Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption : 01/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Appareils de tomographie - Dostawa rezonansu i tomografu komputerowego

2024/S 2024-373538  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373538-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Appareils de tomographie – Dostawa rezonansu i tomografu komputerowego
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa rezonansu i tomografu komputerowego
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezonansu i tomografu komputerowego wraz z niezbednymi pracami remontowymi pomieszczen Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.
Identifiant de la procédure: d0438094-2d2c-46dc-b565-ff518de35ebd
Identifiant interne: SSM.DZP.200.87.2024
Type de procédure: Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure: Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp dokona najpierw badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33115000 Appareils de tomographie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33113000 Matériel d'imagerie à résonance magnétique
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Batorego 17/19 ul. Batorego 17/19 ul. Batorego 17/19
Ville: Torun
Code postal: 87-100
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Torun
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleart.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstwa wskazanego w art. 258 Kodeksu karnego
Corruptionart.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstw wymienionych w art. 228-230a lub 250a Kodeksu karnego, art.46 lub art.48 ustawy o sporcie lub art. 54 ust. 1 - 4 ustawy o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Fraudeart.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu Karnego, jak równiez przestepstw skarbowych, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt.1 lit. g) ustawy
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesart.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, która dotyczy dotyczy przestepstwa terrorystycznego lub przestepstwa zwiazane z dzialalnoscia terrorystyczna, czyli przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 par.20 Kodeksu karnego
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeart.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstw wskazanych w art. 299 lub art. 165a Kodeksu karnego
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsart.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w odniesieniu do przestepstwa powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 ust 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. - o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego
Paiement d’impôts et taxesart.108 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie podatków i oplat. Oplacanie skladek na ubezpieczenie spoleczne: art.108 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp w zakresie oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailart.108 ust.1 pkt 1 lit h i pkt 2 Ustawy Pzp, jesli osoby wystepujace po jego stronie zostaly ukarane za przestepstwo, o którym mowa w art. 9 ust 1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769)
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart.108 ust.1 pkt 5 ustawy PzP
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéart.108 ust.1 pkt 6 ustawy PzP
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale1) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie; 2) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentów i przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp), tj. za przestepstwa, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego [przestepstwa wiarygodnosci dokumentów] i przestepstwa, o których mowa w art. 296- 307 Kodeksu karnego [przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] , z wyjatkiem przestepstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. 3) wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933 ), a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeks u postepowania karnego . 4) postawy wykluczenia wskazanych art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. poz. 835) 5) art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1)

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa rezonansu i tomografu komputerowego
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezonansu i tomografu komputerowego wraz z niezbednymi pracami remontowymi pomieszczen Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.
Identifiant interne: SSM.DZP.200.87.2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33115000 Appareils de tomographie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 33113000 Matériel d'imagerie à résonance magnétique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Batorego 17/19  
Ville: Torun
Code postal: 87-100
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 8 Semaines
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Nom: zamawiajacy nie stawia szczególowego warunku w tym zakresie

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: zamawiajacy nie stawia szczególowego warunku w tym zakresie

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: zamawiajacy nie stawia szczególowego warunku w tym zakresie

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: zamawiajacy nie stawia szczególowego warunku w tym zakresie
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 60
Pondération (points, valeur exacte): 60

Critère:
Type: Qualité
Description: 40
Pondération (points, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: polonais
Catalogue électronique: Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Description de la garantie financière: Wadium w wysokosci 290 000,00 zl powinno byc wniesione przed uplywem terminu skladania ofert. Okres waznosci wadium powinien byc zgodny z terminem zwiazania oferta. Wadium moze byc wniesione w nastepujacych formach: a) pieniadzu - na konto Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu mieszczce sie w Banku Millenium S.A. nr 09 1160 2202 0000 0000 6172 0675 z adnotacja: „wadium przetarg: SSM.DZP.200.87.2024, ”. Za date wniesienia wadium przyjmuje sie date jego wplywu na konto Zamawiajacego. b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2023 r. poz. 462, ze zm.). Jezeli wadium jest wnoszone w formie poreczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiajacemu oryginal gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, o których mowa w lit. b-d, wykonawca przekazuje zamawiajacemu oryginal gwarancji lub poreczenia, w postaci elektronicznej.
Date limite de réception des offres: 01/07/2024 09:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 01/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Montage financier: Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postepowania w przypadku nieotrzymania srodków na sfinansowanie zadania
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Organisation qui traite les offres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
Numéro d’enregistrement: 870252274
Adresse postale: ul. Batorego 17/19; 87-100 Torun ul. Batorego 17/19; 87-100 Torun ul. Batorego 17/19; 87-100 Torun
Ville: Torun
Code postal: 87-100
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: dzp@med.torun.pl
Téléphone: 56 61 00 319
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://ezamowienia.gov.pl
Profil de l’acheteur: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: Postepu 17a, 02-676 Warszawa  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: (22) 4587801
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 302609-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Zmiana terminu skladania ofert z 27.06.2024 na 01.07.2024, Zmiana terminu otwarcia ofert z 27.06.2024 na 01.07.2024
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: W zakladce informacja o skladaniu ofert: Termin skladania ofert - zmiana terminu skladania ofert z 27.06.2024 na 01.07.2024, Data otwarcia - zmiana terminu otwarcia ofert z 27.06.2024 na 01.07.2024
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0df1b65b-7a5d-4128-ab20-801cba76c13e - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 12:03:27 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373538-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33113000 - Matériel d'imagerie à résonance magnétique 
33115000 - Appareils de tomographie