Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-E?k: Appareils de tomographie

2022/S 130-368701  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-E?k: Appareils de tomographie 2022/S 130-368701 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "Pro-Medica" w E?ku Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8481630309 Adresse postale: ul.Baranki 24 Ville: E?k Code NUTS: PL623 E?cki Code postal: 19-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Kulbacka Courriel: przetargi@szpital.elk.pl TÈlÈphone: +48 876219576 Fax: +48 876209599 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.promedica.elk.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medicaíí w E?ku Sp. z o. o. wraz z monta?em, instalacj? i jego uruchomieniem NumÈro de rÈfÈrence: 1192/2022
II.1.2) Code CPV principal 33115000 Appareils de tomographie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medicaíí w E?ku Sp. z o. o. wraz z monta?em, instalacj? i jego uruchomieniem zgodnie z tre?ci? Za??cznika nr 4 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia - Opis Przedmiotu ZamÛwienia. Wykonawca b?dzie zobowi?zany do wykonania przedmiotu zamÛwienia w terminie do 3 miesi?cy od daty zawarcia umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 2 500 135.29 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 2 999 958.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments mÈdicaux divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL623 E?cki
II.2.4) Description des prestations:
Tomograf Komputerowy wraz z monta?em, instalacj? i jego uruchomieniem
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry techniczne / PondÈration: 30% Prix - PondÈration: 70%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Zamawiaj?cy zaleca, aby przed przygotowaniem i z?o?eniem oferty Wykonawca dokona? wizji lokalnej w miejscu realizacji zamÛwienia, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiaj?cym.
   2.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 257 pkt. 1 mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego, je?eli ?rodki, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie, w ca?o?ci lub cz??ci nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 075-199191
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medicaíí w E?ku Sp. z o. o. wraz z monta?em, instalacj? i jego uruchomieniem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 500 135.29 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? WykonawcÛw, w stosunku do ktÛrych zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p.
   2.  Wykluczenie Wykonawcy nast?puje zgodnie z art. 111 p.z.p.
   3.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p, je?eli udowodni Zamawiaj?cemu, ?e spe?ni? ??cznie przes?anki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) Referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, dat wykonania i potwierdzeniem, ?e wykonane zosta?y nale?ycie; 2) O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - Za??cznik nr 6 do SWZ; 3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 p.z.p. - wzÛr o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 8 do SWZ. 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium zgodnie z rozdzia?em XV SWZ.
   1.  Przedmiotowe ?rodki dowodowe: 1) Katalogi w j?zyku polskim dla zaoferowanego produktu (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu po?wiadczaj?ce opis przedmiotu zamÛwienia i identyfikuj?ce produkt itp.) Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienie przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych. Ilekro? w SWZ, opisuj?c przedmiot zamÛwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemÛw referencji technicznych, o ktÛrych mowa w art.101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz? wyrazy " lub rÛwnowa?ne". W takim przypadku podane cechy materia?Ûw, nazw producentÛw, produktu lub urz?dzenia nale?y rozumie? jako definicje standardÛw, a nie konkretne rozwi?zania (nie gorsze ni? parametry u?ytkowe, funkcjonalne i techniczne materia?Ûw, urz?dze? lub produktÛw wskazanych w za??cznikach do SWZ). Wykonawca, ktÛry w ofercie powo?uje si? na rozwi?zania rÛwnowa?ne, obowi?zany jest wykaza? w sk?adanej ofercie, ?e oferowane przez niego dostawy spe?niaj? wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamÛwienia, ktÛrych dotyczy, w szczegÛlno?ci za pomoc? przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w art. 104-107 Pzp. Wi?cej informacji dotycz?cych powy?ej wskazanych obszarÛw szczegÛ?owo zawiera SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej okre?la SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/07/2022 Pologne-E?k: Appareils de tomographieType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33115000 - Appareils de tomographie 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers