -4,96 Mg, ˇ opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) -1,76 Mg, ˇ opakowania ze szk?a (kod 15 01 07) ˝ 1,98 Mg, ˇ zu?yte opony (kod 16 01 03) ˝ 12,66 Mg, ˇ odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbi█rek i remont█w (kod 17 01 01)- 133,74 Mg, ˇ zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne (kod 20 01 35, kod 20 01 36) ˝ 11,48 Mg, ˇ metale (kod 20 01 40)- 0,35 Mg. e) likwidacja nielegalnych wysypisk odpad█w na terenie miasta ?aga w 2019 r. ˝ 45 szt., odpady zebrane podczas likwidacji - 7 Mg. Wskazane wy?ej dane nale?y traktowa jako ilo?ci orientacyjne.Wykonawcy nie b?dzie przys?ugiwa?o prawo dodatkowego wynagrodzenia z tytu?u osi?gni?cia innych wielko?ci. Wykonawca powinien przy obliczaniu ceny oferty wzi? pod uwag wszystkie dost?pne informacje, wzi? pod uwag uwarunkowania i wymogi prawne dotycz?ce systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz sprawdzi charakterystyk terenow?, rodzaj zabudowy i inne, na terenie Gminy ?aga o statusie miejskim. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 4 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   5. 1. O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy: nie podlegaj wykluczeniu w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu i SIWZ, na potwierdzenie kt█rych Wykonawca z?o?y O?wiadczenie wst?pne ˝Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (JEDZ).
   5. 2. Warunki udzia?u w post?powaniu: o udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce: 1) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile Wynika to z odr?bnych przepis█w, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) zdolno?ci technicznej lub zawodowej ˇ okre?lone przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu i SIWZ.
   5. 3.Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia.
   5. 3.1. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
   5. 3.2. Przepisy dotycz?ce wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia.
   5. 3.3.Je?eli oferta wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia zostanie wybrana, zamawiaj?cy b?dzie ??da przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego, umowy reguluj?cej wsp█?prac tych wykonawc█w.
   5. 4. Okre?lenie warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   5. 4.1. Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu, o kt█rym mowa w pkt
   5. 2.1. ppkt1) SIWZ., je?eli: 1) posiada wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpad█w Komunalnych os w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie Gminy ?aga o statusie miejskim, Prowadzonego przez Burmistrza Miasta ?aga?, zgodnie z ustaw z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.2010 ze Zmianami) w zakresie obj?tym przedmiotem zam█wienia, 2) posiada wpis do Rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce Odpadami, o kt█rych mowa w art. 49 ust.7 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.701 z p█z. zm.), prowadzonego przez Marsza?ka Wojew█dztwa, w zakresie obj?tym przedmiotem zam█wienia, 4) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpad█w komunalnych oraz Odpad█w komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ w?a?ciwy ze wzgl?du na Miejsce zbierania odpad█w, opisane w art. 41 ust.1 lub art. 232 ust.1 ustawy z dnia 14 Grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.701 ze. zm.); Na potwierdzenie spe?nienia tego warunku wykonawca przed?o?y dokumenty, o kt█rych mowa w punkcie
   6. 2 SIWZ.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   5. 4.2. Wykonawca spe?ni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o kt█rym mowa w pkt
   5. 2.1. ppkt.3) SIWZ, je?eli: 1) wykona w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli Okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie co najmniej 1 us?ug Polegaj?c na odbiorze i transporcie odpad█w komunalnych wykonan na rzecz W?a?cicieli nieruchomo?ci w spos█b ci?g?y przez okres minimum 4 miesi?cy, o masie ??cznej minimum 1300 Mg, o ??cznej warto?ci minimum 800.000,00 z?. 2)) dysponuje nast?puj?cym wyposa?eniem w celu wykonania zam█wienia publicznego: ˇ co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpad█w Komunalnych, ˇ co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych Odpad█w komunalnych, ˇ co najmniej jednym samochodem specjalistycznym wyposa?onym w urz?dzenie do Mycia i dezynfekcji pojemnik█w, ˇ co najmniej dwoma pojazdami o pojemno?ci za?adunkowej min. 6,5m3, przystosowanymi Do odbioru i wywozu odpad█w wielkogabarytowych. Pojazdy te musz spe?nia wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska Z dnia 11 stycznia 2013 roku; ˇ dysponuje baz transportowo-magazynowa na terenie Gminy ?aga o statusie miejskim Lub w odleg?o?ci nie wi?kszej ni 60 km od granicy miasta ?aga w celu zgromadzenia Niezb?dnego sprz?tu i materia?█w, na kt█rej znajduj si?: pomieszczenie/a Administracyjno-socjalne dla pracownik█w; zaplecze biurowe dla pracownika/█w Odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia; Miejsca przeznaczone do parkowania minimum 5 pojazd█w do odbierania odpad█w Komunalnych, zabezpieczone przed emisj zanieczyszcze do gruntu, zgodnie z Obowi?zuj?cymi przepisami; Miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpad█w z grupy odpad█w Komunalnych, zabezpieczone przed emisj zanieczyszcze do gruntu oraz Zabezpieczone przed dzia?aniem czynnik█w atmosferycznych, zgodnie z obowi?zuj?cymi Przepisami; Legalizowana samochodowa waga najazdowa ˝ w przypadku, gdy na terenie bazy Nast?puje magazynowanie odpad█w; Punkt bie??cej konserwacji i naprawy pojazd█w oraz miejscem do mycia i dezynfekcji Pojazd█w i pojemnik█w na odpady, zabezpieczony przed emisj zanieczyszcze do Gruntu, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ˝ o ile czynno?ci te nie s wykonywane Przez uprawnione podmioty zewn?trzne poza terenem bazy magazynowo ˝ Transportowej. Na potwierdzenie spe?nienia tego warunku wykonawca przed?o?y dokumenty o kt█rych mowa w punkcie
   6. 4. SIWZ.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
17.1. Wz█r umowy w sprawie zam█wienia publicznego stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ. 17.2. Zakres ?wiadczenia Wykonawcy wynikaj?cy z umowy jest to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie. 17.3. Umowa podlega uniewa?nieniu w cz??ci wykraczaj?cej poza okre?lenie przedmiotu zam█wienia zawartego w specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia z uwzgl?dnieniem art. 144 ustawy Pzp. 17.4. Wykonawcy, wyst?puj?cy wsp█lnie ponosz solidarn odpowiedzialno? za wykonanie umowy. 17.5. Zmiany w umowie. Zamawiaj?cy zakazuje zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wybory Wykonawcy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Na podstawie art. 43 ust.2b pkt.2 Ustawy Prawo zam█wie publicznych Zamawiaj?cy skr█ci termin sk?adania ofert, ze wzgl?du piln potrzeb udzielenia zam█wienia od 1 wrze?nia 2020 r. Zamawiaj?cy nie mia mo?liwo?ci wszcz?cia post?powania o udzielenie zam█wienia w stosowym czasie ze wzgl?du na ograniczenia kadrowe spowodowane COVID-19. W Wydziale odpowiedzialnym za przygotowanie Opisu przedmiotu zam█wieni w okresie stanu epidemicznego na d?ugotrwa?ej opiece nad dzie?mi przebywa?o 5 pracownik█w w tym pracownik merytoryczny zajmuj?cy si gospodark odpadami.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 17/08/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 17/08/2020 Heure locale: 14:00 Lieu:
Pok█j nr 20 Urz?d Miasta ?aga ul. Jana Paw?a II 15/20 ?aga 68-100
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   9. 1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie 30.000,00 z?. (s?ownie z?otych: trzydzie?ci tysi?cy 00/100).
   9. 2. Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   9. 3. Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach, o kt█rych mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieni?dzu, b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo - Kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z Dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
   9. 4. Z tre?ci gwarancji i por?cze?, o kt█rych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynika bezwarunkowe, nieodwo?alne i na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego, zobowi?zanie gwaranta do zap?aty na rzecz Zamawiaj?cego kwoty okre?lonej w gwarancji: 1) je?eli Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a wybrana: a) odm█wi podpisania umowy w sprawie zam█wienia publicznego na warunkach Okre?lonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy(je?eli Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia), c) zawarcie umowy w sprawie zam█wienia publicznego stanie si niemo?liwe z przyczyn Le??cych po stronie Wykonawcy. 2) je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt█rym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z Przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y o?wiadcze lub dokument█w Potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, o?wiadczenia, o Kt█rym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pe?nomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie Omy?ki, o kt█rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak mo?liwo?ci wybrania Oferty z?o?onej przez wykonawc jako najkorzystniejszej.
   9. 5. Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium wnoszone w pieni?dzu wp?aca si przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego Bank Santander O/ ?aga 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101
   9. 6. Wniesienie wadium w pieni?dzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj?cego b?dzie skuteczne z chwil uznania tego rachunku bankowego kwot wadium (je?eli wp?yw ?rodk█w pieni??nych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj?cego nast?pi przed up?ywem terminu sk?adania ofert).
   9. 7. Wadium wniesione w inne formie ni pieni??na wykonawca wnosi w formie elektronicznej za po?rednictwem dedykowanego formularza dost?pnego na ePUAP oraz udost?pnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Orygina dokumentu wadialnego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym os█b upowa?nionych do jego wystawienia (Gwaranta) sk?adny jest przez wykonawc za po?rednictwem Formularza do komunikacji, jako za??cznik.
   9. 8. Je?eli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych og?aszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurs█w ?rednich walut obcych) w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   9. 9. Je?eli wadium zostanie wniesione w formach, o kt█rych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach okre?lona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg ?redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych og?aszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurs█w ?rednich walut obcych) w dniu publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   9. 10. Z wadium wniesionego w pieni?dzu oraz w innych formach, o kt█rych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp musi wynika?, ?e wadium zabezpiecza ofert Wykonawcy z?o?on w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego na ĐOdbi█r i transport odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpad█w Komunalnych na terenie Gminy ?aga o statusie miejskim
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
18.1. ?rodki ochrony prawnej unormowane s w dziale VI art. 179-198 g ustawy Pzp. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp. 18.2. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 18.3. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 18.4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 18.5. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia. 18.6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej. 18.7. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 18.8. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 18.9. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 18.10. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy?a si zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 18.11. Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 18.12. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie p█?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. 18.13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Adresse internet: www.zup.gov.pl www.zup.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511100 - Services de collecte de dÚchets solides urbains 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90513100 - Services d'Úlimination des ordures mÚnagŔres