Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ary: M╚dicaments divers

2022/S 56-146433  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-?ary: M╚dicaments divers 2022/S 056-146433 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Num╚ro national d'identification: PL432 Adresse postale: ul. Doma?skiego 2 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Code postal: 68-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: aleksandra Nowak Courriel: przetargi@105szpital.pl T╚l╚phone: +48 684707874 Fax: +48 684141036 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.105szpital.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://www.105szpital.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywna dostawa lek█w obj?tych programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych, kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█lnego i dostawa Num╚ro de r╚f╚rence: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/UE/2022
II.1.2) Code CPV principal 33690000 M╚dicaments divers
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa lek█w obj?tych programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych, kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█lnego i dostawa wlewu do p?cherza moczowego szczepionki BCG ze wskazaniem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nab?onka p?cherza moczowego dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodni? SP ZOZ w ?arach
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 614 603.68 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa leku biologicznego Guselkumab obj?tego programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych, kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█lneg
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ w ?arach a) Apteka szpitalna w ?arach (68-200) ul. Doma?skiego 2, lub b) Apteka szpitalna w ?aganiu (68-100) ul. ?elazna.
II.2.4) Description des prestations:
Do obowi?zk█w wykonawcy b?dzie nale?a?a sukcesywna dostawa lek█w obj?tych programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych , kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█lnego w ilo?ciach i asortymencie okre?lonych w formularzu asortymentowo ˝ cenowym, stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ zadanie
   1. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust.
   1.  ustawy PZP, poprzez zwi?kszenie w okresie obowi?zywania umowy szacunkowych ilo?ci asortymentu, jednak?e niepowoduj?cego wzrostu warto?ci umowy wi?cej ni? o 20% w stosunku do warto?ci okre?lonej w umowie, w przypadku zwi?kszenia bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, nie modyfikuj?cych og█lnego charakteru umowy.
   2.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w przypadku: a) zmiany ilo?ci leczonych pacjent█w, b) zmiany ?wiadcze? udzielanych przez Zamawiaj?cego, c) zmiany zapotrzebowania na dany asortyment.
   3.  Warto?? zam█wienia opcjonalnego b?dzie odnoszona ka?dorazowo do warto?ci umowy na dzie? zawarcia umowy, niezale?nie od zmian i aktualizacji tej warto?ci w toku obowi?zywania umowy. W wyniku zastosowania praca opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegn? zmianie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa leku biologicznego Adalimumab obj?tego programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych, kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█lne
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ w ?arach a) Apteka szpitalna w ?arach (68-200) ul. Doma?skiego 2, lub b) Apteka szpitalna w ?aganiu (68-100) ul. ?elazna.
II.2.4) Description des prestations:
Do obowi?zk█w wykonawcy b?dzie nale?a?a sukcesywna dostawa lek█w obj?tych programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych , kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█lnego w ilo?ciach i asortymencie okre?lonych w formularzu asortymentowo ˝ cenowym, stanowi?cym za??cznik nr 7 do SWZ zadanie
   2. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust.
   1.  ustawy PZP, poprzez zwi?kszenie w okresie obowi?zywania umowy szacunkowych ilo?ci asortymentu, jednak?e niepowoduj?cego wzrostu warto?ci umowy wi?cej ni? o 20% w stosunku do warto?ci okre?lonej w umowie, w przypadku zwi?kszenia bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, nie modyfikuj?cych og█lnego charakteru umowy.
   2.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w przypadku: a) zmiany ilo?ci leczonych pacjent█w, b) zmiany ?wiadcze? udzielanych przez Zamawiaj?cego, c) zmiany zapotrzebowania na dany asortyment.
   3.  Warto?? zam█wienia opcjonalnego b?dzie odnoszona ka?dorazowo do warto?ci umowy na dzie? zawarcia umowy, niezale?nie od zmian i aktualizacji tej warto?ci w toku obowi?zywania umowy. W wyniku zastosowania praca opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegn? zmianie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa leku biologicznego Ixekizumab obj?tego programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych, kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█ln
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ w ?arach a) Apteka szpitalna w ?arach (68-200) ul. Doma?skiego 2, lub b) Apteka szpitalna w ?aganiu (68-100) ul. ?elazna.
II.2.4) Description des prestations:
Do obowi?zk█w wykonawcy b?dzie nale?a?a sukcesywna dostawa lek█w obj?tych programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych , kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█lnego w ilo?ciach i asortymencie okre?lonych w formularzu asortymentowo ˝ cenowym, stanowi?cym za??cznik nr 8 do SWZ zadanie
   3. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust.
   1.  ustawy PZP, poprzez zwi?kszenie w okresie obowi?zywania umowy szacunkowych ilo?ci asortymentu, jednak?e niepowoduj?cego wzrostu warto?ci umowy wi?cej ni? o 20% w stosunku do warto?ci okre?lonej w umowie, w przypadku zwi?kszenia bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, nie modyfikuj?cych og█lnego charakteru umowy.
   2.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w przypadku: a) zmiany ilo?ci leczonych pacjent█w, b) zmiany ?wiadcze? udzielanych przez Zamawiaj?cego, c) zmiany zapotrzebowania na dany asortyment.
   3.  Warto?? zam█wienia opcjonalnego b?dzie odnoszona ka?dorazowo do warto?ci umowy na dzie? zawarcia umowy, niezale?nie od zmian i aktualizacji tej warto?ci w toku obowi?zywania umowy. W wyniku zastosowania praca opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegn? zmianie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa leku biologicznego Ustekinumab obj?tego programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych, kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█ln
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ w ?arach a) Apteka szpitalna w ?arach (68-200) ul. Doma?skiego 2, lub b) Apteka szpitalna w ?aganiu (68-100) ul. ?elazna.
II.2.4) Description des prestations:
Do obowi?zk█w wykonawcy b?dzie nale?a?a sukcesywna dostawa lek█w obj?tych programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych , kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█lnego w ilo?ciach i asortymencie okre?lonych w formularzu asortymentowo ˝ cenowym, stanowi?cym za??cznik nr 9 do SWZ zadanie
   4. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust.
   1.  ustawy PZP, poprzez zwi?kszenie w okresie obowi?zywania umowy szacunkowych ilo?ci asortymentu, jednak?e niepowoduj?cego wzrostu warto?ci umowy wi?cej ni? o 20% w stosunku do warto?ci okre?lonej w umowie, w przypadku zwi?kszenia bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, nie modyfikuj?cych og█lnego charakteru umowy.
   2.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w przypadku: a) zmiany ilo?ci leczonych pacjent█w, b) zmiany ?wiadcze? udzielanych przez Zamawiaj?cego, c) zmiany zapotrzebowania na dany asortyment.
   3.  Warto?? zam█wienia opcjonalnego b?dzie odnoszona ka?dorazowo do warto?ci umowy na dzie? zawarcia umowy, niezale?nie od zmian i aktualizacji tej warto?ci w toku obowi?zywania umowy. W wyniku zastosowania praca opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegn? zmianie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa wlewu do p?cherza moczowego szczepionki BCG ze wskazaniem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nab?onka p?cherza moczowego.
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ w ?arach a) Apteka szpitalna w ?arach (68-200) ul. Doma?skiego 2, lub b) Apteka szpitalna w ?aganiu (68-100) ul. ?elazna.
II.2.4) Description des prestations:
Do obowi?zk█w wykonawcy b?dzie nale?a?a dostawa wlewu do p?cherza moczowego szczepionki BCG ze wskazaniem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nab?onka p?cherza moczowego w ilo?ciach i asortymencie okre?lonych w formularzu asortymentowo ˝ cenowym, stanowi?cym za??cznik nr 10 do SWZ zadanie
   5. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust.
   1.  ustawy PZP, poprzez zwi?kszenie w okresie obowi?zywania umowy szacunkowych ilo?ci asortymentu, jednak?e niepowoduj?cego wzrostu warto?ci umowy wi?cej ni? o 20% w stosunku do warto?ci okre?lonej w umowie, w przypadku zwi?kszenia bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, nie modyfikuj?cych og█lnego charakteru umowy.
   2.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w przypadku: a) zmiany ilo?ci leczonych pacjent█w, b) zmiany ?wiadcze? udzielanych przez Zamawiaj?cego, c) zmiany zapotrzebowania na dany asortyment.
   3.  Warto?? zam█wienia opcjonalnego b?dzie odnoszona ka?dorazowo do warto?ci umowy na dzie? zawarcia umowy, niezale?nie od zmian i aktualizacji tej warto?ci w toku obowi?zywania umowy. W wyniku zastosowania praca opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegn? zmianie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa leku biologiczny Risankizumab obj?tego programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych, kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█lneg
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 M╚dicaments divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodni? SP ZOZ w ?arach a) Apteka szpitalna w ?arach (68-200) ul. Doma?skiego 2, lub b) Apteka szpitalna w ?aganiu (68-100) ul. ?elazna.
II.2.4) Description des prestations:
Do obowi?zk█w wykonawcy b?dzie nale?a?a dostawa leku biologiczny Risankizumab obj?tego programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych, kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█lnego w ilo?ciach i asortymencie okre?lonych w formularzu asortymentowo ˝ cenowym, stanowi?cym za??cznik nr 11 do SWZ zadanie
   6. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust.
   1.  ustawy PZP, poprzez zwi?kszenie w okresie obowi?zywania umowy szacunkowych ilo?ci asortymentu, jednak?e niepowoduj?cego wzrostu warto?ci umowy wi?cej ni? o 20% w stosunku do warto?ci okre?lonej w umowie, w przypadku zwi?kszenia bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, nie modyfikuj?cych og█lnego charakteru umowy.
   2.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w przypadku: a) zmiany ilo?ci leczonych pacjent█w, b) zmiany ?wiadcze? udzielanych przez Zamawiaj?cego, c) zmiany zapotrzebowania na dany asortyment.
   3.  Warto?? zam█wienia opcjonalnego b?dzie odnoszona ka?dorazowo do warto?ci umowy na dzie? zawarcia umowy, niezale?nie od zmian i aktualizacji tej warto?ci w toku obowi?zywania umowy. W wyniku zastosowania praca opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegn? zmianie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 114-298985
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawa leku biologicznego Guselkumab obj?tego programem lekowym dotycz?cym - leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych , kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 196 632.64 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 196 632.64 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawa leku biologicznego Adalimumab obj?tego programem lekowym dotycz?cym leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych, kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia og█lne
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 9 644.48 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 10 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Dostawa leku biologicznego Ixekizumab obj?tego programem lekowym dotycz?cym - leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych , kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Dostawa leku biologicznego Ustekinumabum obj?tego programem lekowym dotycz?cym - leczenia umiarkowanej i ci??kiej postaci ?uszczycy plackowatej u os█b doros?ych , kt█rzy kwalifikuj? si? do leczenia
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 193 337.34 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 189 883.98 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Dostawa wlewu do p?cherza moczowego szczepionki BCG ze wskazaniem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nab?onka p?cherza moczowego
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 34 676.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 34 676.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Szczeg█?owe informacje na temat ?rodk█w ochrony prawnej znajduj? si? w ustawie Prawo zam█wie? publicznych w Dziale IX. Odwo?anie przys?uguje na:
   1.  Niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2.  Zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   3.  Zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   5.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
16/03/2022 Pologne-?ary: M╚dicaments diversType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33690000 - MÚdicaments divers