Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 17/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Articles de papeterie imprim's, except' les formulaires - Druk i dystrybucja material'w egzaminacyjnych z zakresu ksztalcenia og'lnego w 2025 r., tj. egzaminu 'smoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wst'?pnego, egzamin'w eksternistycznych

2024/S 2024-350725  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350725-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Articles de papeterie imprimés, excepté les formulaires – Druk i dystrybucja materialów egzaminacyjnych z zakresu ksztalcenia ogólnego w 2025 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstepnego, egzaminów eksternistycznych
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services - Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Druk i dystrybucja materialów egzaminacyjnych z zakresu ksztalcenia ogólnego w 2025 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstepnego, egzaminów eksternistycznych
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materialów egzaminacyjnych z zakresu ksztalcenia ogólnego w 2025 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstepnego, egzaminów eksternistycznych. W ramach zamówienia jest przygotowanie do druku, druk, kopiowanie plyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkól, OKE i CKE materialów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu, ilosci materialów zostaly okreslone w opisie przedmiotu zamówienia.
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) okresla zalacznik nr 1 do SWZ.
   3.  Wykonawca jest zobowiazany do zapewniania wykonywania czynnosci zwiazanych z dostepem do tresci materialów egzaminacyjnych, tj. przed zabezpieczeniem ich przed nieuprawnionym ujawnieniem wylacznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z zapisami wzoru umowy, który stanowi zalacznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wykonawca zobowiazuje sie dostarczyc dowód zawarcia polisy OC wraz z oplacona wymagalna skladka. Polise OC Wykonawca jest zobowiazany zawrzec na swój koszt i utrzymac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Polisa OC musi spelniac lacznie co najmniej warunki okreslone w zalaczniku nr 5 do SWZ.
   5.  Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych. Zamawiajacy nie przewiduje skladania ofert wariantowych.
   6.  Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamówien podobnych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
Identifiant de la procédure: 58025556-e043-4948-8673-9279e45c247a
Identifiant interne: CKE/1/2024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Dostep do dokumentów zamówienia mozna uzyskac bezplatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Pozostale dokumenty poufne Wykonawca dostepne beda podczas wizji lokalnej. Informacje o sposobie komunikowania sie i zlozeniu oferty zawarte sa w SWZ rozdzial XII, XIV i IX. Wykonawca, który chce zlozyc oferte, musi posiadac konto „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia - zalozenie konta lezy po stronie Wykonawcy. Korzystanie z platformy jest bezplatne. Zamawiajacy w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje odwrócona kolejnosc oceny ofert okreslona w art. 139 ustawy Pzp tj. Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 30199700 Articles de papeterie imprimés, excepté les formulaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 79800000 Services d'impression et services connexes, 79820000 Services relatifs ŕ l'impression, 79823000 Services d'impression et de livraison, 79824000 Services d'impression et de distribution, 30197630 Papier d'impression, 30234300 Disques compacts (CD)
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe oů dans le pays donné
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 20 496 737,60 PLN
2.1.4.
Informations générales
Cette procédure ou ce lot annulé(e) ou infructueux(-se) sera relancé(e)
Informations complémentaires: Wykaz oswiadczen i podmiotowych srodków dowodowych oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postepowania.
   1.  JEDZ Wykonawca nie sklada wraz z oferta.
   2.  Wykonawca, którego oferta zostala najwyzej oceniona sklada w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krótszym niz 10 dni od dnia wezwania, nastepujace oswiadczenia i podmiotowe srodki dowodowe: 1) JEDZ, w celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania. JEDZ stanowiacy zalacznik nr 2 do SWZ jest plikiem o rozszerzeniu xml. Instrukcja wypelnienia JEDZ udostepniona przez Urzad Zamówien Publicznych stanowi zalacznik nr 2a do SWZ. Zamawiajacy tymczasowo oceni spelnianie warunków udzialu w postepowaniu przez Wykonawce na podstawie oswiadczenia w czesci IV sekcja a JEDZ. 2) wykaz uslug/dostaw wykonanych, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – tym okresie, w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1-2 pkt 1) lit. a) i b) SWZ, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których uslugi te zostaly wykonane lub sa wykonywane, oraz zalaczeniem dowodów okreslajacych czy te uslugi zostaly wykonane nalezycie.wg tresci okreslonej w zalaczniku nr 3 do SWZ. Jezeli wykonawca powoluje sie na doswiadczenie w realizacji uslug wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w ww. wykazie Wykonawca wykazuje uslugi, w których wykonaniu bezposrednio uczestniczyl, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych, w których wykonywaniu bezposrednio uczestniczyl lub uczestniczy. 3) informacje banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesiace przed jej zlozeniem - w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku dot. sytuacji finansowej, 4) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) oraz pkt 4) ustawy Pzp (dotyczaca orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka karnego), sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem; 5) oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej. Oswiadczenie skladane jest odpowiednio wg tresci okreslonej w zalaczniku nr 8 lub 9 do SWZ.
   3.  SPOSÓB OCENY: Ocena spelniania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI SWZ oraz warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa w rozdziale VII SWZ zostanie dokonana ?wg formuly spelnia-nie spelnia. Informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc Wykonawcy wraz z oferta /pozostale dokumenty/
   1.  Oferte nalezy zlozyc wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 4 do SWZ. Szczególowy sposób zlozenia oferty zostal opisany w rozdziale XIV SWZ. Wraz z formularzem oferty nalezy zlozyc formularze cenowe stanowiace zalaczniki nr 1 - 4 do Formularza Oferty.
   2.  Oswiadczenie potwierdzajace, ze wobec Wykonawcy, podmiotu udostepniajacego zasoby nie zachodza przeslanki zakazu udzielania zamówien/wykluczenia z postepowania, o których mowa: - w art. 5k rozporzadzenia RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje w Ukrainie; - w art. 7 ust. 1 w zwiazku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507), wg tresci okreslonej w zalaczniku nr 10 do SWZ. Oswiadczenie podlega rygorom okreslonym w art. 128 ustawy Pzp.
   3.  Wykonawca, który polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby, sklada, wraz z oferta, zobowiazanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamówienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotów.
   4.  Aktualny odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru. Jezeli w imieniu Wykonawcy dziala osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca sklada wraz z oferta pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.
   5.  Oswiadczenie skladane wraz z oferta, w którym Wykonawcy wystepujacy wspólnie (konsorcjum) wykaza, które uslugi wykonaja poszczególni Wykonawcy zgodnie z zalacznikiem nr 7 do SWZ.
   6.  Potwierdzenie wniesienia wadium wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o których mowa w rozdziale XVI – oryginal gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej. Zmawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci 200 000 zl.
   7.  W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejszej, Wykonawcy sa zobowiazani do przedlozenia, najpózniej do dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowe regulujaca wspólprace tych Wykonawców.
   8.  Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowi zalacznik nr 5 do SWZ. Rozliczenie z Wykonawca ma charakter kosztorysowy.
   9.  Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) oraz art. 439 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc wprowadzenia zmian w umowie w zakresie opisanym w § 9 Wzoru umowy stanowiacym zalacznik nr 5 do SWZ. 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2014/24/UE - Art. 27 dyrektywy klasycznej Dz.U.UE.L.2014.94.65 z dnia 2014.03.28
art.132 ust 1 ustawy Prawo zamówien Publicznych
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Association directe ou indirecte ŕ la préparation de cette procédure de passation de marchéart. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zaklócenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, który nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym zaklócenie konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposób niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia.
Corruptionart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, srodków spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826). - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego; Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt.1)
Fraudeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie: 1) wykonawce bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego; Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt.1)
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailart. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt2 ustawy Pzp Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego; Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt.1)
Paiement des cotisations de sécurité socialeart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;
Paiement d’impôts et taxesart. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;
Motifs d’exclusion purement nationauxDotyczy art.108 ust. 1 pkt 1, pkt. 2 i pkt.4 ustawy Pzp.
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp),
   2.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe, - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
   3.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1;
   4.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne;
   5.  Wykonawca podlega równiez wykluczeniu z postepowania w przypadku gdy zachodza wobec niego przeslanki wykluczenia z postepowania, o których mowa: 1) w art. 5k rozporzadzenia RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje w Ukrainie; 2) w art. 7 ust. 1 w zwiazku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507).
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze wykonawca zawarl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zaklócenie konkurencji, w szczególnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
Travail des enfants et autres formes de traite des ętres humainsart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
   1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: - handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, - powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego w stosunku do wymienionych powyzej;
   2.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt.1)
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: - finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego w stosunku do wymienionych powyzej
   2.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt. 1)
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu popelnienie tego przestepstwa, lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego w stosunku do wymienionych powyzej
   2.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt 1)
Participation ŕ une organisation criminelleart. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
   1.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce: 1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo: - udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego w stosunku do wymienionych powyzej
   2.  Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt. 1)

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Druk i dystrybucja materialów egzaminacyjnych z zakresu ksztalcenia ogólnego w 2025 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstepnego, egzaminów eksternistycznych.
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materialów egzaminacyjnych z zakresu ksztalcenia ogólnego w 2025 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstepnego, egzaminów eksternistycznych, których zakres zostal podzielony na zadania: Zadanie 1 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie plyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkól, OKE i CKE materialów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w maju i w czerwcu 2025 roku Zadanie 2 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie plyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie) pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materialów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w pazdzierniku 2025 roku Zadanie 3 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie plyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkól, OKE i CKE materialów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2025 roku; Zadanie 4 Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materialów egzaminacyjnych do przeprowadzenia centralnego egzaminu wstepnego w czerwcu 2025 roku;
   2.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) okresla zalacznik nr 1 do SWZ.
   3.  Wykonawca jest zobowiazany do zapewniania wykonywania czynnosci zwiazanych z dostepem do tresci materialów egzaminacyjnych, tj. przed zabezpieczeniem ich przed nieuprawnionym ujawnieniem wylacznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z zapisami wzoru umowy, który stanowi zalacznik nr 5 do SWZ.
   4.  Wykonawca zobowiazuje sie dostarczyc dowód zawarcia polisy OC wraz z oplacona wymagalna skladka. Polise OC Wykonawca jest zobowiazany zawrzec na swój koszt i utrzymac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Polisa OC musi spelniac lacznie co najmniej warunki okreslone w zalaczniku nr 5 do SWZ.
   5.  Zamawiajacy nie przewiduje skladania ofert czesciowych ani wariantowych.
   6.  Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamówien podobnych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
   7. 
Identifiant interne: CKE/1/2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 30199700 Articles de papeterie imprimés, excepté les formulaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 79800000 Services d'impression et services connexes, 79820000 Services relatifs ŕ l'impression, 79823000 Services d'impression et de livraison, 79824000 Services d'impression et de distribution, 30197630 Papier d'impression, 30234300 Disques compacts (CD)
Options:
Description des options: 1. Prawo opcji 1) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiazany, po przekazaniu przez Zamawiajacego informacji o skorzystaniu z prawa opcji, zrealizowac usluge polegajaca na zabezpieczeniu paczek z materialami egzaminacyjnymi przed przedterminowym ich otwarciem poprzez: a. odbiór urzadzen zabezpieczajacych znajdujacych siew posiadaniu Zamawiajacego, w liczbie, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego przed sesja glówna i przed sesja poprawkowa egzaminu maturalnego; b. odbiór odpowiedniej liczby kompletów baterii alkalicznych typ AAA/LR03 (1 komplet - 4 baterie na 1 urzadzenie) przed sesja glówna i przed sesja poprawkowa egzaminu maturalnego; c. wlozenie/wymiane baterii, o których mowa w pkt. b) do urzadzen zabezpieczajacych paczki, zgodnie z instrukcja obslugi producenta urzadzen przed sesja glówna i przed sesja poprawkowa egzaminu maturalnego; d. umieszczenie we wskazanych przez Zamawiajacego paczkach (lacznie do 2000 szt.) urzadzen zabezpieczajacych paczki (zalozenie: jedna paczka-jedno urzadzenie). 2) Zamawiajacy jest uprawniony skorzystac z prawa opcji, o którym mowa w pkt. 1), przed sesja glówna i przed sesja poprawkowa - w kazdej sesji wykorzysta nie wiecej niz 1000 szt. urzadzen zabezpieczajacych paczki. 3) Ostateczna liczbe urzadzen w danej sesji Zamawiajacy okresli Wykonawcy w informacji o skorzystaniu z prawa opcji, z zastrzezeniem, ze minimalna liczba urzadzen w ramach sesji wynosi 500 szt. W ww. informacji Zamawiajacy wskaze równiez termin i miejsce odbioru urzadzen przez Wykonawce - odbiór urzadzen nastapi w siedzibie Zamawiajacego lub w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Odbiór urzadzen nastapi nie pózniej niz w terminie 20 dni przed rozpoczeciem sesji w maju - sesja glówna i nie pózniej niz w terminie 10 dni przed rozpoczeciem sesji w sierpniu - sesja poprawkowa. Liczba kompletów baterii jaka Wykonawca bedzie zobowiazany wlozyc/wymienic w urzadzeniach bedzie adekwatna do liczby urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego w ww. informacji. 4) Zamawiajacy nie zaplaci za zabezpieczenie paczek z materialami egzaminacyjnymi w zakresie okreslonym w ust. 1, w przypadku gdy urzadzenia (zabezpieczajace paczki) nie zadzialaly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym poprzez: wadliwe wlozenie baterii, umieszczenie urzadzen w paczkach po uplywie 10 minut od wlozenia baterii lub inne dzialania Wykonawcy niezgodne z instrukcja . Ww. instrukcje Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu podpisania umowy oraz okaze w trakcie wizji lokalnej. 5) Po umieszczeniu urzadzen w paczkach Wykonawca zglasza Zamawiajacemu zakonczenie prac wskazujac liczbe umieszczonych urzadzen i dane identyfikujace urzadzenia przypisane do konkretnych paczek. Wykonawca przesyla Zamawiajacemu plik umozliwiajacy odczytanie go w programie MS Excel, umozliwiajacym filtrowanie danych, w co najmniej 3 kolumnach: nr paczki, nr identyfikacyjny szkoly, IMEI urzadzenia. Zamawiajacy potwierdza, ze urzadzenia zostaly aktywowane. Jezeli Zamawiajacy nie potwierdzi prawidlowej aktywacji wszystkich urzadzen Wykonawca zobowiazuje sie wyjac nieaktywne urzadzenia z paczek, nastepnie wyjac i ponownie wlozyc do urzadzenia baterie oraz wlozyc ponownie urzadzenia do paczek zgodnie z instrukcja Zamawiajacego. W przypadku gdy nadal urzadzenie nie jest aktywne Wykonawca zobowiazuje sie zastapic dotychczasowe baterie innymi. Procedure powtarza sie do skutku tj. do momentu aktywacji wszystkich urzadzen lub do ustalenia, ze dane urzadzenie jest uszkodzone – decyzje w tym zakresie podejmie Zamawiajacy.
   2.  Wizja lokalna Z uwagi na fakt, ze dokumenty dotyczace zabezpieczenia paczek z materialami egzaminacyjnymi maja charakter poufny, Zamawiajacy udostepni je Wykonawcom podczas wizji lokalnej w siedzibie Zamawiajacego zgodnie z ponizszymi informacjami: 1) udzial w wizji lokalnej ma charakter fakultatywny tj. Wykonawca nie jest zobowiazany do uczestniczenia w wizji lokalnej; Zamawiajacy zaleca uczestnictwo w wizji lokalnej w celu wykonania przez Wykonawce prawidlowej wyceny oferowanych swiadczen w ramach prawa opcji; 2) wnioski o uczestnictwo wizji nalezy skladac w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogloszenia, do godz. 11:00. 3) wizja lokalna odbedzie sie przed terminem skladania ofert w siedzibie Zamawiajacego, 4) warunkiem uczestnictwa w wizji lokalnej jest: a) zlozenie przez Wykonawce wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej podpisanego przez osobe uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, wraz ze wskazaniem osób, które beda uczestniczyc w wizji lokalnej zgodnie z zalacznikiem nr 11 do SWZ, b) podpisanie przez osobe uprawniona do reprezentowania Wykonawcy oraz przez osoby wskazane w pkt a) (osoby uczestniczace w wizji) oswiadczenia o zachowaniu w poufnosci informacji uzyskanych w trakcie wizji lokalnej zgodnie z zalacznikiem nr 12 do SWZ, Oswiadczenie o poufnosci nalezy zlozyc najpózniej przed rozpoczeciem spotkania dotyczacego wizji lokalnej. Zakres wizji lokalnej obejmuje: a) weryfikacje dokumentów Wykonawców upowazniajacych do uczestnictwa, b) wglad do instrukcji obslugi urzadzen i urzadzenia, c) ewentualne udzielenie informacji dodatkowych, d) zakonczenie wizji lokalnej.
   3.  Informacje pozyskane podczas wizji lokalnej z powodu ochrony poufnego charakteru informacji w nim zawartych nie moga byc udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania. W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy majac na uwadze dyspozycje art. 133 ust. 3 ustawy Pzp, informuje ze informacje poufne beda udostepnione Wykonawcom w siedzibie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, przy ul. Lewartowskiego 6, podczas wizji lokalnej po podpisaniu oswiadczenia o poufnosci a odpowiedzi na pytania dotyczace informacji poufnych zostana udzielone tylko Wykonawcom uczestniczacym w wizji.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pologne
N’importe oů dans le pays donné
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 14 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 20 496 737,60 PLN
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent ętre mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: Termin 14 miesiecy jest terminem orientacyjnym. Zakonczenie umowy przewidziane jest na 28.11.2025 r.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Doswiadczenie wykonawcy
Description: 1. Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa o: 1) druku* – nalezy przez to rozumiec przygotowanie publikacji** do druku, jej wydrukowanie i przygotowanie do wysylki (sortowanie i pakowanie); 2) publikacji** – nalezy przez to rozumiec dowolna publikacje (np. broszure, ksiazke), posiadajaca co najmniej 8 stron trwale polaczonych na grzbiecie; 3) przesylce*** – nalezy przez to rozumiec przesylke w rozumieniu art. 3 pkt 21, ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe dystrybuowana przez operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ww. ustawy; 4) odbiorcy**** – nalezy przez to rozumiec adresata albo osobe upowazniona przez adresata do odbioru przesylki***.
   2.  O udzielenie zamówienia moze ubiegac sie Wykonawca, który: 1) posiada zdolnosci techniczne i zawodowe, tj. wykaze, ze w okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, nalezycie zrealizowal: a) co najmniej jedna umowe, spelniajaca nastepujace warunki: - wartosc zrealizowanego druku* nie mniejsza niz 1 milion PLN brutto - druk* o nakladzie nie mniejszym niz 0,5 miliona egzemplarzy publikacji** wykonany w okresie nie dluzszym niz 6 kolejnych miesiecy trwania umowy; b) co najmniej jedna umowe obejmujaca dystrybucje przesylek***, przy czym nalezy wykazac, ze w ramach realizacji tej umowy: - w okresie jednego dnia w czasie nie dluzszym niz 3 kolejne godziny, nastapilo dostarczenie przesylek*** do nie mniej niz 3000 odbiorców**** na terenie nie mniej niz 8 województw (albo 8 wyodrebnionych jednostek podzialu administracyjnego najwyzszego stopnia w danym panstwie lub panstwach), przy czym na terenie kazdego województwa/jednostki administracyjnej nastapilo doreczenie do nie mniej niz 100 odbiorców****; - odbiór przesylek***, o których mowa w tiret pierwszym, zostal potwierdzony przez odbiorców**** w momencie dostarczenia przesylek; W przypadku, jezeli wartosc zostala w umowie wyrazona w walucie obcej – co najmniej równowartosc wymagana warunkiem wg sredniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia.
   3.  W przypadku gdy w postepowaniu o udzielenie zamówienia biora udzial Wykonawcy wystepujacy wspólnie (konsorcjum), warunek dotyczacy: 1) zdolnosci, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt 1) lit a), musi spelnic samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców, który wykona uslugi/dostawy, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane; 2) zdolnosci, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt 1) lit b), musi spelnic samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców, który wykona uslugi, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane;
   4.  W przypadku gdy Wykonawca powoluje sie na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznych lub zawodowych warunki okreslone w: 1) ust. 1 i 2 pkt 1) lit. a) musi spelnic Wykonawca albo co najmniej podmiot udostepniajacy zasób, który wykona uslugi/dostawy, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane; 2) ust. 1 i 2 pkt 1) lit. b) musi spelnic Wykonawca albo co najmniej podmiot udostepniajacy zasób, który wykona uslugi, do realizacji których te zdolnosci sa wymagane
   5.  Jezeli zdolnosci lub sytuacja podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spelnienia przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie wskazanym: 1) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 2) wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu.
   6.  Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywac sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotów udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nie polegal on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby.
Utilisation de ce critčre: Utilisé

Critčre:
Type: Capacité économique et financičre
Nom: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Description: O udzielenie zamówienia moze ubiegac sie Wykonawca, który: 2) znajduje sie w sytuacji finansowej niezbednej do realizacji zamówienia, tj. posiadaja srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa w wysokosci nie mniejszej niz 4 miliony PLN W przypadku, gdy posiadane srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa zostaly wyrazone w walucie obcej – nalezy wykazac co najmniej równowartosc 4 milionów PLN wg sredniego kursu NBP z dnia potwierdzenia przez bank lub spóldzielcza kase oszczednosciowo kredytowa wysokosci posiadanych srodków finansowych lub zdolnosci kredytowej Wykonawcy
   3.  W przypadku gdy w postepowaniu o udzielenie zamówienia biora udzial Wykonawcy wystepujacy wspólnie (konsorcjum), warunek dotyczacy sytuacji finansowej, musza spelnic lacznie.
   4.  W przypadku gdy Wykonawca powoluje sie na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznych lub zawodowych albo zdolnosci ekonomicznej lub finansowej, warunki dotyczace sytuacji finansowej Wykonawca musi spelnic lacznie z podmiotami udostepniajacymi zasób.
   5.  Jezeli zdolnosci lub sytuacja podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spelnienia przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie wskazanym: 1) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 2) wykazal, ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu.
   6.  Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywac sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotów udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nie polegal on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Nom: cena
Description: Kryterium „cena” – waga 60 % Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena” wynosi: 60 pkt. W ramach ww. kryterium zamawiajacy przyzna punkty, wg. nastepujacego wzoru: Laczna prognozowana cena brutto PLN najnizszej oferty wraz z opcja/Laczna Prognozowana cena brutto PLN badanej oferty wraz z opcja x 60 punktów Zamawiajacy przyjmie do wzoru prawidlowo obliczona i podana przez Wykonawce w Formularzu oferty laczna prognozowana cene brutto PLN wraz z opcja szczególy SWZ rozdzial XVIII
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critčre:
Type: Qualité
Nom: Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad konfekcjonowaniem i dystrybucja materialów egzaminacyjnych
Description: Kryterium „wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad konfekcjonowaniem i dystrybucja materialów egzaminacyjnych” – waga 10% Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 10 pkt. Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga scislej koordynacji procesów zwiazanych z drukowaniem, konfekcjonowaniem, pakowaniem oraz dystrybucja materialów egzaminacyjnych. Szczególnie istotnym elementem zamówienia jest terminowa i prawidlowa dostawa materialów egzaminacyjnych do szkól, OKE, CKE, która wymaga scislej koordynacji dostaw pod wzgledem rodzaju materialu egzaminacyjnego, jak i ich liczby. Dostawa odbywa sie zgodnie z lista dystrybucyjna przekazana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamówienia opisal sposób pakowania i dystrybuowania materialów egzaminacyjnych oraz szczególowe terminy i przedzialy godzin ich dostarczenia. Wykonawca otrzyma 10 punktów w niniejszym kryterium w przypadku zobowiazania sie w ofercie do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad konfekcjonowaniem i dystrybucja materialów egzaminacyjnych, która oddeleguje do realizacji niniejszego zamówienia. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za prawidlowa realizacje zamówienia w zakresie zgodnego z umowa konfekcjonowania i terminowego dostarczenia materialów egzaminacyjnych do szkól, OKE, CKE. Wykonawca, w przypadku zobowiazania sie do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad konfekcjonowaniem i dystrybucja materialów egzaminacyjnych, przekaze Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy dane kontaktowe ww. osoby: nr telefonu; e- mail. Dane te w tym dedykowany numer telefonu umozliwi Zamawiajacemu staly kontakt z ww. osoba: w trakcie sesji egzaminacyjnych przez 24 godziny na dobe; w pozostalym okresie – w dni robocze od 08:00-17:00. Wykonawca zobowiazany jest zagwarantowac dostepnosc telefoniczna i e-mail ww. osoby ww. okresach, o których mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiajacy dopuszcza wyznaczenie jednej osoby do róznych osób do poszczególnych egzaminów.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Qualité
Nom: Skrócenie terminów przekazania do akceptacji wydruków próbnych
Description: Kryterium „skrócenie terminów przekazania do akceptacji wydruków próbnych” – waga 25 % Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 25 pkt W celu otrzymania punktów w tym kryterium Wykonawca zobowiazuje sie do skrócenia jednoczesnie wszystkich terminów dotyczacych przedstawienia przez Wykonawce wydruków próbnych arkuszy i kopii próbnych plyt CD wraz z nadrukami do akceptacji Zamawiajacego (dotyczy terminów okreslonych w harmonogramach w zakresie egzaminu ósmoklasisty w maju i czerwcu 2025 roku, egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2025 r.). Za zobowiazanie sie w ofercie do jednoczesnego skrócenia wszystkich ww. terminów z dwóch dni kalendarzowych do jednego dnia kalendarzowego, Wykonawca otrzyma 25 pkt. W przypadku braku skrócenia ww terminów Wykonawca otrzyma 0 punktów. W przypadku kiedy termin przekazania wydruków próbnych wypada w dzien wolny od pracy (dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele), przekazanie wydruków próbnych arkuszy lub kopi próbnych plyt CD wraz z nadrukiem przypada na nastepujacy po nim dzien roboczy.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 25

Critčre:
Type: Qualité
Nom: spoleczne
Description: Kryterium „spoleczne” – waga 5% Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 5 pkt Zamawiajacy przyzna 5 pkt. za zatrudnienie przez Wykonawce na caly okres realizacji zamówienia jednej nowej osoby na umowe o prace na co najmniej 0,5 etatu: - która bezposrednio przed zatrudnieniem byla bezrobotna lub - osobe z orzeczeniem o niepelnosprawnosci. Wykonawca wówczas zobowiazany jest oddelegowac zatrudniona osobe do realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert zobowiaze sie do zatrudnienia na umowe o prace nowej osoby bezrobotnej lub osoby z orzeczeniem o niepelnosprawnosci i oddelegowania jej do realizacji zamówienia publicznego, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie swoje oraz nowo zatrudnionej ww. osoby o fakcie jej zatrudnienia i oddelegowania jej do realizacji zamówienia publicznego. W przypadku zaoferowania zatrudnienia osoby bezrobotnej oraz osoby z orzeczeniem o niepelnosprawnosci Wykonawca otrzyma punkty tylko raz.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
5.1.11.
Documents de marché
L’accčs ŕ certains documents de marché est restreint
Justification de la restriction de l’accčs ŕ certains documents de marché: Protection des informations particuličrement sensibles
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Des informations sur les documents restreints sont disponibles ŕ l’adresse suivante: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9348b938-1105-11ef-9381-e6cc5d6d04e5
Canal de communication ad hoc:
Nom: Portal ezamówienia
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du rčglement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financičre: Wymagane jest wniesienie do uplywu terminu skladania ofert wadium w wysokosci 200 000 PLN Dowód wniesienia wadium a jesli wadium zostalo wniesione w gwarancji, gwarancja Wykonawca zalacza do oferty. Szczególy w SWZ. PLus zabezpiecznie umowy
Date limite de réception des offres: 17/07/2024 09:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 17/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Lieu: Zamawiajacy najpózniej przed otwarciem ofert udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. Niezwlocznie po otwarciu ofert, Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o zlozonych ofertach
Informations complémentaires: Otwarcie ofert nie jest publiczne. W przypadku zmiany terminu otwarcia ofert, Zamawiajacy poinformuje o tym na stronie internetowej prowadzonego postepowania
Conditions du marché:
Conditions relatives ŕ l’exécution du contrat: Umowa o realizacje zamówienia ma charakter kosztorysowy. W zamówieniu podane sa prognozowane liczby materialów egzaminacyjnych i paczek. Dowód wniesienia wadium a jesli wadium zostalo wniesione w gwarancji, gwarancja Wykonawca zalacza do oferty. Zamawiajacy ustalil zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny calkowitej podanej w ofercie. Dystrybucja materialów egzaminacyjnych musi sie odbywac za posrednictwem operatora pocztowego. Zamawiajacy wymaga polisy OC. Wymagania umowne w tym zmiany do umowy okreslone sa w zalaczniku nr 5 do SWZ w tym postanowienia dotyczace inflacji. Wykonawca jest zobowiazany do zapewniania wykonywania czynnosci zwiazanych z dostepem do tresci materialów egzaminacyjnych, tj. przed zabezpieczeniem ich przed nieuprawnionym ujawnieniem wylacznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.Terminy realizacji okresla opis przedmiotu zamówienia.
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Montage financier: Rozliczenie kosztorysowe umowy, szczególy we wzorze umowy.
   1.  Wysokosc wadium wynosi: 200 000 PLN
   2.  Wadium musi byc wniesione przed uplywem terminu skladania ofert.
   3.  Wadium moze byc ?wniesione w jednej lub kilku nizej podanych formach w zaleznosci od wyboru Wykonawcy: 1) pieniadzu na rachunek Zamawiajacego na konto 88 1010 1010 0159 6113 9130 0000 z dopiskiem: Wadium – Druk i dystrybucja materialów egzaminacyjnych z zakresu ksztalcenia ogólnego w 2025 r. znak sprawy: CKE/1/2024; 2) ?gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Pzp, przysluguja srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Organisation qui traite les offres: Centralna Komisja Egzaminacyjna

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Numéro d’enregistrement: 5272216679
Adresse postale: Lewartowskiego 6  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-190
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@cke-efs.pl
Téléphone: +48 22 53 66 632
Adresse internet: https://bip.cke.gov.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: +48224587801
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 65a86fe3-63a0-4635-8f42-2feb1b18150f - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/06/2024 13:22:43 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 350725-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
30199700 - Articles de papeterie imprimés, excepté les formulaires