Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 16/08/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-O?awa:Autobus publics

2023/S 97-303193  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-O?awa: Autobus publics 2023/S 097-303193 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zwi?zek Powiatowo-Gminny "O?awskie Przewozy Gminno-Powiatowe" Adresse postale: ul. 3 Maja 4 Ville: O?awa Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 55-200 Pays: Pologne Courriel: biuro@opgp.olawa.pl Téléphone: +48 691706796 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://opgp.olawa.pl/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://opgp.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa autobusów elektrycznych wraz z systemami ich ?adowania Numéro de référence: 1/2023
II.1.2) Code CPV principal 34121100 Autobus publics
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, ca?kowicie niskopod?ogowych/niskowej?ciowych jednocz?onowych autobusów EV, klasy MIDI (7 szt.) i MAXI (3 szt.) do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, o specyfikacji technicznej zgodnej z Za??cznikiem nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, przystosowanych do przewozu osób niepe?nosprawnych wraz z dodatkowym wyposa?eniem, oprogramowaniem i dokumentacj?. 2) zaprojektowanie posadowienia i pod??czenia, uzyskanie pozwolenia na budow? oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowalnymi dotycz?cymi wybudowania niezb?dnej infrastruktury dla potrzeb dostawy i monta?u 5 sztuk fabrycznie nowych ?adowarek stacjonarnych plug-in, oraz dostarczenie 5 sztuk fabrycznie nowych ?adowarek mobilnych zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31000000 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 31158000 Chargeurs 34121400 Autobus à plancher surbaissé 34144910 Autobus électriques 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL518 Wroc?awski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, ca?kowicie niskopod?ogowych/niskowej?ciowych jednocz?onowych autobusów EV, klasy MIDI (7 szt.) i MAXI (3 szt.) do miejsca wskazanego przez Zamawiaj?cego, o specyfikacji technicznej zgodnej z Za??cznikiem nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, przystosowanych do przewozu osób niepe?nosprawnych wraz z dodatkowym wyposa?eniem, oprogramowaniem i dokumentacj?. 2) zaprojektowanie posadowienia i pod??czenia, uzyskanie pozwolenia na budow? oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowalnymi dotycz?cymi wybudowania niezb?dnej infrastruktury dla potrzeb dostawy i monta?u 5 sztuk fabrycznie nowych ?adowarek stacjonarnych plug-in, oraz dostarczenie 5 sztuk fabrycznie nowych ?adowarek mobilnych zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca tak?e m. in.: 1) Udzieli na rzecz Zamawiaj?cego uprawnie? Autoryzowanej Stacji Obs?ugi, w zakresie obs?ugi i napraw dostarczonych autobusów EV, zgodnie z warunkami okre?lonymi we Wzorze umowy (Za??czniku nr 1 do SWZ). 2) Przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiaj?cego w zakresie, o jakim mowa w OPZ zgodnie z warunkami okre?lonymi we Wzorze umowy (Za??czniku nr 1 do SWZ) i w Opisie przedmiotu zamówienia (Za??czniku nr 2 do SWZ). 3) Przeka?e Zamawiaj?cemu niezb?dne instrukcje, katalogi, specyfikacje, dokumentacje techniczne oraz inne wymagane opracowania odnosz?ce si? do przedmiotu umowy, okre?lone we Wzorze umowy (Za??czniku nr 1 do SWZ) i w Opisie przedmiotu zamówienia (Za??czniku nr 2 do SWZ) i dostarczy je wraz z licencjami na korzystanie z tej dokumentacji. 4) Dostarczy niezb?dne oprogramowania i systemy, o których mowa w Za??cznikach do Opisu przedmiotu zamówienia (Za??czniku nr 2 do SWZ), wraz z dokumentacj? oraz licencjami.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/03/2026 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
KPOD.09.05-IW.02-001/23
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga? w zakresie spe?nienia tego warunku;
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e posiadanie ?rodków finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci nie mniejszej ni?
   8. 000.000,00 z? (s?ownie: osiem milionów z?otych 00/100).
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli: a) wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 (pi?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie nale?ycie wykona?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych wykonuje zamówienie polegaj?ce na: dostawie w ramach jednego zamówienia co najmniej 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów elektrycznych (rozumianych zgodnie z definicj? wskazan? w pkt.
   5. 1 SWZ), z których co najmniej 3 elektryczne autobusy s? eksploatowane w liniowym ruchu pasa?erskim przez okres minimum 12 miesi?cy. Warunek zostanie przez Zamawiaj?cego uznany za spe?niony w przypadku, gdy dostawa co najmniej 5 (pi?ciu) sztuk fabrycznie nowych elektrycznych autobusów, nast?pi?a w okresie ostatnich 5 (pi?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert: ? w ramach zako?czonych w tym okresie umów, Lub ? w ramach trwaj?cych umów obejmuj?cych dostaw? wi?kszej liczby pojazdów, na podstawie których zrealizowano ju? dostawy okre?lone powy?ej, których nale?yte wykonanie zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami zgodnie z zapisami pkt 12.2 ppkt 1 lit b) SWZ. Dostawie, monta?u, instalacji i uruchomieniu co najmniej 5 ?adowarek o mocy nie mniejszej ni? 35kW ka?da; b) wyka?e, ?e oferowane us?ugi b?d? wykonywane zgodnie z europejskimi normami zarz?dzania ?rodowiskiem. Warunek zostanie przez Zamawiaj?cego uznany za spe?niony w przypadku, przedstawienia za?wiadczenia niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si? po?wiadczaniem spe?nienia przez wykonawc? wymogów systemu ekozarz?dzania i audytu, o którym mowa w rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udzia?u organizacji w systemie ekozarz?dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylaj?cym rozporz?dzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z pó?n. zm.), lub innych norm zarz?dzania ?rodowiskowego opartych na odpowiednich normach europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 16/08/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 13/11/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 16/08/2023 Heure locale: 11:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587700 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587700 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
   1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a.
   6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne.
   7. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.9.Na orzeczenie Izby oraz ostanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10.W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11.Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem" zamówie? publicznych". 12.Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13.Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587700 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Dostawa autobusów elektrycznych wraz z systemami ich ?adowania 16/08/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 
31158000 - Chargeurs 
34121100 - Autobus publics 
34121400 - Autobus à plancher surbaissé 
34144910 - Autobus électriques 
71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments 
71248000 - Supervision du projet et documentation