Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 18/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ary:Travaux de construction

2023/S 55-158432  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-?ary: Travaux de construction 2023/S 055-158432 Avis de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat ?arski NumÈro national d'identification: REGON 970777803 Adresse postale: Aleja Jana Paw?a II 5 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 68-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kira Izabela Pijar Courriel: k.pijar@powiatzarski.pl TÈlÈphone: +48 684790658 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ est attribuÈ par une centrale díachat
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2a16534-c258-11ed-8261-62cbbe4d0ca4 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Powiat ?arski Adresse postale: al. Jan Paw?a II 5 Ville: ?ary Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 68-200 Pays: Pologne Courriel: k.pijar@powiatzarski.pl TÈlÈphone: +48 684790658 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/#
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2a16534-c258-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑRozbudowa g?Ûwnego budynku szpitala przy ul. Pszennej 2 w ?arach na potrzeby oddzia?u geriatrii, chorÛb wewn?trznych, rehabilitacji, centralnej izby przyj??- etap IIî NumÈro de rÈfÈrence: WIGN.272.04.2023
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Celem planowanej rozbudowy jest przeniesienie istniej?cych funkcji medycznych znajduj?cych si? poza budynkiem g?Ûwnym szpitala oraz utworzenie centralnej izby przyj?? i diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego. II. Charakterystyka obiektu budynku szpitala ñ cz??ci rozbudowy: Istniej?cy Pawilon nr 2 zostanie rozbudowany o nowy budynek w kszta?cie litery L cz??ciowo po??czony ze skrzyd?em zachodnim o trzech kondygnacjach naziemnych i cz??ciowym podpiwniczeniem przy budynku istniej?cym. Obiekt kryty dachem p?askim z instalacjami technicznymi zlokalizowanymi na dachu os?oni?tymi ?aluzjami akustycznymi i wizualnymi. Ca?o?? inwestycji jest realizowana na dzia?kach nr 91/15, 91/17, 91/12, 91/1. III. Zakres prac etapu II:
   1.  Roboty rozbiÛrkowe: ï budynek gara?y z przybudÛwk? ñ budynkiem odpadÛw medycznych, ï budynek laboratorium, ï rampa podjazd techniczny, ï wszelkie utwardzenia w obr?bie projektu zagospodarowania terenu.
   2.  Roboty budowlane: ï Wykonanie robÛt wyko?czeniowych ??cznie ze ?ciankami dzia?owymi I i II pietra, ï Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie windy w pÛ?nocnej cz??ci nowego budynku, ï Budowa budynkÛw kontenerowych na odpady medyczne (pow. 30m2)wraz z instalacjami z przy??czami, ï Kompleksowy remont budynku tlenowni, wraz z przebudow? wszystkich instalacji w budynku, ï Budowa stacji spr??arek powietrza i pomp prÛ?niowych, ï Budowa wiaty na odpady sta?e ñ szt. 2, ï Budowa wiaty rowerowej wraz z wyposa?eniem w stojaki rowerowe wolnostoj?ce w ilo?ci 10 szt. wykonane z profili zamkni?tych ze stali nierdzewnej, ï Wykonanie instalacji wewn?trznych I i II pi?tra: - instalacje teletechniczne, - instalacje gazÛw medycznych, - instalacje elektryczne, - instalacje sanitarne (w tym cz??? kot?owni), - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. ï Budowa zbiornika wody zapasowej w pomieszczeniu piwnicy w budynku rozbudowywanym
   3.  Zagospodarowanie terenu: ï Budowa parku terapeutycznego ??cznie z monta?em urz?dze?, ogrodzeniem, zieleni? i wykonaniem powierzchni bezpiecznych ï Wykonanie dodatkowego utwardzenie terenu z kostki betonowej ??cznie z podbudow?, nie obj?tego projektem zagospodarowania ñ przy parku terapeutycznym - ok 220 m2 ï Zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem od strony pÛ?nocnej realizowanej inwestycji ï Budowa parkingÛw, chodnikÛw, drÛg dojazdowych i wewn?trznych, utwardze? pod wiaty ( rowerow? i odpadÛw sta?ych) ï Budowa szlabanu wyjazdowego, ï Urz?dzenie terenÛw zieleni, ï O?wietlenie zewn?trzne dla utwardze? (parkingÛw), drÛg, parku terapeutycznego, ï Budowa trzech zbiornikÛw wody deszczowej z dwoma separatorami i wykonanie przy??czy kanalizacji deszczowych ï Monta? elementÛw ma?ej architektury (kosze parkowe do segregacji z daszkiem + ?awki) ï Przebudowa terenÛw przyleg?ych do budynku istniej?cego i zaprojektowanych utwardze? z wymian? istniej?cej podbudowy (jak dla projektowanych drÛg) i nawierzchni na kostk? betonow? (na PZT zazn. kolorem ?Û?tym z opisem ÑTeren w najbli?szym otoczeniu budynku Öî) SzczegÛ?owy zakres robÛt do wykonania zawiera dokumentacja techniczna stanowi?ca za??cznik do niniejszej SWZ, a za??czone przedmiary stanowi? element pomocniczy do przygotowania oferty cenowej.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 15 077 379.68 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
ul. Pszenna 2 , 68-200 ?ary
II.2.4) Description des prestations:
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z wykonan? na podstawie dokumentacji projektowej, , ustaw? Prawo budowlane oraz zapisami Umowy. Obowi?zkiem wykonawcy b?dzie prowadzenie dziennika budowy. W sk?ad dokumentacji projektowej wchodz?: a) projekt zagospodarowania terenu b) projekt architektoniczno- budowlany c) projekt techniczny d) projekt wykonawczy e) STWIORB f) Przedmiary robÛt jako element pomocniczy Dokumentacja projektowa- stanowi Za??cznik nr do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Okres udzielonej gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 15 077 379.68 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 19 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 1)Wykonawca mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert? 2) Tre?? oferty musi by? zgodna z wymaganiami zamawiaj?cego okre?lonymi w dokumentach zamÛwienia. 3) Ofert? nale?y sporz?dzi? w j?zyku polskim. 4) Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. 5) Dokumenty winny by? sporz?dzone zgodnie z zaleceniami oraz zawiera? wszystkie wymagane przez zamawiaj?cego elementy i dane. 6) Przy sporz?dzaniu oferty nale?y zachowa? zasad? pisemno?ci przy czym przez "pisemno??" nale?y rozumie? sposÛb wyra?enia informacji przy u?yciu wyrazÛw, cyfr lub innych znakÛw pisarskich, ktÛre mo?na odczyta? i powieli?, w tym przekazywanych przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 7) Oferta wraz z za??cznikami musi by? podpisana przez wykonawc? tj. osob? (osoby) reprezentuj?c?(e) wykonawc?, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w?a?ciwym rejestrze lub osob? (osoby) upowa?nion?(e) do reprezentowania wykonawcy. 8) Je?eli do podpisania oferty upowa?nione s? ??cznie dwie lub wi?cej osÛb, elektroniczne kopie dokumentÛw musz? by? potwierdzone za zgodno?? z orygina?em przez wszystkie te osoby. 9) Do formularza do??czy? nale?y prawid?owo wype?nione dokumenty, za??czniki i o?wiadczenia wymagane zapisami niniejszej SWZ. 10) Oferta winna by? z?o?ona przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 11) Koszty zwi?zane z przygotowaniem i z?o?eniem oferty ponosi sk?adaj?cy ofert?.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
zamawiaj?cy wymaga aby wykonawcy prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? lub zawodow? byli wpisani do jednego z rejestrÛw zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w ktÛrym maj? siedzib? lub miejsce zamieszkania. - zamawiaj?cy wymaga od wykonawcy uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Wybrany Wykonawca jest zobowi?zany do zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na warunkach okre?lonych we Wzorze Umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SWZ.
   2.  Zakres ?wiadczenia Wykonawcy wynikaj?cy z umowy jest to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 4 do SWZ.
   4.  Zmiana umowy wymaga dla swej wa?no?ci, pod rygorem niewa?no?ci, zachowania formy pisemnej.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 033-095333
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 18/04/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 17/07/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 18/04/2023 Heure locale: 10:00 Lieu:
https://ezamowienia.gov.pl/ https://ezamowienia.gov.pl/ Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych lub tre?ci SWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1). 3) 10 dni je?li podstaw? wniesienia ?rodka odwo?awczego jest tre?? og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub tre?? dokumentÛw zamÛwienia
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KRAJOWA IZAB ODWO?AWCZA Adresse postale: Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 ÑRozbudowa g?Ûwnego budynku szpitala przy ul. Pszennej 2 w ?arach na potrzeby oddzia?u geriatrii, chorÛb wewn?trznych, rehabilitacji, centralnej izby przyj??- etap IIî 18/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment