Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Appareils et instruments médicaux divers : NZ.261.53.2023 Sukcesywne dostawy sprz'?tu jednorazowego uüytku

2024/S 2024-087216  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87216-2024 - Résultats
Pologne – Appareils et instruments médicaux divers – NZ.261.53.2023 Sukcesywne dostawy sprzetu jednorazowego uzytku
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: NZ.261.53.2023 Sukcesywne dostawy sprzetu jednorazowego uzytku
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy sprzetu jednorazowego uzytku. Zamówienie obejmuje 12 czesci (zadan). Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach.
Identifiant de la procédure: b8d3fb2b-a23e-4324-8aca-f44f897f5fe0
Identifiant interne: NZ.261.53.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Zyty 26  
Ville: Zielona Góra
Code postal: 65-046
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Informations complémentaires: 1. O udzielenie zamówienia moga sie ubiegac Wykonawcy, którzy:
   1. 1. nie podlegaja wykluczeniu;
   1. 2. spelniaja warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3 rozdzialu V SWZ.
   2.  Podstawy wykluczenia:
   2. 1. Art. 108 ust. 1 z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pózn. zm. zwana w dalszej czesci „ustawa”).
   2. 2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, z postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce: 1) w stosunku do którego otwarto likwidacje, ogloszono upadlosc, którego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, którego dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.
   2. 3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 835) o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiajacy wykluczy: 1) wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawce, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawce, którego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt
   3. 
   2. 4. Zgodnie z art. 5k rozporzadzenia 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 (Dz.U.UE.L.2022.111.1), wyklucza sie: 1) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedziba w Rosji; 2) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o którym mowa w ppkt 1) niniejszego ustepu; lub 3) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy dzialajace w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. 1) lub 2) niniejszego ustepu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamówienia.
   3.  Zamawiajacy, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni od dnia wezwania, wskazanych w SWZ podmiotowych srodków dowodowych, aktualnych na dzien skladania.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Zadanie nr 1 Sukcesywne dostawy pojemników na odpady medyczne.
Description: Przedmiotem zamówienia sa Sukcesywne dostawy pojemników na odpady medyczne. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach
Identifiant interne: NZ.261.53.1.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena - 80 pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui signe le marché: Bialmed Sp. z o.o.
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Zadanie nr 2 Sukcesywne dostawy myjek do mycia pacjentów
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy myjek do mycia pacjentów. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach
Identifiant interne: NZ.261.53.2.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33631600 Antiseptiques et désinfectants
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena - 80 pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui signe le marché: Sinmed Sp. z o.o.
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Zadanie nr 3 Sukcesywne dostawy butli Redona do wysokocisnieniowego drenazu ran pooperacyjnych
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy butli Redona do wysokocisnieniowego drenazu ran pooperacyjnych. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach
Identifiant interne: NZ.261.53.3.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 39226210 Bonbonnes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena - 80 pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui signe le marché: Zarys International Group Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia spólka komandytowa
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Zadanie nr 4 Sukcesywne dostawy igiel do biopsji gruboiglowej kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiajacego pistoletem Magnum (MG 1522).
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy igiel do biopsji gruboiglowej kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiajacego pistoletem Magnum (MG 1522) firmy Bard. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach
Identifiant interne: NZ.261.53.4.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33141320 Aiguilles à usage médical
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena- 80 pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui signe le marché: BERYL MED POLAND Sp. z o.o.
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Zadanie nr 5 Sukcesywne dostawy kaniul dotetniczych
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy igiel do biopsji gruboiglowej kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiajacego pistoletem Magnum (MG 1522) firmy Bard. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach
Identifiant interne: NZ.261.53.5.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33141220 Canules
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena - 80 pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui signe le marché: Skamex Spólka Akcyjna
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Zadanie nr 6 Sukcesywne dostawy cewników do podawania tlenu przez nos, drenów do tlenu, masek z nebulizatorem, masek z rezerwuarem, masek z drenem
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy cewników do podawania tlenu przez nos, drenów do tlenu, masek z nebulizatorem, masek z rezerwuarem, masek z drenem.. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach
Identifiant interne: NZ.261.53.6.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33157800 Dispositif d'administration d'oxygène
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena - 80pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui signe le marché: Sinmed Sp. z o.o.
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Zadanie nr 7 Sukcesywne dostawy systemu zamknietego do odsysania pacjenta oraz zlaczek do systemu zamknietego
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy systemu zamknietego do odsysania pacjenta oraz zlaczek do systemu zamknietego. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach
Identifiant interne: NZ.261.53.7.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33157000 Oxygénothérapie et assistance respiratoire
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena - 80 pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Zadanie nr 8 Sukcesywne dostawy kateterów do drenazu klatki piersiowej
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy kateterów do drenazu klatki piersiowej. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach
Identifiant interne: NZ.261.53.8.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33141642 Accessoires de drain
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena - 80 pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Zadanie nr 9 Sukcesywne dostawy ukladów oddechowych do posiadanego przez Zamawiajacego aparatów medin CNO i medin SINDI
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy ukladów oddechowych do posiadanego przez Zamawiajacego aparatów medin CNO i medin SINDI. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach
Identifiant interne: NZ.261.53.9.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33157000 Oxygénothérapie et assistance respiratoire
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena - 80 pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Zadanie nr 10 Sukcesywne dostawy sondy do cyklofotokoagulacji kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego laserem Vitra 810.
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy sondy do cyklofotokoagulacji kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego laseru Vitra 810. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach
Identifiant interne: NZ.261.53.10.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33141641 Sondes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena - 80 pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Zadanie nr 11 Sukcesywne dostawy igiel jednokrotnego uzytku do pobierania leków
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy igiel jednokrotnego uzytku do pobierania leków. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i wielkosc zostaly opisane w SWZ i jej zalacznikach
Identifiant interne: NZ.261.53.11.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33141320 Aiguilles à usage médical
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena - 80 pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: Zadanie nr 12 Sukcesywne dostawy oslonek na port iniekcyjny kompatybilne z workiem Viaflo.
Description: Przedmiotem zamówienia sa sukcesywne dostawy oslonek na port iniekcyjny kompatybilne z workiem Viaflo.
Identifiant interne: NZ.261.53.12.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33140000 Consommables médicaux, 33194000 Appareils et instruments de transfusion et de perfusion, 33600000 Produits pharmaceutiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/12/2023
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Oferta musi byc zabezpieczona wadium. Wysokosc wadium i sposób wniesienia zostaly opisane w SWZ.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena
Description: Cena - 80 pkt.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji dostaw czesciowych
Description: Termin realizacji dostaw czesciowych - 20 pkt.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowal sie nastepujacymi kryteriami: cena ofertowa = 80 pkt. termin realizacji dostaw czesciowych = 20 pkt.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze srodków ochrony prawnej szczególowo reguluja przepisy dzialu IX ustawy – Srodki ochrony prawnej. Termin wnoszenia odwolan: a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w lit. a.
   2.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwolanie w przypadkach innych niz okreslone w ust. 1 i 2 wnosi sie w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, w przypadku zamówien, których wartosc jest równa albo przekracza progi unijne.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation chargée des procédures de recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 415 860,08 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NEO PLUS SPZ.O.O.
Offre:
Identifiant de l’offre: oferta 11
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: NZ.261.53.9.2023
Date de conclusion du marché: 22/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: KD Medical Polska Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: oferta14
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: NZ.261.53.11.2023
Date de conclusion du marché: 16/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Baxter Polska sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: oferta 8
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: NZ.261.53.12.2023
Date de conclusion du marché: 12/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 970773231
Adresse postale: UL. ZYTY 26  
Ville: ZIELONA GÓRA
Code postal: 65-046
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Point de contact: Aleksandra Gaczynska
Adresse électronique: zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl
Téléphone: +48 683296200
Télécopieur: +48 683255808
Adresse internet: https://bip.szpital.zgora.pl/
Profil de l’acheteur: https://bip.szpital.zgora.pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Numéro d’enregistrement: 010828091
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Télécopieur: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 790003564
Adresse postale: Ul. Kazimierzowska 46/48/35  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-546
Subdivision pays (NUTS): Opolski (PL524)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dzp@bialmed.pl
Téléphone: +48 87 424 11 77
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Sinmed Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 365567681
Adresse postale: ul. Graniczna 32b  
Ville: Przyszowice
Code postal: 44-178
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dzp@sinmed.pl
Téléphone: +48 32 729 82 36
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Zarys International Group Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia spólka komandytowa
Numéro d’enregistrement: 273295877
Adresse postale: ul. Pod Borem 18  
Ville: Zabrze
Code postal: 41-808
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@zarys.com.pl
Téléphone: +48 32 376 07 24
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: BERYL MED POLAND Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 017397116
Adresse postale: Ul. Lopuszanska 36 bud. 14C  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-220
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Adresse électronique: j.maniecka@beryl-med.com
Téléphone: +48 12 634 44 111
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Skamex Spólka Akcyjna
Numéro d’enregistrement: 384767215
Adresse postale: ul. Czestochowska 38/52 nr lokalu 402  
Ville: Lódz
Code postal: 93-121
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dzp.an@skamex.com.pl
Téléphone: +48 42 677 65 77
Rôles de cette organisation
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: NEO PLUS SPZ.O.O.
Numéro d’enregistrement: 366361409
Adresse postale: WIERZEJSKA 94/12  
Ville: PIOTRKÓW TRYB.
Code postal: 97-300
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@neoplus.com.pl
Téléphone: +48 44 616 72 99
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0009
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: KD Medical Polska Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 142717423
Adresse postale: ul. Legionów 192B  
Ville: Czechowice – Dziedzice
Code postal: 43-502
Subdivision pays (NUTS): Zielonogórski (PL432)
Pays: Pologne
Adresse électronique: a.dorda@kdm-polska.pl
Téléphone: +48 33 813 02 75
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0011
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Baxter Polska sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 8271818828
Ville: Warszawa
Code postal: 00-380
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@baxter.com
Téléphone: 222019515
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0012
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 04faa0b5-9b11-4e5a-9e7b-81923866870f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 08/02/2024 07:58:49 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87216-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers