Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 17/04/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ask:Instruments de comptage

2023/S 58-171915  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-?ask: Instruments de comptage 2023/S 058-171915 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w ?asku Num╚ro national d'identification: PL712 Adresse postale: ul. 9-go Maja 95 Ville: ?ask Code NUTS: PL71 ?█dzkie Code postal: 98-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Ku?niak Courriel: 32bltprz@ron.mil.pl T╚l╚phone: +48 261554591 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://32blt.wp.mil.pl/pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://portal.smartpzp.pl/32blt/
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=43596216 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=43596216 La communication ╚lectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas g╚n╚ralement disponibles. Un acc╦s direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=43596216
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Skarb Pa?stwa - Jednostka Wojskowa
I.5) Activit╚ principale D╚fense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa przyrz?d█w pomiarowych Num╚ro de r╚f╚rence: 23/PN/2023
II.1.2) Code CPV principal 38410000 Instruments de comptage
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
[1] Przedmiotem zam█wienia jest dostawa urz?dze? pomiarowych. [2] Ca?o?? przedmiotu zam█wienia zosta?a podzielona na 15 cz??ci. Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na wszystkie lub wybrane przez siebie cz??ci post?powania. [3] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [4] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia).
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Mikrometry cyfrowe
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a.
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sondy
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a.
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Multimetr cyfrowy
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Manometr 8993160-829-FF 3000PSI
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38900000 Instruments divers d'╚valuation ou de test
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a. Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at. [7] W dniu dostawy odb?dzie si? ilo?ciowy i jako?ciowy odbi█r produkt█w b?d?cych przedmiotem umowy. W przypadku, gdy dostarczony asortyment (w cz??ci lub ca?o?ci) nie b?dzie odpowiada? opisowi okre?lonemu w ofercie, Zamawiaj?cy odm█wi przyj?cia towaru, a Wykonawca zobowi?zany b?dzie do dostarczenia produktu zgodnego z przedmiotem zam█wienia w terminie trwania umowy na sw█j koszt. [8] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [8.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [8.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [8.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Manometr 8993144-829-FF 1500PSI
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a.
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Manometr 8993186-829-FF 6000PSI
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a.
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Tensometr
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a.
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Manometr powietrza cyfrowy DG-10-E
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a.
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Przyrz?d do pomiaru ci?nienia
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a.
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Detektor gazu
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Szczelinomierze
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
G??boko?ciomierz mikrometryczny
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a.
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Refraktometr
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Barometr
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38410000 Instruments de comptage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] Minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi za wady towaru wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia odbioru przedmiotu umowy (dot. cz??ci 1-14). [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 24 m-cy (dot. cz??ci 1-14). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa odb?dzie si? jednorazowo. Koszt transportu towaru do siedziby Zamawiaj?cego zostanie wkalkulowany w cen? oferty. Zamawiaj?cy nie ponosi z tego tytu?u ?adnych dodatkowych op?at.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Miernik rozcie?czenia paliwa wraz z akcesoriami
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38900000 Instruments divers d'╚valuation ou de test
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL71 ?█dzkie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiaj?cego, zlokalizowanego pod adresem: 98-113 Buczek, Gucin 58a
II.2.4) Description des prestations:
[1] Wykaz zamawianego towaru oraz ilo?ci poszczeg█lnych pozycji asortymentowych zawiera Formularz cenowy ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. [2] Informacje na temat parametr█w jako?ciowych, w?a?ciwo?ci technicznych, posiadanych funkcji i wykazu akcesori█w, kt█re powinny zawiera? oferowane produkty zosta?y opisane w za??czniku nr 7 do SWZ (Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). [3] Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta zawiera?a dok?adn? nazw? wycenionego sprz?tu, tj. producent, marka, typ, model, symbol, nazwa handlowa, itp. W tym celu Wykonawca wype?nia kolumn? nr 10 w Formularzu cenowym ˝ za??cznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo, Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? dokumenty zawieraj?ce opis parametr█w oferowanych produkt█w, o kt█rych mowa w ROZDZIALE
   4.  SWZ pt. ĐPrzedmiotowe ?rodki dowodoweţ. [4] Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia asortymentu wy??cznie fabrycznie nowego. Nie dopuszcza dostawy produkt█w odnowionych, regenerowanych oraz po remoncie. Przedmiot zam█wienia powinien by? dostarczony w oryginalnych, jednostkowych opakowaniach producenta. [5] Wykonawca zobowi?zuje si? dostarczy? towar pe?nowarto?ciowy, zgodny z wymaganiami opisanymi w dokumentach zam█wienia, magazynowany w odpowiednich warunkach, zakonserwowany metod? zapewniaj?c? zachowanie jego w?a?ciwo?ci oraz parametr█w techniczno-eksploatacyjnych podczas sk?adowania i transportu. [6] Wymagania dotycz?ce gwarancji jako?ci dostarczonych towar█w: [6.1] W przypadku cz??ci 15 okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert (12-36 miesi?cy). Wykonawca oferuj?cy termin gwarancji powy?ej 12 miesi?cy otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert. Szczeg█?owy opis przyznawania punkt█w w kryterium pozacenowym opisuje ROZDZIA? 16. SWZ. Wykonawca zamie?ci informacj? o warunkach gwarancji w Formularzu ofertowym ˝ za??cznik nr 1 do SWZ. Wszystkie towary w ramach danej cz??ci post?powania musz? by? obj?te tym samym okresem gwarancji. [6.2] Wykonawca zobowi?zany jest wyda? Zamawiaj?cemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towar█w, je?li takiej udzieli? producent. Na towary, dla kt█rych producent nie okre?la terminu gwarancji, odpowiedzialno?? za jako?? dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres zadeklarowany w ofercie (dot. cz??ci 15). [6.3] Szczeg█?owe warunki gwarancji jako?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego zosta?y opisane w ▀5 wzoru umowy ˝ za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas dostawy / Pond╚ration: 20% Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 20% Prix - Pond╚ration: 60%
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 150 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Dostawa miernika rozcie?czenia paliwa (cz??? 15) zostanie zrealizowana w terminie 90-150 dni kalendarzowych. Ostateczny termin wykonania zam█wienia uzale?niony jest od deklaracji Wykonawcy zawartej w ofercie. Wykonawca mo?e zadeklarowa? kr█tszy czas wykonania zadania i otrzyma? dodatkowe punkty w ocenie ofert. Termin realizacji zam█wienia rozpoczyna si? z momentem podpisania umowy.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
[1] Z?o?enie oferty jest jednoznaczne z akceptacj? przez Wykonawc? projektowanych postanowie? umowy. [2] Zamawiaj?cy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawar? z nim umow? na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ. [3] Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiaj?cy skraca termin sk?adania ofert o 5 dni (post?powanie prowadzone przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 17/04/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 15/07/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 17/04/2023 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi poprzez odszyfrowanie plik█w z?o?onych poprzez Portal e-Us?ug SmartPZP. Zamawiaj?cy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, kt█ra spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym powy?ej, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Podstawy wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia (patrz ROZDZIA?
   9.  SWZ)
:
[1] art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p█?n. zm.), [2] art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p█?n. zm.), [3] art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), [4] art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1)
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w ustawie Pzp w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ.
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/03/2023 Dostawa przyrz?d█w pomiarowych 17/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
38410000 - Instruments de comptage 
38900000 - Instruments divers d'Úvaluation ou de test