Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-O?awa: MatÈriels mÈdicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2021/S 179-465776  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-O?awa: MatÈriels mÈdicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels 2021/S 179-465776 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZespÛ Opieki Zdrowotnej w O?awie NumÈro national d'identification: 9121650658 Adresse postale: 55-200 O?awa, ul.K.Baczy?skiego 1, pok 5 Ville: O?awa Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 55-200 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@zozolawa.wroc.pl TÈlÈphone: +48 713132638 Fax: +48 713132638 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zozolawa.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: https://zozolawa.wroc.pl/zam%C3%B3wienia-publiczne.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa opatrunkÛw i ob?oz? oraz lekÛw i sprz?tu medycznego - uzupe?nienie NumÈro de rÈfÈrence: ZOZ/DZP/PN/21/21
II.1.2) Code CPV principal 33000000 MatÈriels mÈdicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
PRZEDMIOT ZAM"WIENIA
   1.  Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest
:
Dostawa opatrunkÛw i ob?o?e oraz lekÛw i sprz?tu uzupe?nienie dla Zespo?u Opieki zdrowotnej, ul. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
   2.  ZamÛwienie obejmuje swoim zakresem 35 cz??ci.
   3.  Ilo?ci, charakterystyk oraz parametry techniczno-u?ytkowe przedmiotu zamÛwienia okre?lono w Za??czniku nr 9 Formularzy asortymentowo-cenowym oraz Za??cznikach nr 1, 5 do specyfikacji warunkÛw zamÛwienia (SWZ).
   4.  Ilo?ci zawarte w Za??czniku nr 9 s ilo?ciami orientacyjnymi. Zamawiaj?cy sukcesywnie w miar wyst?puj?cych potrzeb b?dzie ka?dorazowo ustala wielko? zamÛwienia (rodzaj i ilo? artyku?Ûw, ktÛre nale?y dostarczy?).
   5.  Wykonawca nie b?dzie domaga si realizacji pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia opisanego w Za??czniku nr 9, a tak?e nie b?dzie domaga si od Zamawiaj?cego odszkodowania z tego tytu?u, z zastrze?eniem, ?e Zamawiaj?cy wykorzysta nie mniej ni 50% asortymentu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 921 893.72 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadania nr: 1 Kompresy
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 1 Kompresy
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 2 RÛ?ne.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 2 RÛ?ne.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 3 Lignina, wata
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 3 Lignina, wata
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 4 Opaski, plastry, opatrunki.

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 4 Opaski, plastry, opatrunki.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 5 Zabezpieczenia opatrunkÛw
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 5 Zabezpieczenia opatrunkÛw
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 6 Plastry do cewnikÛw donaczyniowych
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 6 Plastry do cewnikÛw donaczyniowych
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 7Ob?o?enie C
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 7Ob?o?enie C
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 8 Bielizna osobista dla pacjentek
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39518000 Linge d'hÙpital
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 8 Bielizna osobista dla pacjentek
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 9 Ob?o?enia operacyjne A
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 9 Ob?o?enia operacyjne A
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 10 Ubrania i fartuchy medyczne i foliowe niesterylne
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39518000 Linge d'hÙpital
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 10 Ubrania i fartuchy medyczne i foliowe niesterylne
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 11 Zestawy opatrunkowe
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 11 Zestawy opatrunkowe
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 12 Serwety operacyjne
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39518200 Draps pour salle d'opÈration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 12 Serwety operacyjne
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 13 Ubrania i fartuchy chirurgiczne do zabiegÛw operacyjnych
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39518000 Linge d'hÙpital
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 13 Ubrania i fartuchy chirurgiczne do zabiegÛw operacyjnych
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 14 Czepki, maski, majtki do zabiegÛw ambulatoryjnych.

Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39518000 Linge d'hÙpital
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 14 Czepki, maski, majtki do zabiegÛw ambulatoryjnych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 15 Zestaw do podci?nieniowej terapii leczenia ran
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 15 Zestaw do podci?nieniowej terapii leczenia ran
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 16 Opatrunki ch?odz?ce na twarz.

Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 16 Opatrunki ch?odz?ce na twarz.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 17 Opatrunki trÛjhydrokoloidowe
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 17 Opatrunki trÛjhydrokoloidowe
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 18 Pieluchomajtki du?e.

Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33770000 Articles en papier usage sanitaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 18 Pieluchomajtki du?e.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 19 Prze?cierad?a
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39518200 Draps pour salle d'opÈration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 19 Prze?cierad?a
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 20 Po?ciel jednorazowa
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39518000 Linge d'hÙpital
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 20 Po?ciel jednorazowa
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 21 Opatrunki aktywne
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141110 Pansements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 21 Opatrunki aktywne
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadania nr: 22 Produkty ?OI
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18114000 Combinaisons de travail
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadania nr: 22 Produkty ?OI
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 23 preparaty do piel?gnacji skÛry
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33711500 Produits de soins de la peau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 23 preparaty do piel?gnacji skÛry
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 24 Testy alergologiczne
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 MÈdicaments divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 24 Testy alergologiczne
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 25 Testy alergologiczne p?atkowe
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 MÈdicaments divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 25 Testy alergologiczne p?atkowe
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 26 Preparat do dezynfekcji.

Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et dÈsinfectants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 26 Preparat do dezynfekcji.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 27 Autoczytnik do inkubacji
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38910000 MatÈriel de vÈrification et de test d'hygiËne
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 27 Autoczytnik do inkubacji
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 28 Worki do stomii
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141610 Poches
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 28 Worki do stomii
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 29 System HFNC
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157800 Dispositif d'administration d'oxygËne
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 29 System HFNC
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 30 Stabilizatory u?o?enia pacjenta.

Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33162000 Appareils et instruments pour bloc opÈratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 30 Stabilizatory u?o?enia pacjenta.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 31 Eliglustat
Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621000 MÈdicaments du sang et des organes hÈmatopoÔÈtiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 31 Eliglustat
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 32 Glucosum 30%ampu?ki.

Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 32 Glucosum 30%ampu?ki.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 33 ?y?ki do wideolaryngoskopu.

Lot n : 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33162200 Instruments pour bloc opÈratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 33 ?y?ki do wideolaryngoskopu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr: 34 Trokar
Lot n : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33162200 Instruments pour bloc opÈratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr: 34 Trokar
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 35: Laktator elektryczny z akcesoriami
Lot n : 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33681000 TÈtines, tÈterelles et articles similaires pour nourrissons
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛl Opieki Zdrowotnej w O?awie, ul. K. Baczy?skiego 1, 55-200 O?awa.
II.2.4) Description des prestations:
Zgodnie z za??cznikiem nr 9 i 5 do SWZ dla Zadanie nr 35: Laktator elektryczny z akcesoriami
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 104-273196
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadania nr: 1 Kompresy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul.?eromskiego 17 Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 259 254.14 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 218 975.12 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie nr: 2 RÛ?ne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZARYS International Gruop Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-808 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 34 926.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 30 487.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zadanie nr: 3 Lignina, wata
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Toru?skie Zak?ady Materia?ow Opatrunkowych SA Adresse postale: ul. ?Û?kiewskiego 20/26 Ville: Toru Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 19 417.10 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 369.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Zadanie nr: 4 Opaski, plastry, opatrunki.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
Adresse postale: ul.?eromskiego 17 Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 209 734.13 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 208 162.97 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Zadanie nr: 5 Zabezpieczenia opatrunkÛw
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul.?eromskiego 17 Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 317.10 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 18 557.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Zadanie nr: 6 Plastry do cewnikÛw donaczyniowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 3M POLAND Sp. z o.o.
Adresse postale: al. Katowicka 117 Kajetany Ville: Nadarzyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-830 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 112 703.36 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 108 443.66 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Zadanie nr: 7Ob?o?enie C
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lohmann&Rausher Polska Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. Moniuszki 14 Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 256 621.63 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 242 074.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8 IntitulÈ:
Zadanie nr: 8 Bielizna osobista dla pacjentek
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZARYS International group Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-808 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 8 376.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 290.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9
Lot n : 9 IntitulÈ:
Zadanie nr: 9 Ob?o?enia operacyjne A
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paul Hartmann Polska SP. z o. o.
Adresse postale: ul.?eromskiego 17 Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 146 869.91 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 144 525.93 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 10
Lot n : 10 IntitulÈ:
Zadanie nr: 10 Ubrania i fartuchy medyczne i foliowe niesterylne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZARYS International Group Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-808 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 433 160.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 222 306.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11
Lot n : 11 IntitulÈ:
Zadanie nr: 11 Zestawy opatrunkowe
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. ?eromskeigo 17 Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 41 795.39 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 41 832.18 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 12
Lot n : 12 IntitulÈ:
Zadanie nr: 12 Serwety operacyjne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
Adresse postale: ul.?eromskiego 17 Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 75 880.80 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 73 741.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13
Lot n : 13 IntitulÈ:
Zadanie nr: 13 Ubrania i fartuchy chirurgiczne do zabiegÛw operacyjnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul.?eromskiego 17 Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 447 201.01 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 452 518.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 14
Lot n : 14 IntitulÈ:
Zadanie nr: 14 Czepki, maski, majtki do zabiegÛw ambulatoryjnych.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZARYS Internatgional Group Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-808 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 13 490.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 371.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15
Lot n : 15 IntitulÈ:
Zadanie nr: 15 Zestaw do podci?nieniowej terapii leczenia ran
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. zo. o.
Adresse postale: ul.?eromskiego 17 Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 37 534.23 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 40 423.65 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16
Lot n : 16 IntitulÈ:
Zadanie nr: 16 Opatrunki ch?odz?ce na twarz.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KIKGEL Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. Sk?odowskiej 7 Ville: Ujazd Code NUTS: PL Polska Code postal: 97-225 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 976.64 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 608.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 17
Lot n : 17 IntitulÈ:
Zadanie nr: 17 Opatrunki trÛjhydrokoloidowe
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SKAMEX Sp.z o. o. Sp. K.
Adresse postale: ul. ZC?stochowska 38/52 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL Polska Code postal: 93-121 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 67 915.05 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 65 548.45 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 18
Lot n : 18 IntitulÈ:
Zadanie nr: 18 Pieluchomajtki du?e.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: paul Hartmann Polska Sp. zo. o.
Adresse postale: ul.?eromskiego 17 Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 676.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 256.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 19
Lot n : 19 IntitulÈ:
Zadanie nr: 19 Prze?cierad?a
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paul Hartmann Polska Sp. zo. o.
Adresse postale: ul.?eromskiego 17 Ville: Pabianice Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 018.20 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 26 186.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 20
Lot n : 20 IntitulÈ:
Zadanie nr: 20 Po?ciel jednorazowa
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 21
Lot n : 21 IntitulÈ:
Zadanie nr: 21 Opatrunki aktywne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lohamnn& Rausher Polska Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Moniuszki 14 Ville: Pabianice Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 40 289.86 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 35 834.65 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22
Lot n : 22 IntitulÈ:
Zadania nr: 22 Produkty ?OI
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EM POLAND Sp. zo. o.
Adresse postale: Al. Pi?sudskiego 63 Ville: SulejÛwek Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-070 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 119 579.70 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 66 259.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 23
Lot n : 23 IntitulÈ:
Zadanie nr: 23 preparaty do piel?gnacji skÛry
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Toru?skie Zak?ady Materia?Ûw Opatrunkowych SA Adresse postale: ul. ?Û?kiewskiego 20/26 Ville: Toru Code NUTS: PL Polska Code postal: 87-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 8 219.30 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 150.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 24
Lot n : 24 IntitulÈ:
Zadanie nr: 24 Testy alergologiczne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 25
Lot n : 25 IntitulÈ:
Zadanie nr: 25 Testy alergologiczne p?atkowe
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 26
Lot n : 26 IntitulÈ:
Zadanie nr: 26 Preparat do dezynfekcji.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OSS Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Siennicka 25 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL Polska Code postal: 80-758 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 154.80 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 124.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 27
Lot n : 27 IntitulÈ:
Zadanie nr: 27 Autoczytnik do inkubacji
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 3M POland Sp. zo. o.
Adresse postale: al. Katowicka 117 Kajetany Ville: Nadarzyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-830 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 19 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 19 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 28
Lot n : 28 IntitulÈ:
Zadanie nr: 28 Worki do stomii
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 29
Lot n : 29 IntitulÈ:
Zadanie nr: 29 System HFNC
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 30
Lot n : 30 IntitulÈ:
Zadanie nr: 30 Stabilizatory u?o?enia pacjenta.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31
Lot n : 31 IntitulÈ:
Zadanie nr: 31 Eliglustat
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sanofi Aventis Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. Bonifraterska 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-203 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 257 611.08 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 257 611.08 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 32
Lot n : 32 IntitulÈ:
Zadanie nr: 32 Glucosum 30%ampu?ki.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: urtica Sp./ zo. o.
Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 54-613 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 347.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 33
Lot n : 33 IntitulÈ:
Zadanie nr: 33 ?y?ki do wideolaryngoskopu.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medicom Sp. zo. o.
Adresse postale: ul. M. Sk?odowskiej-Curie 34 Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-819 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 665.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 542.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 34
Lot n : 34 IntitulÈ:
Zadanie nr: 34 Trokar
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 35
Lot n : 35 IntitulÈ:
Zadanie nr 35: Laktator elektryczny z akcesoriami
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniudanego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cegoprzepisÛw niniejszej ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp, jak dlapost?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz niniejszej SIWZ przys?uguj rÛwnie?organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-670 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
18114000 - Combinaisons de travail 
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels 
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques 
33141110 - Pansements 
33141610 - Poches 
33157800 - Dispositif d'administration d'oxygène 
33162000 - Appareils et instruments pour bloc opératoire 
33162200 - Instruments pour bloc opératoire 
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33621000 - Médicaments du sang et des organes hématopoïétiques 
33631600 - Antiseptiques et désinfectants 
33681000 - Tétines, téterelles et articles similaires pour nourrissons 
33690000 - Médicaments divers 
33711500 - Produits de soins de la peau 
33770000 - Articles en papier à usage sanitaire 
38910000 - Matériel de vérification et de test d'hygiène 
39518000 - Linge d'hôpital 
39518200 - Draps pour salle d'opération