Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-O?arów Mazowiecki:Voitures particulières

2023/S 97-302156  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-O?arów Mazowiecki: Voitures particulières 2023/S 097-302156 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI Numéro national d'identification: REGON 013271996 Adresse postale: ul. Pozna?ska 129/133 Ville: O?arów Mazowiecki Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-850 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna D?bek Courriel: jdabek@pwz.pl Téléphone: +48 227337269 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pwz.pl Adresse du profil d'acheteur: https://ezamowienia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DOSTAWA POJAZDÓW Z NAP?DEM ELEKTRYCZNYM, HYBRYDOWYM WRAZ Z BUDOW? WIAT FOTOWOLTAICZNYCH Numéro de référence: IZA.272.1.9.2023
II.1.2) Code CPV principal 34110000 Voitures particulières
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów z nap?dem elektrycznym, hybrydowym wraz z budow? wiat fotowoltaicznych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa pojazdów z nap?dem elektrycznym i hybrydowym
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144900 Véhicules électriques 34100000 Véhicules à moteur - CB41
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Lieu principal d'exécution:
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w O?arowie Mazowieckim
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamówienia obejmuje dostaw? sprz?tu transportowego, w postaci samochodów osobowych z nap?dem elektrycznym, hybrydowym. Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia dla cz??ci 1 zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowi?cy za??cznik nr 14 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin dostawy pojazdów / Pondération: 30% Critère de qualité - Nom: Odleg?o?? serwisu od siedziby Zamawiaj?cego / Pondération: 10% Prix - Pondération: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Budowa wiat i monta? paneli fotowoltaicznych oraz punktów ?adowania pojazdów
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331200 Modules solaires photovoltaïques 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires 45310000 Travaux d'équipement électrique 45000000 Travaux de construction 45223100 Assemblage de structures en métal 45261910 Réparation de toiture 31311000 Connexions de réseau 45223500 Structures en béton armé 31158000 Chargeurs - MA11
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Lieu principal d'exécution:
powiat warszawski zachodni
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, polegaj?ce na budowie/monta?u: w 6 lokalizacjach wiat fotowoltaicznych wyposa?onych w stacj? ?adowania pojazdów elektrycznych (po jednej sztuce dla ka?dej lokalizacji 22 kWp), w 2 lokalizacjach monta? paneli fotowoltaicznych na istniej?cych obiektach wraz z stacjami ?adowania pojazdów (po jednej sztuce dla ka?dej lokalizacji 22 kWp). Szczegó?owy zakres przedmiotu zamówienia dla cz??ci 2 zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowi?cy za??cznik nr 15 do SWZ. Przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych nale?y wykona? zgodnie z dokumentacj? projektow? zawart? w za??cznikach nr 15a do SWZ z uwzgl?dnieniem uwag zawartych w OPZ..
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40% Prix - Pondération: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 052-152910
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
DOSTAWA POJAZDÓW Z NAP?DEM ELEKTRYCZNYM, HYBRYDOWYM WRAZ Z BUDOW? WIAT FOTOWOLTAICZNYCH
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
DOSTAWA POJAZDÓW Z NAP?DEM ELEKTRYCZNYM, HYBRYDOWYM WRAZ Z BUDOW? WIAT FOTOWOLTAICZNYCH
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Z post?powania o udzielenie zamówienia, wyklucza si? wykonawc?: w przypadkach okre?lonych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp; na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) ; na podstawie art. 5k ust. 1 rozporz?dzenia 833/2014. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. - dalej "RODO") Zamawiaj?cy informuje, i? administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni, e-mail: iod@pwz.pl , tel. 22 733 72 00 Inspektorem Ochrony Danych mo?na skontaktowa? si? na adres e-mail: iod@pwz.pl iod@pwz.pl iod@pwz.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 1)Odwo?anie przys?uguje na niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 2) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposób, 3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, 4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lono w pkt. 2 i 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 DOSTAWA POJAZDÓW Z NAP?DEM ELEKTRYCZNYM, HYBRYDOWYM WRAZ Z BUDOW? WIAT FOTOWOLTAICZNYCH 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
31158000 - Chargeurs 
31311000 - Connexions de réseau 
34100000 - Véhicules à moteur 
34110000 - Voitures particulières 
34144900 - Véhicules électriques 
45000000 - Travaux de construction 
45223100 - Assemblage de structures en métal 
45223500 - Structures en béton armé 
45261215 - Travaux de couverture de panneaux solaires 
45261910 - Réparation de toiture 
45310000 - Travaux d'équipement électrique