Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne '?? Appareils de détection et d'analyse '?? Dostawa przeno'?nych elektronicznych analizatorów do wst'?pnego wykrywania w '?linie osób badanych '?rodków dzia'?aj'?cych podobnie do alkoholu.

2024/S 2024-127178  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
127178-2024 - Résultats
Pologne – Appareils de détection et d'analyse – Dostawa przenosnych elektronicznych analizatorów do wstepnego wykrywania w slinie osób badanych srodków dzialajacych podobnie do alkoholu.
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Komenda Glówna Policji
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa przenosnych elektronicznych analizatorów do wstepnego wykrywania w slinie osób badanych srodków dzialajacych podobnie do alkoholu.
Description: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przenosnych elektronicznych analizatorów do wstepnego wykrywania w slinie osób badanych srodków dzialajacych podobnie do alkoholu w ilosci: 100 zestawów (zamówienie podstawowe), opcja: dodatkowo do 20 zestawów. Przedmiot zamówienia zostal szczególowo opisany w Zalaczniku nr 2 do SWZ.
Identifiant de la procédure: cc501437-c9f4-4e72-9474-c2c738b7e6a0
Identifiant interne: 222/Cut/23/EZ/PMP
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Koniecznosc pilnego zaspokojenia potrzeb sluzb ruchu drogowego w zapobieganiu wykroczeniom polegajacym na kierowaniu pojazdami w stanie po zazyciu substancji psychotropowych.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 38430000 Appareils de détection et d'analyse
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: KOMENDA GLÓWNA POLICJI 02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-624
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Zamawiajacy przewiduje mozliwosc uniewaznienia postepowania o udzielenie zamówienia, jezeli srodki publiczne, które Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia, nie zostana mu przyznane.Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty bedzie zadal od wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych okreslonych w rozdziale XI SWZ.Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklada dokumenty okreslone w rozdziale XI SWZ. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim na elektronicznej platformie e-Zamawiajacy (https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl). Wymagania zwiazane z platforma,przedstawiono w rozdz. XIII SWZ oraz na stronie platformy. O zamówienie moze sie ubiegac Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podst. art. 108 ust. 1i 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podst. z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine, oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy moze uniewaznic postepowanie o udzielenie zamówienia przed uplywem terminu skladania ofert, jezeli wystapily okolicznosci powodujace, ze dalsze prowadzenie postepowania jest nieuzasadnione.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Dostawa przenosnych elektronicznych analizatorów do wstepnego wykrywania w slinie osób badanych srodków dzialajacych podobnie do alkoholu.
Description: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przenosnych elektronicznych analizatorów do wstepnego wykrywania w slinie osób badanych srodków dzialajacych podobnie do alkoholu w ilosci: 100 zestawów (zamówienie podstawowe), opcja: dodatkowo do 20 zestawów. Przedmiot zamówienia zostal szczególowo opisany w Zalaczniku nr 2 do SWZ.
Identifiant interne: 222 Cut 23 EZ PMP
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 38430000 Appareils de détection et d'analyse
Quantité: 100 
Options:
Description des options: 1. Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia Przedmiotu umowy zamówienia podstawowego (gwarantowanego) w terminie do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy.
   2.  Termin dostawy towaru nabywanego w ramach prawa opcji bedzie tozsamy z terminem dostawy towaru w ramach zamówienia podstawowego.
   3.  Zamawiajacy jest uprawniony do zlozenia oswiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie trzydziestu dni od dnia podpisania umowy.
   4.  Zamawiajacy moze wystapic do Wykonawcy z pisemnym oswiadczeniem o zamiarze skorzystania z prawa opcji takze po uplywie trzydziestu dni od dnia podpisania umowy, przed terminem realizacji zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiajacy musi uzyskac pisemna zgode Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji.
   5.  Umowa (zamówienie gwarantowane + zmówienie opcjonalne) zakonczy sie w terenie 3 miesiecy od jej zawarcia.
   6.  Zamawiajacy zastrzega, iz zamówienie, okreslone jako zamówienie opcjonalne, jest uprawnieniem a nie zobowiazaniem. Zamawiajacy moze nie skorzystac z prawa opcji w szczególnosci, w przypadku nieuzyskania srodków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysluguje zadne roszczenie z tego tytulu.
   7.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 3 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedura, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.Przystepujac do przetargu, Wykonawca zobowiazany jest wniesc wadium, zaznaczajac cel wplaty, w wysokosci: 40 000,00 zl
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Czas trwania analizy próbki sliny od chwili wprowadzenia kasety do urzadzenia 20%

Critère:
Type: Qualité
Description: Okres gwarancji 20%

Critère:
Type: Prix
Description: Ogólna Cena oferty brutto zamówienia (zamówienie gwarantowane + opcja) 60%
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: metoda procentowa
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Wykonawcom przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy mimo, ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   3.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   5.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przysluguje skarga do sadu.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Komenda Glówna Policji
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Komenda Glówna Policji

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 2 468 167,20 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: AMII
Offre:
Identifiant de l’offre: 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 16/222/Cut/23/EZ/PMP
Titre: „Dostawa przenosnych elektronicznych analizatorów do wstepnego wykrywania w slinie osób badanych srodków dzialajacych podobnie do alkoholu w ilosci: 100 zestawów (zamówienie podstawowe), opcja: dodatkowo do 20 zestawów.”
Date de conclusion du marché: 21/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Komenda Glówna Policji
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse2 468 167,20 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée3 178 800,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Komenda Glówna Policji
Numéro d’enregistrement: 012137497
Département: BIURO FINANSÓW KGP
Adresse postale: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-672
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: WYDZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH
Adresse électronique: zamowieniakgp@policja.gov.pl
Téléphone: 22-60-120-44
Télécopieur: +48 226011857
Adresse internet: www.policja.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Market Planet- Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
Numéro d’enregistrement: 5262535153
Ville: Warszawa
Code postal: 02-188
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: info@marketplanet.pl
Téléphone: 22 576 88 00
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 010828091
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: iod.kio@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 458 78 01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: AMII
Numéro d’enregistrement: 0000120100
Ville: Lódz
Code postal: 92-518
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
Adresse électronique: officeamii@amii.pl
Téléphone: 42 648 44 44
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f1fbad1f-19f5-499e-b87f-ad13fec536f6 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 08:54:56 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 127178-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
38430000 - Appareils de détection et d'analyse