01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-O?arowice: ...lectricitÈ

2018/S 235-538336 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/12/2018 S235  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-O?arowice: ...lectricitÈ 2018/S 235-538336 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses GÛrno?l?skie Towarzystwo Lotnicze S.A.
ul. Wolno?ci 90 O?arowice 42-625 Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Wysocka TÈlÈphone: +48 323927202 Courriel: biuro-zarzad@gtl.com.pl Fax: +48 323927376 Code NUTS: PL22A Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gtl.com.pl www.gtl.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale ActivitÈs aÈroportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
WybÛr sprzedawcy energii elektrycznej do obiektÛw GÛrno?l?skiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach NumÈro de rÈfÈrence: U/52/DE/2018
II.1.2) Code CPV principal 09310000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda energii elektrycznej do obiektÛw GÛrno?l?skiego Towarzystwa Lotniczego S.A. znajduj?cych si w Pyrzowicach, ul. Wolno?ci 90. SzczegÛ?owo opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w rozdziale III SIWZ. SzczegÛ?owo informacja o przetwarzaniu danych osobowych zosta?a okre?lona w rozdziale XXX SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 5 240 289.20 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Mi?dzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach ul. Wolno?ci 90, 42-625 O?arowice, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy b?dzie wykorzystywa energi elektryczn m.in. do: ó zasilania systemÛw zwi?zanych z wykonywaniem operacji lotniczych, ó o?wietlania obiektÛw, ó o?wietlania drÛg technicznych i parkingÛw, ó zasilanie systemÛw transportu poziomego i pionowego, ó zasilania obiektÛw technologicznych: kot?ownie, hydrofornie, oczyszczalnie ?ciekÛw, przepompownie ?ciekÛw, ó zasilanie systemÛw klimatyzacji i wentylacji, ó zasilanie systemÛw monitoringu, ó zasilanie wyposa?enia gastronomicznego. b) wyszczegÛlnienie obiektÛw, dla ktÛrych Zamawiaj?cy potrzebuje energi elektryczn?: ó stacja transformatorowa ST 8A ñ hangar 1 i 2, KOL (zespÛ obiektÛw warsztatowo-magazynowo-socjalnych s?u?b eksploatacji lotniska), o?rodek radarowy, o?rodek radiowy, droga startowa, magazyn paliw, bli?sza radiostacja nawigacyjna, obiekty zaplecza cateringowego, p?yty postojowe samolotÛw, p?yta odladzania samolotÛw, zasilania zaplecza budowy, hangary obs?ugi samolotÛw, baza CARGO, ó stacja transformatorowa ST 6A ñ terminale pasa?erskie A i B oraz C (przylotowy), terminale CARGO, budynek wielofunkcyjny, wie?a kontroli lotÛw, kot?ownie, oczyszczalnie ?ciekÛw, przepompownie ?ciekÛw, hydroforownie, parkingi, droga dojazdowa, drogi technologiczne i p?yty postojowe samolotÛw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj?cy b?dzie si kierowa nast?puj?cymi kryteriami: ó cena - 100 %
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 169-385702
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
WybÛr sprzedawcy energii elektrycznej do obiektÛw GÛrno?l?skiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Pyrzowicach
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Energa-ObrÛt S.A.
9570968370 al. Grunwaldzka 472 Gda?sk 80-309 Pologne TÈlÈphone: +48 627671280 Courriel: Przemyslaw.Gajda@energa.pl Fax: +48 627671280 Code NUTS: PL63 Adresse internet: www.energa.pl www.energa.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 697 661.56 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 240 289.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cd. do pkt III.1.1) og?oszenia Wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   3. 3. za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   3. 4. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
   3. 5. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   3. 6. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne;
   3. 7. o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, r. poz. 1445);
   3. 8. O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. O?wiadczenie nale?y z?o?y w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o ktÛrych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP,.
   3. 9.Dokumenty sk?adane przez Wykonawc maj?cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej okre?la ß 7 i 8 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od WykonawcÛw w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (Dz.U. z 2016 r. poz.1126)
   4. Warunki udzia?u w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego zgodnie z art.. 22 ust. 1b ustawy PZP:
   4. 1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej: Wykonawca musi wykaza?, ?e posiada: a) aktualn koncesj na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi elektryczn na terenie Polski wydan przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, b) aktualn umow z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w?a?ciwym dla lokalizacji obiektu obj?tego niniejszym zamÛwieniem na przesy?anie energii elektrycznej do Zamawiaj?cego. Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona W celu wykazania spe?niania niniejszego warunku zostanie wezwany do z?o?enia: 1) Aktualnej koncesji na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi elektryczn na terenie Polski wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki. 2) O?wiadczenia Wykonawcy dot. zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w?a?ciwym dla lokalizacji obiektu obj?tego zamÛwieniem na przesy?anie energii elektrycznej do Zamawiaj?cego, tj. TAURON Dystrybucja S.A. sporz?dzonego wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4 do SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj przepisy dzia?u VI ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej (art. 179 -198 g ustawy).
   2.  Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i nast?pne ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
   3.  ?rodkami ochrony prawnej s?: ó odwo?anie, ó skarga do s?du.
   4.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj?: ó Wykonawcom, ó innym podmiotom, o ktÛrych mowa w art. 179 ust. 1 ustawy PZP, ó organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP, w przypadkach okre?lonych w art. 179 ust. 2 ustawy PZP, a w przypadku skargi do s?du - rÛwnie Zamawiaj?cemu. Odwo?anie Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?cego wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. SzczegÛ?owo kwestie odnosz?ce si do odwo?ania uregulowane s w art. 180 - 198 ustawy PZP. Skarga do s?du Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. SzczegÛ?owo kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 198 a -198 g ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité