Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne: Appareils et instruments médicaux divers: Dostawa instrumentów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiaj'...cego systemem chirurgii robotycznej Da Vinci XI

2024/S 2024-033103  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33103-2024 - Résultats
Pologne – Appareils et instruments médicaux divers – Dostawa instrumentów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiajacego systemem chirurgii robotycznej Da Vinci XI
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa instrumentów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiajacego systemem chirurgii robotycznej Da Vinci XI
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiajacego systemem chirurgii robotycznej Da Vinci XI
Identifiant de la procédure: 5652f4a5-52b8-4987-89ed-784568609043
Identifiant interne: W.Sz.Z:TZ-280-128/23
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Sw. Józefa 53-59  
Ville: Torun
Code postal: 87-100
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. W niniejszym postepowaniu - na podstawie art.139 ustawy Pzp - Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu- tzw. „procedura odwrócona”. Wykonawcy nie sa obowiazani do zlozenia wraz z oferta oswiadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp (JEDZ)- oswiadczenie to wymagane bedzie wylacznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyzej oceniona. Wyjatkiem od tej zasady jest koniecznosc zlozenia wraz z oferta przez Wykonawców dwóch oswiadczen wstepnych w zakresie braku podstaw do wykluczenia uwzgledniajacych regulacje „sankcyjne“, o których mowa w formularzu „OFERTA”.
   2.  Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, wstepnego oswiadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art. 139 ustawy Pzp, a takze do zlozenia w terminie nie krótszym niz 10 dni aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych, którymi sa: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka karnego, - sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. 2) Oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej. 3) Oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia majacego na celu zaklócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, e) art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp. 4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzadzone nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji. 5) Oswiadczenie Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. 6) Oswiadczenie Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany do rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie.
   4.  Z uwagi na ograniczona ilosc znaków mozliwych do wprowadzenia w sekcjach niniejszego ogloszenia: a) szczególowe zasady w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do Wykonawców majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone sa w rozdziale IV SWZ, b) szczególowe zasady w zakresie udostepnienia zasobów, w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu, okreslone sa w rozdziale IV SWZ, c) szczególowe zasady skladania ofert wspólnych, okreslone sa w rozdziale IV SWZ. d) szczególowe zasady w zakresie mozliwosci powierzenia wykonania czesci zamówienia podwykonawcy, okreslone sa w rozdziale IV SWZ.
   5.  Informacje w zakresie przedmiotowych srodków dowodowych zamieszczono w rozdziale V SWZ.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa instrumentów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiajacego systemem chirurgii robotycznej Da Vinci XI
Description: Specyfikacje asortymentowo-ilosciowo-cenowa okresla Zalacznik Nr 2 do SWZ, który Wykonawca zobowiazany jest wypelnic i zalaczyc do oferty.
Identifiant interne: Dostawa instrumentów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiajacego systemem chirurgii robotycznej Da Vinci XI
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Options:
Description des options: Z uwagi na charakter i specyfike zamówienia tj. zmieniajace sie faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne pozycje w okresie realizacji zamówienia, Zamawiajacy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zastrzega sobie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp), tj. zakupu wiekszej liczby niektórych pozycji asortymentowych przy równoczesnym zmniejszeniu liczby innych pozycji asortymentowych pod warunkiem zachowania obowiazujacych cen jednostkowych przedmiotu umowy i niezmienionej calkowitej wartosci przedmiotu umowy.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. sw. Józefa 53-59  
Ville: Torun
Code postal: 87-100
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/03/2024
Durée: 12 Mois
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 95

Critère:
Type: Qualité
Description: Termin dostawy
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Odwolanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi sie w terminie:
   1. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej,
   1. 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w pkt.
   1. 1.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz wskazane w pkt. 1 i 2 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   4.  Srodki ochrony prawnej szczególowo unormowane sa w Dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Urzad Zamówien Publicznych, Biuro Odwolan

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Numéro d’enregistrement: REGON: 000316068
Adresse postale: ul. Sw. Józefa 53-59  
Ville: Torun
Code postal: 87-100
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Point de contact: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Adresse électronique: zamow_publ@wszz.torun.pl
Téléphone: +48566793510
Adresse internet: https://www.wszz.torun.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 010828091
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Urzad Zamówien Publicznych, Biuro Odwolan
Numéro d’enregistrement: REGON: 010828091
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Urzad Zamówien Publicznych, Biuro Odwolan
Adresse électronique: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9b97df19-5e7b-48bf-906d-2b4b6905a3fb - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 10:06:06 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33103-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers