Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-O?arowice: Services de campagne publicitaire

2020/S 149-366482  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-O?arowice: Services de campagne publicitaire 2020/S 149-366482 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Górno?l?skie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Adresse postale: Wolno?ci 90 Ville: O?arowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 42-625 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Wysocka Courriel: biuro-zarzad@gtl.com.pl Téléphone: +48 323927202 Fax: +48 323927376 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.katowice-airport.com www.katowice-airport.com
I.6) Activité principale Activités aéroportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Podpisanie umowy o ?wiadczenie us?ug marketingowych z lini lotnicz Ryanair DAC na rok 2020-2024 Numéro de référence: U/28/DM/2020
II.1.2) Code CPV principal 79341400 Services de campagne publicitaire
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest podpisanie umowy o ?wiadczenie us?ug marketingowych z lini lotnicz Ryanair DAC na rok 2020-2024.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Code NUTS: PL22A Katowicki
II.2.4) Description des prestations:
Podpisanie umowy o ?wiadczenie us?ug marketingowych z lini lotnicz Ryanair DAC na rok 2020-2024
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans appel à la concurrence préalable Explication:
Górno?l?skie Towarzystwo Lotnicze S.A. (dalej: "GTL S.A."), zarz?dzaj?ce Mi?dzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (dalej: "MPL Katowice" lub "Katowice Airport"), dbaj?c o wysok jako? ?wiadczonych us?ug oraz budowanie zaanga?owania w oparciu o zaproponowan strategi dzia?a?, wszcz??o post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki w celu "Podpisania umowy o ?wiadczenie us?ug marketingowych z lini lotnicz Ryanair DAC na rok 2020-2024". W zwi?zku z otwarciem bazy operacyjnej linii lotniczych z Grupy Ryanair: Ryanair DAC, Ryanair Sun, projekt ten wymaga du?ego zaanga?owania GTL S.A. w promocj marki Katowice Airport oraz kierunków oferowanych z tego portu lotniczego. Dodatkowo nale?y podkre?li fakt, i w chwili obecnej transport lotniczy jest jednym z najbardziej dotkni?tych sektorów na ?wiecie, poniewa epidemia COVID-19 odbija si na ca?ej bran?y turystycznej. Dost?pne raporty IATA, ACI, Eurocontrol oraz opinie niezale?nych ekspertów z bran?y lotniczej prognozuj?, ?e nawet po opanowaniu pandemii i cofni?ciu obostrze ruch na lotniskach b?dzie si odtwarza bardzo powoli. Jednocze?nie pomimo trwaj?cego kryzysu, linie lotnicze i lotniska maj wspóln misj przywrócenia zaufania klientów oraz zainteresowania oferowanymi kierunkami. Planowana kampania z przewo?nikiem z Grupy Ryanair ??czy w sobie najwi?ksze kana?y dotarcia do potencjalnych pasa?erów przebywaj?cych na pok?adach samolotów w postaci reklamy na lukach baga?owych jak równie reklamy na zewn?trz samolotu. Jest to skuteczne narz?dzie na promocj marki Katowice Airport, na dotarcie do milionów potencjalnych pasa?erów. Celem tych akcji marketingowo-promocyjnych jest wzrost ?wiadomo?ci marki Katowice Airport w kraju, jak równie poza jego granicami oraz zwi?kszenie tym samym ruchu wylotowego i przylotowego do Katowice Airport. Maj?c na uwadze tre? art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b oraz art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych, Górno?l?skie Towarzystwo Lotnicze S.A. uwa?a, ?e wybór trybu post?powania "zamówienie z wolnej r?ki" oraz okres realizacji zamówienia w niniejszym przypadku jest w pe?ni uzasadniony. Opisane w powy?szym uzasadnieniu szczególne przyczyny techniczne oraz wskazanie na przys?uguj?c Ryanair DAC ochron praw wy??cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepisów (w tym w zakresie ochrony prawno-autorskiej) jednoznacznie wskazuj?, ?e linia lotnicza Ryanair jest jedynym podmiotem zdolnym do wykonania przedmiotowego zamówienia. Wykonanie zamówienia przez innego Wykonawc jest ze wzgl?dów technicznych i zwi?zanych z ochron praw wy??cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepisów, w tym w zakresie ochrony prawno-autorskiej niemo?liwe, a ta niemo?liwo? ma charakter obiektywny i nieprzezwyci??alny.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
09/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ryanair DAC Ville: Dublin Code NUTS: IE0 IRELAND Pays: Irlande
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wskazana w punkcie V.2.1 og?oszenia data, jest dat?, kiedy zosta?a podj?ta przez Zarz?d GTL S.A. decyzja o uruchomieniu post?powania i zatwierdzeniu trybu post?powania - zamówienie z wolnej r?ki w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast?pne ustawy Prawo zamówie publicznych. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówie publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79341400 - Services de campagne publicitaire